Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2020) 03182
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG SK 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Nariadenie o podmienkach a postupe v súvislosti s výstavbou a prevádzkou športových zariadení – vonkajšie zariadenia pre športovú streľbu mimo mestských oblastí


6. Products Concerned
Nariadením sa stanovujú podmienky a postup v súvislosti s výstavbou a prevádzkou športových zariadení – vonkajšie zariadenia pre športovú streľbu mimo mestských oblastí pre strelecké športy, čo sa týka dynamickej streľby, poľovníckej streľby, biatlonu a streľby v triede T vrátane požiadaviek na bezpečné používanie, údržbu a kontrolu.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Návrhom sa stanovujú požiadavky na vonkajšie zariadenia pre športovú streľbu určené pre strelecké športy, čo sa týka dynamickej streľby, poľovníckej streľby, biatlonu a streľby v triede T, vzhľadom na:
- umiestnenie, prípravu a určenie bezpečných vzdialeností;
- návrh vrátane požiadaviek na areál streleckého zariadenia, terén a obmedzenia športových zariadení, požiadavky na bezpečnostné vybavenie strelníc a prípravu streleckých plôch;
- zaistenie bezpečnosti, údržby a kontroly prevádzky športových zariadení.


9. Brief Statement of Grounds
Návrh nariadenia bol vypracovaný v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o telesnej výchove a športe v roku 2019. Návrhom sa zrušuje súčasné nariadenie č. V-12-299 z roku 2013 o podmienkach a postupe v súvislosti s výstavbou a prevádzkou športových zariadení – vonkajšie zariadenia pre športovú streľbu mimo mestských oblastí [zverejnené v úradnom vestníku (Ú. v.) č. 83 z roku 2013].


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základné texty: zákon o telesnej výchove a športe
zákon o územnom plánovaní


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení

Nie - návrh nie je sanitárnym ani rastlinolekárskym opatrením.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification