Notification Detail

Draft Royal Decree on commercial communications for gambling activities.

Notification Number: 2020/443/E (Spain )
Date received: 09/07/2020
End of Standstill: 20/07/2020
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2020) 02619
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2020/0443/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002619.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0443 E NL 09-07-2020 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810


4. Notification Number
2020/0443/E - H10


5. Title
Ontwerp-Koninklijk Besluit inzake commerciële communicatie over gokactiviteiten.


6. Products Concerned
Het ontwerp heeft gevolgen voor de kansspelsector in Spanje.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Het ontwerp-Koninklijk Besluit is eerder bij drie gelegenheden ter kennis gebracht van de Europese Commissie:
1. de eerste keer in 2015, onder nummer 2015/0186/E;
2. de tweede keer op 13 december 2017, onder nummer 2017/0578/E;
3. de derde keer op 2 maart 2020, onder kennisgevingsnummer 2020/102/E.

Deze versie van het koninklijk besluit, waarvan nu opnieuw kennisgeving is gedaan, bestaat uit een preambule, 37 onder vier titels gegroepeerde artikelen, 7 aanvullende bepalingen, 4 overgangsbepalingen, een bepaling houdende intrekking en 3 slotbepalingen.

In de inleidende titel, “Algemene bepalingen”, wordt het onderwerp van het koninklijk besluit uiteengezet: de tenuitvoerlegging van specifieke bepalingen van Wet 13/2011 van 27 mei 2011 die de regulering van het gokken met betrekking tot commerciële communicatie, maatregelen ten aanzien van verantwoord gokken en consumentenbescherming betreffen. Ook het subjectieve en objectieve toepassingsgebied wordt gespecificeerd, waarbij het objectieve toepassingsgebied alle gokactiviteiten bestrijkt die onder de rechtsmacht van de Staat vallen. Tenslotte bevat deze titel een aantal nieuwe definities en voorziet hij in een kader voor institutionele samenwerking en coördinatie tussen de voor de regulering van het gokken verantwoordelijke autoriteit en andere betrokken overheidslichamen en organisaties.

Titel I, “Commerciële communicatie over gokactiviteiten” begint met de bepaling met betrekking tot de tenuitvoerlegging van in artikel 7 van Wet 13/2011 van 27 mei 2011 vervatte wetgeving, vervolgt dan met verschillende met reclame verband houdende aspecten, sponsorschap en alle andere vormen van commerciële communicatie voor gokactiviteiten. Zo bevat hoofdstuk I het wettelijk kader voor commerciële communicatie en de algemene beginselen die bij dergelijke uitingen in acht moeten worden genomen, waaronder verscheidene verplichte ethische beginselen. Hoofdstuk II bevat specifieke bepalingen, die bepaalde vormen van commerciële communicatie betreffen zoals sponsorschap, of vouchers en andere promotionele initiatieven of het verbod op beroemdheden of algemene bekendheid genietende personen in commerciële uitingen, toepassingen waarbij gratis kan worden gespeeld, of systemen voor publicitaire uitsluiting. In hoofdstuk III, dat specifieke bepalingen bevat voor de verschillende reclamekanalen die worden aangeboden, doen zich de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige ter kennis gebrachte versie voor.

Titel II, “Actieve maatregelen voor het informeren en de bescherming van de gebruiker”, betreft de tenuitvoerlegging van verordeningen voor de bepalingen in artikel 8 van Wet 13/2011 van 27 mei 2011. In dit opzicht en in aanvulling op de bestaande maatregelen is op dit gebied een reeks van specifieke mechanismen voor de tenuitvoerlegging opgenomen. Zo is in aanvulling op een algemene bepaling over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven een reeks verplichtingen en door gokexploitanten te treffen uitvoeringsmaatregelen ingevoerd, met als doel problemen zoals gokverslaving of afhankelijkheid en andere met gokken samenhangende risico’s en problemen te voorkomen, op te sporen en, indien van toepassing, te verminderen. Bovendien is de regelgevende en bestuurlijke macht van de bevoegde staatsautoriteit uitgebreid en zijn er verschillende manieren voorzien waarop bedrijven met de overheid moeten samenwerken.

Titel III betreft het systeem voor toezicht, inspectie en bestuur. Ten eerste worden in deze titel de bepalingen van Wet 13/2011 van 27 mei 2011 ten uitvoer gelegd met betrekking tot aspecten als de voorwaarden voor het beëindigen van communicatie of verschaffen van informatie, of de interactie tussen andere toezichthoudende organen. In aanvulling daarop wordt de rol bepaald van de organen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het gokken binnen het systeem van straffen dat voortvloeit uit gok en audiovisuele wetgeving. Er worden ook mechanismen uiteengezet om een koppeling aan te brengen tussen het strafsysteem en de erkende coreguleringssystemen, met als doel de bruikbaarheid en doeltreffendheid van die systemen te verhogen. Er wordt met name een concrete invulling gegeven aan de zorgplicht van gokexploitanten met betrekking tot de reclameactiviteiten die door alle onder de werkingssfeer van dit ontwerp vallende bedrijven kunnen worden ondernomen. Op deze zorgplicht zal in elk geval van toepassing zijn het systeem van toerekening van een strafbaar feit dat is opgenomen in Wet 34/2002 van 11 juli 2002 over de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (omzetting van Richtlijn 2000/31/EC in Spaans nationaal recht).

De eerste aanvullende bepaling betreft de speciale voorwaarden voor de deelname van bepaalde minderjarige personen aan trekkingen van de Nationale Loterij (rekening houdend met de gevestigde praktijk en traditie). In de tweede aanvullende bepaling worden de speciale wettelijke regelingen herhaald voor het toezicht op de Organización Nacional de Ciegos Españoles (Nationale Organisatie van Spaanse blinden) door de raad van toezicht (Consejo de Protectorado) van deze organisatie, alsook bepaalde specifieke details in verband met de reclame die deze organisatie maakt voor haar verschillende gokactiviteiten. De derde en vierde aanvullende bepaling bevatten soortgelijke reclamevoorwaarden voor activiteiten van het staatsloterijbedrijf Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado of van door gokexploitanten gevormde of aan hen gelieerde non-profitorganisaties of stichtingen, die plaatsvinden ten behoeve van het algemeen belang of voor het goede doel en niet tot het gokken behoren. De vijfde aanvullende bepaling geeft een beschrijving van het uiterlijk in 2020 in werking te treden specifieke stelsel voor de communicatie over mechanismen en protocollen voor de opsporing van probleemgedrag en het in het geval van ontdekking te volgen protocol. In de zesde aanvullende bepaling wordt exploitanten een redelijke tijd gegeven om te voldoen aan de in deze verordening opgenomen bepalingen over het adverteren van handelsmerken die niet hun eigendom zijn noch het eigendom van de groep waartoe zij behoren. Vergeleken met de vorige ter kennis gebrachte versie is een bepaling toegevoegd dat exploitanten handelsmerken of namen die zij vóór de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit hebben gebruikt, mogen behouden.

Bovendien wordt in de overgangsbepalingen de noodzaak genoemd om de bestaande coreguleringssystemen aan het systeem in het koninklijk besluit aan te passen. Sponsorcontracten en reclamecampagnes met beroemde of algemene bekendheid genietende personen of personages dienen ook te worden aangepast.

Tenslotte worden in de eerste slotbepaling bepaalde bepalingen van Koninklijk Besluit 1614/2011 van 14 november 2011 gewijzigd, die alle verband houden met het doel van deze verordening en waarvan verheldering noodzakelijk is geacht. De tweede slotbepaling geeft de minister van Consumentenaangelegenheden de bevoegdheid om de bepalingen van dit koninklijk besluit ten uitvoer te leggen. Tenslotte betreft de derde en laatste bepaling de inwerkingtreding van deze verordening, bepaald op de eerste dag na de publicatiedatum.


9. Brief Statement of Grounds
De redenen die tot dit ontwerp hebben geleid zijn dezelfde als voor de vorige ter kennis gebrachte versie.

Het koninklijk besluit heeft op deze manier op de eerste plaats tot doel om het algemeen belang (volksgezondheid en openbare orde), waar dat door gokactiviteiten wordt beïnvloed, een adequaat niveau van bescherming te bieden, in het bijzonder met betrekking tot minderjarigen en andere kwetsbare groepen. Het heeft ook tot doel om gokverslaving en andere risico’s die met gokken verband houden te voorkomen, en om bescherming te bieden aan consumenten en gebruikers en aan deelnemers en het publiek in het algemeen. Ten tweede is het de bedoeling dat gokexploitanten met de totstandkoming van transparante regels die in de hele sector consistent worden toegepast, een grotere juridische zekerheid wordt geboden, zonder onredelijke discriminatie van de betrokken belanghebbenden, en dat het toezicht, beheers en strafsysteem op de gereguleerde terreinen wordt versterkt en aangepast door in de ambtelijke mechanismen de bevordering van zelfregulering en coregulering op te nemen.


10. Reference Documents - Basic Texts
Er zijn geen basisteksten.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ja.


12. Grounds for the Emergency
De maatregelen in dit ontwerp zijn om twee redenen urgent, ten eerste ernstige en niet te voorziene omstandigheden die verband houden met de bescherming van de volksgezondheid, en ten tweede, uit hoofde van de openbare orde, de bescherming van minderjarigen.

De door COVID-19 veroorzaakte pandemie heeft gevolgen gehad voor de sociale omstandigheden waaronder in Spanje wordt gegokt. De ernstige economische gevolgen van de maatregelen die noodzakelijk waren om de ziekte te keren hebben met name geleid tot:

1. Een toename van de economische kwetsbaarheid van de maatschappij als geheel, als gevolg van de buitengewone stijging van de veroorzaakte werkloosheid en als gevolg daarvan een hogere kans op gokgedrag om daarmee te proberen economische problemen op te lossen.
2. Rechtstreeks verbonden met het bovenstaande, een toename van het risico van nieuw of ernstiger wordend problematisch of pathologisch gokgedrag.

Bovendien is de kans groot dat de beschreven situaties ontstaan in een maatschappelijke context die aanzienlijk verschilt van de context die bestond voordat de ziekte er was. Het “nieuwe normaal” wordt gekenmerkt door strikte en buitengewone inperkingsmaatregelen en maatregelen voor het bewaren van afstand zoals vervat in Koninklijk Besluit-Wet 21/2020 van 9 juni 2020 over maatregelen met betrekking tot spoedeisende preventie, inperking en coördinatie om het hoofd te bieden aan de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, en is onderhevig aan de hoge kans dat er beperkte sociale-isolatiemaatregelen worden getroffen om zo potentiële verspreiding van de ziekte te voorkomen die het gevolg van geïsoleerde uitbraken zou kunnen zijn. Deze maatregelen houden noodzakelijkerwijs in dat mensen meer tijd thuis doorbrengen, en als gevolg daarvan is er een grote kans op blootstelling aan reclame op audiovisuele media en uit de informatiemaatschappij. Dit zal een groot effect hebben op de groepen waarvan is vastgesteld dat zij het meeste door de beschermingsmaatregelen van het ontwerp zullen worden geraakt: kwetsbare groepen en minderjarigen.

Gezien het bovenstaande en in overeenstemming met artikel 7, lid 7, van Richtlijn (EU) 2015/1535 (de kennisgevingsrichtlijn) wordt geoordeeld dat ernstige en onvoorzienbare omstandigheden hebben geleid tot dringende, met de volksgezondheid en de bescherming van minderjarigen verband houdende redenen waarom de bepaling betreffende kennisgeving vervat in artikel 6, leden 1 tot en met 5, van de richtlijn niet op dit ontwerp van toepassing is.


13. Confidentiality
Nee.


14. Fiscal measures
Nee.


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee – Het ontwerp is geen technisch voorschrift, noch een procedure voor de beoordeling van de conformiteit.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  JDigital on 20-07-2020
Click to expand

Please find attached Jdigital's contribution regarding Spanish notification 2020/443/E.