Notification Detail

Draft Royal Decree on commercial communications for gambling activities.

Notification Number: 2020/443/E (Spain )
Date received: 09/07/2020
End of Standstill: 20/07/2020
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2020) 02619
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2020/0443/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002619.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0443 E SL 09-07-2020 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810


4. Notification Number
2020/0443/E - H10


5. Title
Osnutek kraljeve uredbe o komercialnih sporočilih v zvezi z dejavnostmi iger na srečo


6. Products Concerned
Osnutek zadeva sektor iger na srečo v Španiji.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Osnutek kraljeve uredbe je bil Evropski komisiji predhodno priglašen trikrat:
1. prvič leta 2015 pod številko 2015/0186/E;
2. drugič 13. decembra 2017 pod številko 2017/0578/E;
3. tretjič 2. marca 2020 pod številko 2020/102/E.

Ta ponovno priglašena različica kraljeve uredbe vsebuje uvodno izjavo, 37 členov, razvrščenih pod štiri naslove, sedem dodatnih določb, štiri prehodne določbe, določbo o razveljavitvi in tri končne določbe.

V besedilu pod predhodnim naslovom „Splošne določbe“ je opredeljen namen kraljeve uredbe, ki je izvajati določene določbe Zakona št. 13/2011 z dne 27. maja 2011 o komercialnih sporočilih ter politikah odgovornega igranja iger na srečo in varstva potrošnikov. Opredeljena sta tudi subjektivno in objektivno področje uporabe, pri čemer objektivno področje zajema vse dejavnosti iger na srečo, ki se izvajajo pod državno pristojnostjo. Sledijo različne opredelitve pojmov ter okvir za institucionalno sodelovanje in usklajevanje med organom, odgovornim za regulacijo iger na srečo, ter drugimi ustreznimi javnimi organi in organizacijami.

Pod naslovom I – „Komercialna sporočila v zvezi z dejavnostmi iger na srečo“ – je najprej določba o izvajanju zakonodaje iz člena 7 Zakona 13/2011 z dne 27. maja 2011, nato pa so obravnavani različni vidiki, povezani z oglaševanjem, sponzoriranjem in vsemi drugimi oblikami komercialnega sporočanja o dejavnostih iger na srečo. Poglavje I torej vsebuje pravni okvir, ki ureja komercialna sporočila, in splošna načela, ki jih je treba upoštevati pri tovrstnem sporočanju, vključno z različnimi obveznimi etičnimi načeli. Poglavje II vsebuje posebne določbe, ki zadevajo različne oblike komercialnega sporočanja, kot so sponzoriranje ali kuponi ter druge promocijske pobude, prepoved nastopanja zvezdnikov ali javnih osebnosti v komercialnih sporočilih, brezplačne aplikacije za igre na srečo ali sisteme izključevanja oglaševanja. Poglavje III, ki vsebuje posebne določbe glede na različne kanale oglaševanja, ki so na voljo, vključuje najpomembnejše spremembe v primerjavi s predhodno priglašeno različico.

Naslov II – „Dejavne politike obveščanja in varstva potrošnikov“ – se nanaša na nadaljnje izvajanje določb iz člena 8 Zakona št. 13/2011 z dne 27. maja 2011. V zvezi s tem je bila na to področje poleg veljavnih ukrepov vključena vrsta posebnih izvedbenih mehanizmov. Tako je bila poleg splošne določbe o družbeni odgovornosti podjetij uvedena vrsta obveznosti in izvedbenih ukrepov, ki jih morajo izvajati ponudniki iger na srečo in katerih namen je preprečevanje, zaznavanje in, kjer je ustrezno, zmanjševanje škodljivih posledic, kot so zasvojenost z igrami na srečo ali odvisnost ali druga tveganja in težave, povezane z igrami na srečo. Poleg tega so bile okrepljene regulativne in nadzorne pristojnosti pristojnega državnega organa in predvideni so bili različni načini za sodelovanje ponudnikov iger na srečo z upravo.

Naslov III zadeva sistem nadzora, inšpekcijskih pregledov in kontrol. Predpisi iz tega naslova so namenjeni izvajanju določb Zakona št. 13/2011 z dne 27. maja 2011 v zvezi z vidiki, kot so zahteve za prekinitev razširjanja sporočil ali zagotavljanja informacij ali interakcijo med drugimi nadzornimi organi. Poleg tega je določena vloga organov, odgovornih za nadzor iger na srečo, v okviru kazenskega sistema, ki temelji na zakonodaji o igrah na srečo in avdiovizualnih dejavnostih. Določeni so tudi mehanizmi za povezavo kazenskega sistema s priznanimi sistemi koregulacije, da bi okrepili uporabnost in učinkovitost teh sistemov. Predvsem je določena dolžnost skrbnega ravnanja ponudnikov iger na srečo v zvezi z dejavnostjo oglaševanja, ki jo lahko izvajajo vsi ponudniki, vključeni v obseg tega osnutka, za katere se v vsakem primeru uporablja sistem dodeljevanja odgovornosti iz Zakona št. 34/2002 z dne 11. julija 2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju (ki prenaša Direktivo 2000/31/ES v španski pravni sistem).

V prvi dodatni določbi so obravnavani posebni pogoji za sodelovanje nekaterih mladoletnih oseb v žrebanjih nacionalne loterije (ob upoštevanju uveljavljene prakse in običajev). V drugi dodatni določbi so ponovljeni posebni zakonski predpisi o nadzoru Nacionalne organizacije slepih v Španiji (Organización Nacional de Ciegos Españoles), ki ga izvaja njen nadzorni odbor (Consejo de Protectorado), ter nekatere specifične podrobnosti, povezane z oglaševanjem, ki ga ta organizacija izvaja v zvezi s svojimi različnimi dejavnostmi iger na srečo. Tretja in četrta dodatna določba vključujeta podobne pogoje za oglaševanje za dejavnosti v javnem interesu ali v dobrodelne namene, ki niso igre na srečo in jih lahko izvajajo ponudnik državnih loterij Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado in neprofitne organizacije ali fundacije, ki so jih ustanovili ponudniki iger na srečo ali so z njimi povezane. Peta dodatna določba določa poseben režim obveščanja o mehanizmih in protokolih za zaznavanje zelo tveganega obnašanja in protokol v primeru zaznave takšnega obnašanja do leta 2020. Šesta dodatna določba določa, da imajo ponudniki na voljo dovolj časa za izpolnitev določb o oglaševanju blagovnih znamk iz te uredbe, ki niso v njihovi lasti ali lasti skupine, kateri pripadajo. V primerjavi s predhodno priglašeno različico je bila dodana določba, ki določa, da lahko ponudniki obdržijo vse blagovne znamke ali trgovske oznake, ki so jih uporabljali pred začetkom veljavnosti osnutka uredbe.

Poleg tega je v prehodnih določbah navedena potreba po prilagoditvi obstoječih sistemov koregulacije sistemu iz te kraljeve uredbe. Prilagoditi je treba tudi pogodbe o sponzoriranju in oglaševalske kampanje, povezane z zvezdniki ali javnimi osebnostmi.

V prvi končni določbi so spremenjene nekatere določbe Kraljeve uredbe 1614/2011 z dne 14. novembra 2011, ki so povezane z namenom te uredbe in jih je treba pojasniti. Druga končna določba ministra za potrošniške zadeve pooblašča za izvajanje določb te kraljeve uredbe. Tretja in končna določba določa datum začetka veljavnosti te uredbe, ki je dan po njeni objavi.


9. Brief Statement of Grounds
Razlogi za pripravo tega osnutka so enaki kot pri prejšnji priglašeni različici.

Prvenstveni namen te kraljeve uredbe je torej zagotoviti ustrezno raven zaščite javnih interesov (javno zdravje in javni red), na katere vplivajo dejavnosti iger na srečo, in sicer zaščititi mladoletne osebe ter druge ranljive skupine, preprečiti zasvojenost z igrami na srečo in druga tveganja, povezana z igrami na srečo, ter zaščititi potrošnike in uporabnike, udeležence ter splošno javnost. Drugi namen je povečati pravno varnost ponudnikov iger na srečo z vzpostavitvijo preglednih pravil, ki se bodo dosledno uporabljala v celotni panogi, brez nepotrebne diskriminacije vpletenih deležnikov, skupaj s krepitvijo in prilagoditvijo sistema spremljanja, nadzora in kaznovanja na reguliranih območjih z vključitvijo spodbujanja samoregulacije in koregulacije v upravne mehanizme.


10. Reference Documents - Basic Texts
Osnovno(-a) besedilo(-a) ni(-so) na voljo.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Da


12. Grounds for the Emergency
Razlogi za nujnost ukrepov v tem osnutku so, prvič, obstoj resnih in nepredvidljivih okoliščin, povezanih z varovanjem javnega zdravja, in drugič, z vidika javnega reda, zaščita mladoletnikov.

Pandemija COVID-19 je vplivala na socialne razmere, v katerih se izvajajo igre na srečo v Španiji. Resne gospodarske posledice, ki izhajajo iz potrebnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, vključujejo zlasti:

1. povečanje gospodarske ranljivosti družbe kot celote zaradi izrednega porasta brezposelnosti in posledično večje verjetnosti povečanega obsega igranja iger na srečo v poskusu reševanja finančnih težav;
2. neposredno povezano povečanje tveganja za oblikovanje ali poslabšanje problematičnega ali patološkega vedenja v zvezi z igranjem iger na srečo.

Poleg tega bodo opisane situacije verjetno nastale v družbenem kontekstu, ki se bistveno razlikuje od konteksta, ki je obstajal pred pojavom bolezni. Za „novo normalnost“ so značilni strogi in izredni ukrepi za zajezitev in omejevanje socialnih stikov, ki jih določa Kraljeva uredba z zakonsko močjo št. 21/2020 z dne 9. junija 2020 o nujnih preventivnih, zajezitvenih in koordinacijskih ukrepih za reševanje zdravstvene krize zaradi COVID-19, zelo verjetno pa je, da bodo sprejeti omejevalni ukrepi v zvezi s socialno izolacijo, da bi se izognili morebitnemu širjenju bolezni, ki bi ga lahko povzročili osamljeni izbruhi. Ti ukrepi bodo neizogibno vključevali obdobja, ko ljudje več časa preživijo doma, in posledično pomenijo povečano verjetnost večje izpostavljenosti oglaševanju prek avdiovizualnih medijev in informacijske družbe. To bo resno vplivalo na skupine, ki so opredeljene kot tiste, ki jim je osnutek zaščitnih ukrepov najbolj namenjen: ranljive skupine in mladoletniki.

Glede na zgoraj navedeno in v skladu s členom 6(7) Direktive (EU) 2015/1535 se šteje, da so resne in nepredvidljive okoliščine povzročile nujne razloge, povezane z javnim zdravjem in zaščito mladoletnikov, na podlagi katerih se določbe o priglasitvi iz člena 6(1) do (5) Direktive za ta osnutek ne uporabljajo.


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

Ne – osnutek ni ne tehnični predpis ne postopek za ugotavljanje skladnosti.

Vidik SFS

Ne – osnutek ni ne sanitarni ne fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  JDigital on 20-07-2020
Click to expand

Please find attached Jdigital's contribution regarding Spanish notification 2020/443/E.