Notification Detail

Draft Royal Decree on commercial communications for gambling activities.

Notification Number: 2020/443/E (Spain )
Date received: 09/07/2020
End of Standstill: 20/07/2020
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2020) 02619
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2020/0443/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002619.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0443 E SK 09-07-2020 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810


4. Notification Number
2020/0443/E - H10


5. Title
Návrh kráľovskej vyhlášky o obchodnej komunikácii pre činnosti v oblasti hazardných hier.


6. Products Concerned
Návrh sa týka odvetvia hazardných hier v Španielsku


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Návrh kráľovskej vyhlášky bol Európskej komisii oznámený trikrát:
1. prvýkrát v roku 2015 s číslom oznámenia 2015/0186/E;
2. druhýkrát 13. decembra 2017 s číslom oznámenia 2017/0578/E;
3. tretíkrát 2. marca 2020 s číslom oznámenia 2020/102/E.

Táto verzia kráľovskej vyhlášky, ktorá sa teraz oznamuje znova, pozostáva z preambuly, tridsiatich siedmich článkov zoskupených do štyroch hláv, šiestich dodatočných ustanovení, štyroch prechodných ustanovení, ustanovenia o zrušení a troch záverečných ustanovení.

Úvodná hlava s názvom Všeobecné ustanovenia uvádza účel kráľovskej vyhlášky, ktorým je vykonať osobitné ustanovenia zákona č. 13/2011 z 27. mája 2011 na úpravu hazardných hier s ohľadom na komerčnú komunikáciu a zásady zodpovedného hrania a ochrany spotrebiteľa. Takisto sa v nej uvádza subjektívny aj objektívny rozsah pôsobnosti, pričom objektívny rozsah sa týka všetkých činností v oblasti hazardných hier vykonávaných v jurisdikcii štátu. Napokon sa zavádzajú rôzne vymedzenia pojmov a uvádza sa kontext pre inštitucionálnu spoluprácu a koordináciu medzi úradmi zodpovednými za reguláciu hazardných hier a inými príslušnými verejnými orgánmi a organizáciami.

Hlava I „Obchodná komunikácia o činnostiach v oblasti hazardných hier“ sa začína ustanovením o vykonávaní právnych predpisov vymedzených v článku 7 zákona č. 13/2011 z 27. mája 2011 a následne sa zaoberá rôznymi aspektmi reklamy, sponzorstva a všetkých ďalších foriem obchodnej komunikácie pre činnosti v oblasti hazardných hier. Kapitola I tak obsahuje právny rámec, ktorým sa riadi obchodná komunikácia, a všeobecné zásady, ktoré sa majú pri komunikácii dodržiavať, vrátane rôznych povinných etických zásad. Kapitola II obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré majú vplyv na určité formy obchodnej komunikácie, napríklad sponzorstvo alebo poukážky a iné propagačné iniciatívy alebo zákaz vystupovania celebrít alebo verejných činiteľov v obchodnej komunikácii, bezplatné herné aplikácie alebo propagovanie systémov vylúčenia. Kapitola III, ktorá obsahuje osobitné ustanovenia podľa rôznych ponúkaných reklamných kanálov, obsahuje v porovnaní s predchádzajúcou oznámenou verziou najvýraznejšie zmeny.

Hlava II „Aktívne informácie a zásady ochrany používateľov“ sa zaoberá vykonávaním predpisov týkajúcich sa ustanovení podľa článku 8 zákona č. 13/2011 z 27. mája 2011. Z tohto hľadiska sa popri existujúcich opatreniach v tejto oblasti zaviedol rad osobitných vykonávacích mechanizmov. Okrem všeobecného ustanovenia o spoločenskej zodpovednosti podnikov sa zaviedol rad povinností a vykonávacích opatrení, ktoré majú prevádzkovatelia hazardných hier uplatňovať, s cieľom zabrániť, zistiť a prípadne znížiť výskyt porúch, ako je patologické hráčstvo alebo závislosť od hazardných hier alebo iné riziká či problémy súvisiace s hazardnými hrami. Okrem toho sa posilnili regulačné a kontrolné právomoci príslušných štátnych orgánov a naplánovali sa rôzne spôsoby spolupráce prevádzkovateľov so štátnou správou.

Hlava III sa týka dohľadu, inšpekcie a kontrolného systému. Po prvé, touto hlavou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 13/2011 z 27. mája 2011, pokiaľ ide o požiadavky na ukončenie komunikácie, poskytovanie informácií alebo o interakciu medzi inými kontrolnými orgánmi. Okrem toho sa stanovuje úloha orgánov zodpovedných za dohľad nad hazardnými hrami v rámci systému sankcií vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti hazardných hier a audiovízie. Stanovujú sa aj mechanizmy na prepojenie systému sankcií s uznanými koregulačnými systémami s cieľom posilniť užitočnosť a účinnosť týchto systémov. Konkrétne sa stanovuje kvalifikácia týkajúca sa povinnosti náležitej starostlivosti pre prevádzkovateľov hazardných hier v súvislosti s reklamnou činnosťou, ktorú môžu vykonávať všetci prevádzkovatelia v rozsahu pôsobnosti tohto návrhu a na ktorú sa v každom prípade vzťahuje systém pripísania zodpovednosti podľa zákona č. 34/2002 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a o elektronickom obchode (transpozícia smernice 2000/31/ES do španielskeho práva).

Prvé z doplňujúcich ustanovení sa týka osobitných podmienok účasti určitých neplnoletých osôb na žrebovaní Národnej lotérie (s prihliadnutím na zavedenú prax a tradíciu). Druhým doplňujúcim ustanovením sa opakujú osobitné zákonné opatrenia pre dohľad Španielskej národnej organizácie pre nevidiacich (Organización Nacional de Ciegos Españoles) prostredníctvom jej dozornej rady (Consejo de Protectorado), ako aj určité osobitné podrobnosti súvisiace s reklamou tejto organizácie v súvislosti s jej rôznymi činnosťami v oblasti hazardných hier. Tretie a štvrté doplňujúce ustanovenie zahŕňa podobné podmienky reklamy pre iné činnosti verejného záujmu alebo charitatívne činnosti, než sú hazardné hry, ktoré môže vykonávať prevádzkovateľ štátnych lotérií „Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado“ alebo neziskové organizácie či nadácie, ktoré boli zriadené prevádzkovateľmi hazardných hier alebo ktoré sú s nimi spojené. V piatom doplňujúcom ustanovení sa určuje osobitný režim komunikácie mechanizmov a protokolov na zisťovanie vysokorizikového správania a protokolu v prípade zistenia do roku 2020. Posledným doplňujúcim ustanovením sa stanovuje, že prevádzkovatelia majú primeraný čas na splnenie ustanovení o reklame týkajúcej sa ochranných známok, ktoré sa uvádzajú v tomto nariadení a ktoré nevlastnia oni ani skupina, do ktorej patria. V porovnaní s predchádzajúcou oznámenou verziou sa doplnilo ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že prevádzkovatelia si môžu ponechať akékoľvek ochranné známky alebo obchodné označenia, ktoré používali pred nadobudnutím účinnosti návrhu vyhlášky.

V prechodných ustanoveniach sa okrem toho stanovuje potreba prispôsobiť existujúce systémy spoločnej regulácie systému v kráľovskej vyhláške. Rovnako je potrebné upraviť sponzorské zmluvy a reklamné kampane spojené so známymi osobnosťami alebo s verejnými činiteľmi.

Napokon sa v prvom záverečnom ustanovení menia niektoré ustanovenia kráľovskej vyhlášky č. 1614/2011 zo 14. novembra 2011, pričom všetky sa týkajú účelu tohto nariadenia, ktorého objasnenie sa považuje za potrebné. Druhé záverečné ustanovenie splnomocňuje ministra pre spotrebiteľské záležitosti na vykonávanie ustanovení tejto kráľovskej vyhlášky. Na záver sa v treťom záverečnom ustanovení uvádza nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia v deň po jeho oznámení.


9. Brief Statement of Grounds
K vypracovaniu tohto návrhu viedli podobné dôvody ako pri predchádzajúcej oznámenej verzii.

Po prvé, cieľom kráľovskej vyhlášky je poskytovať primeranú úroveň ochrany verejných záujmov (verejné zdravie a verejný poriadok), ktoré sú dotknuté činnosťami v oblasti hazardných hier, najmä ochrana maloletých osôb a iných zraniteľných skupín. Zameriava sa aj na predchádzanie vzniku hernej závislosti a iných rizík spojených s hazardnými hrami, ako aj na ochranu spotrebiteľov a používateľov, účastníkov a širokej verejnosti. Po druhé, jeho cieľom je poskytnúť prevádzkovateľom hazardných hier väčšiu právnu istotu zavedením transparentných pravidiel dôsledne uplatňovaných v celom odvetví bez neprimeranej diskriminácie zúčastnených strán, spolu s podporou a prispôsobením systému monitorovania, kontroly a sankcií v regulovaných oblastiach začlenením podpory samoregulácie a koregulácie do administratívnych mechanizmov.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nie sú dostupné žiadne základné texty


11. Invocation of the Emergency Procedure
Áno


12. Grounds for the Emergency
Dôvody naliehavosti opatrení v tomto návrhu sú v prvom rade existencia závažných a nepredvídateľných okolností týkajúcich sa ochrany verejného zdravia a tiež z hľadiska verejného poriadku ochrana maloletých.

Pandémia spôsobená ochorením COVID-19 ovplyvnila sociálne podmienky, v ktorých sa v Španielsku praktizujú hazardné hry. Konkrétne vážne hospodárske dôsledky vyplývajúce z opatrení potrebných na zvládnutie choroby vyvolávajú najmä:

1. Zvýšenie ekonomickej zraniteľnosti spoločnosti ako celku v dôsledku mimoriadneho zvýšenia nezamestnanosti a následne vyššia pravdepodobnosť vzniku rizikového správania v oblasti hazardných hier v snahe vyriešiť ekonomické problémy.
2. V priamej súvislosti s uvedeným zvýšenie rizika začatia alebo zhoršenia problémového alebo patologického správania v oblasti hazardných hier.

Okrem toho je pri opísaných situáciách pravdepodobnejšie, že vzniknú v sociálnom kontexte, ktorý sa podstatne líši od toho, ktorý existoval pred vypuknutím pandémie. „Nový normál“ sa vyznačuje prísnymi a mimoriadnymi opatreniami podľa zákonnej kráľovskej vyhlášky č. 21/2020 z 9. júna 2020 o naliehavých preventívnych, obmedzovacích a koordinačných opatreniach na riešenie zdravotnej krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ktoré stanovujú obmedzovanie a sociálny odstup, a podlieha vysokej pravdepodobnosti prijatia obmedzujúcich opatrení sociálnej izolácie s cieľom zabrániť možnému šíreniu, ktoré môže byť spôsobené izolovanými ohniskami. Tieto opatrenia budú nevyhnutne zahŕňať obdobia, keď ľudia budú tráviť viac času doma, v dôsledku čoho sa zvýši pravdepodobnosť väčšieho vystavenia reklame v audiovizuálnych médiách a informačnej spoločnosti. Bude to mať vážny vplyv na skupiny identifikované ako tie, ktorých sa najviac týkajú ochranné opatrenia v návrhu: zraniteľné skupiny a maloleté osoby.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a v súlade s článkom 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535 (smernica o oznamovaní) sa dospelo k záveru, že závažné a nepredvídateľné okolnosti vedú k naliehavým dôvodom verejného zdravia a ochrany maloletých osôb, a preto sa ustanovenie o oznamovaní podľa článku 6 odsekov 1 až 5 smernice neuplatňuje na tento návrh.


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Dohoda o technických prekážkach obchodu

Nie – návrh nie je technický predpis ani postup posudzovania zhody.

Dohoda o sanitárnych a rastlinolekárskych opatreniach

Nie - návrh nie je sanitárne ani rastlinolekárske opatrenie.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  JDigital on 20-07-2020
Click to expand

Please find attached Jdigital's contribution regarding Spanish notification 2020/443/E.