Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2020) 03182
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG ET 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Eelnõu: määrus spordirajatiste ehitamise ja käitamise tingimuste ja korra kohta – vabas õhus toimuva sportlaskmise rajatised väljaspool linnapiirkondi


6. Products Concerned
Käesoleva määrusega kehtestatakse tingimused ja kord väljaspool linnapiirkondi asuvate vabas õhus toimuva sportlaskmise rajatiste (dünaamilise laskmise, jahilaskmise, kahevõistluse ja T-klassi laskmise spordialade jaoks) ehitamise ja käitamise tingimused ja kord, sh ohutu kasutamise, hoolduse ja kontrollimisega seotud nõuded.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Eelnõuga kehtestatakse vabas õhus asuvate dünaamilise laskmise, jahilaskmise, kahevõistluse ja T-klassi laskmise spordialade jaoks mõeldud sportlaskmise rajatistele nõuded seoses järgmisega:
– asukoht, arendamine ja ohutusvahemaade kindlaksmääramine;
– projekteerimine, sealhulgas laskerajatise aladele esitatavad nõuded, maastik ja spordirajatiste piirangud, laskerajatiste ohutusvarustusele esitatavad nõuded ning laskealade väljaarendamine;
– spordirajatiste kasutamise ohutuse, hoolduse ja kontrolli tagamine.


9. Brief Statement of Grounds
Määruse eelnõud täpsustati seoses 2019. aastal jõustunud uue kehalise kasvatuse ja spordi seadusega. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks kehtiv 2013. aasta määrus nr V-12-299 spordirajatiste ehitamise ja kasutamise tingimuste ja menetluse kohta – vabas õhus toimuva sportlaskmise rajatised väljaspool linnapiirkondi (2013. aasta ametlik väljaanne nr 83).


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seotud õigusaktid: kehalise kasvatuse ja spordi seadus;
ruumilise planeerimise seadus.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification