Notification Detail

Decree amending various decrees in connection with amendment of the method for determining the energy performance of buildings and the calibration of energy labels

Notification Number: 2020/459/NL (Netherlands )
Date received: 16/07/2020
End of Standstill: 19/10/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 001

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2020) 02716
Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2020/0459/NL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002716.NL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2020 0459 NL NL 16-07-2020 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2020/0459/NL - B00


5. Title
Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels


6. Products Concerned
Bouwwerken (gebouwen)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Deze wijziging is nodig vanwege de implementatie van de Europese herziene Richtlijn energieprestatie gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive of EPBD) waarmee een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie en indicator voor energieprestatie verplicht wordt. De nieuwe bepalingsmethode is beter, zuiverder en nauwkeuriger dan de huidige.
Met dit besluit wordt regelgeving in technische zin aangepast vanwege de invoering van de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen (NTA 8800) en de nieuwe indicator voor de energieprestatie (kWh/m2.jaar). Vanwege die nieuwe indicator is een nieuwe klassenindeling nodig voor de energielabels. Hierbij is het uitgangspunt gekozen om de nieuwe indicator zoveel als mogelijk beleidsneutraal te implementeren.

De artikelen I tot en met VI bevatten mogelijk technische voorschriften.

In artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 en artikel 1.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving is een gelijkwaardigheidsbepaling opgenomen die ook op deze wijziging van toepassing is.


9. Brief Statement of Grounds
Deze wijziging is nodig vanwege de implementatie van de Europese herziene Richtlijn energieprestatie gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive of EPBD) waarmee een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie en indicator voor energieprestatie verplicht wordt. De nieuwe bepalingsmethode is beter, zuiverder en nauwkeuriger dan de huidige.

Deze nieuwe eisen gelden in principe voor alle nieuwe of te verbouwen gebouwen. Om die reden zijn deze voorschriften non-discriminatoir.
Bovengenoemde wijziging is nodig voor een goede werking van de bouwregelgeving en de daarmee beoogde veiligheid van bouwwerken.
Gelet daarop zijn deze voorschriften evenredig en proportioneel om de gewenste bescherming te bereiken.


10. Reference Documents - Basic Texts
De basisteksten zijn met een eerdere kennisgeving meegestuurd: 2019/496/NL: 2011/461/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Informatie over de effectbeoordelingen is opgenomen in onderdeel 5 in het algemeen deel van de toelichting bij de ontwerpregeling.


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee, het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification