Notification Detail

Draft Royal Decree on commercial communications for gambling activities.

Notification Number: 2020/443/E (Spain )
Date received: 09/07/2020
End of Standstill: 20/07/2020
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2020) 02619
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2020/0443/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002619.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0443 E LV 09-07-2020 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810


4. Notification Number
2020/0443/E - H10


5. Title
Karaļa dekrēta projekts par komercpaziņojumiem attiecībā uz azartspēlēm


6. Products Concerned
Projekts attiecas uz Spānijas azartspēļu nozari.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Par šo karaļa dekrēta projektu iepriekš ir paziņots Eiropas Komisijai trīs reizes:
1. pirmoreiz 2015. gadā ar Nr. 2015/0186/E;
2. otro reizi 2017. gada 13. decembrī ar Nr. 2017/0578/E;
3. trešo reizi 2020. gada 2. martā ar Nr. 2020/102/E.

Šajā atkārtoti paziņotajā karaļa dekrēta redakcijā ir preambula, 37 panti, kas sadalīti četrās sadaļās, kā arī septiņi papildu noteikumi, četri pārejas noteikumi, viens noteikums par atcelšanu un trīs nobeiguma noteikumi.

Ievada sadaļā “Vispārīgi noteikumi” ir izklāstīts karaļa dekrēta mērķis, kas paredz noteiktu 2011. gada 27. maija Likuma Nr. 13/2011 prasību īstenošanu saistībā ar komercpaziņojumiem un politiku attiecībā uz atbildīgām azartspēlēm un patērētāju aizsardzību. Turklāt tajā ir norādīta piemērošanas subjektīvā un objektīvā darbības joma, aptverot visas valsts jurisdikcijā veiktās azartspēles. Visbeidzot, ir ieviestas vairākas definīcijas un izveidota sadarbības un koordinācijas joma starp iestādēm, kuras ir atbildīgas par azartspēļu regulējumu, un citām attiecīgajām valsts iestādēm un organizācijām.

Dekrēta I sadaļas “Komercpaziņojumi par azartspēlēm” pamatā ir 2011. gada 27. maija Likuma Nr. 13/2011 7. pantā paredzētā reklamēšanas darbības regulējuma izstrādes prasība, un tā attiecas uz dažādiem aspektiem, kas saistīti ar azartspēļu reklamēšanu, sponsorēšanu, veicināšanu vai jebkāda cita veida komercpaziņojumiem. Tādējādi I nodaļa ietver komercpaziņojumu tiesisko regulējumu un galvenos principus, kas jāievēro saistībā ar tiem, tostarp dažādus obligātus ētikas principus. Dekrēta II nodaļā ietver konkrētus noteikumus, kas ietekmē noteiktus komercpaziņojumu veidus, piemēram, sponsorēšanu vai kuponus un citus reklāmas pasākumus, vai slavenu vai sabiedrībā pazīstamu personu izmantošanas aizliegumu komercpaziņojumos, bezmaksas azartspēļu lietotnes vai reklāmas izslēgšanas sistēmas. III nodaļā ietver konkrētas prasības atkarībā no dažādiem piedāvātajiem reklāmas kanāliem, un tajā koncentrēti visatbilstošākie grozījumi attiecībā uz redakciju, par kuru paziņots iepriekš.

Dekrēta II sadaļa “Aktīva lietotāju informēšanas un aizsardzības politika” attiecas uz 2011. gada 27. maija Likuma Nr. 13/2011 8. pantā noteikto prasību regulējuma izstrādi. Saistībā ar iepriekš minēto un papildus esošajiem pasākumiem šajā jomā ir izstrādāti vairāki konkrēti darbības mehānismi. Tādējādi papildus vispārīgajai prasībai par uzņēmumu sociālo atbildību ir ietverti vairāki pienākumi un pasākumi, kuri jāīsteno azartspēļu operatoriem, pamatojoties uz mērķi nepieļaut, konstatēt un nepieciešamības gadījumā samazināt patoloģisku uzvedību (piemēram, azartspēļu atkarību vai pārmērīgu aizraušanos ar azartspēlēm) vai citus ar azartspēlēm saistītus riskus un problēmas. Turklāt ir palielinātas valsts iestāžu regulatīvās un kontroles pilnvaras šajā jomā, kā arī ir paredzētas operatoru un administrācijas sadarbības shēmas.

Savukārt III sadaļa attiecas uz uzraudzības, pārbaudes un kontroles sistēmu. Ar to, pirmkārt, īsteno 2011. gada 27. maija Likuma Nr. 13/2011 prasības saistībā ar tādiem aspektiem kā pārtraukšanas vai informācijas prasības vai attiecības ar citām nozares uzraudzības iestādēm. Tiek paredzēta arī par regulatīvo uzraudzību atbildīgo iestāžu loma sankciju sistēmā, kas izriet no azartspēļu un audiovizuālajiem tiesību aktiem. Tāpat tiek formulēti savienojuma mehānismi starp sankciju režīmu un atzītajām kopregulēšanas sistēmām, lai stiprinātu šo sistēmu lietderību un efektivitāti, un jo īpaši tiek kvalificēts azartspēļu operatoru rūpības pienākums attiecībā uz reklamēšanas darbību, ko var veikt visi šā projekta darbības jomā iekļautie dalībnieki, kuriem jebkurā gadījumā tiek piemērots atbildības noteikšanas režīms, kas paredzēts 2002. gada 11. jūlija Likumā Nr. 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību (ar kuru Spānijas tiesību sistēmā transponē Direktīvu 2000/31/EK).

Savukārt pirmais papildu noteikums attiecas uz īpašu sistēmu nepilngadīgu personu dalībai valsts loterijas izlozēs (ņemot vērā iedibināto praksi un tradīcijas). Otrajā papildu noteikumā paredz īpašu sistēmu, kuru juridiski atzinusi Protektorāta padome Spānijas Valsts neredzīgo organizācijas uzraudzībā, kā arī noteiktas īpatnības, kas attiecas uz šīs organizācijas reklāmas pasākumiem saistībā ar dažādām darbībām, kuras attiecas uz azartspēlēm. Trešais un ceturtais papildu noteikums ietver līdzīgas prasības par tādu vispārējas nozīmes vai labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav azartspēļu darbības un ko var veikt Valsts loteriju un azartspēļu sabiedrības (SELAE) valsts operators vai sabiedrisko pakalpojumu apvienības, vai fondi, kurus veido azartspēļu operatori vai kuri ir ar tiem saistīti. Piektais papildu noteikums paredz īpašu sistēmu bīstamas uzvedības konstatēšanas mehānismu un protokolu paziņošanai un tāda protokola paziņošanai, kas attiecas uz konstatēšanu 2020. gadā. Sestais papildu noteikums paredz, ka operatoriem ir pietiekami daudz laika, lai nodrošinātu atbilstību šajā tiesību aktā paredzētajiem noteikumiem par tādu preču zīmju reklāmu, kas nav to vai to grupas īpašums. Redakcijai, par kuru paziņots iepriekš, ir pievienots noteikums, ka operatori var paturēt preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumus, kuras tie būtu izmantojuši pirms ierosinātā tiesību akta stāšanās spēkā.

Turklāt pārejas noteikumos paredz nepieciešamību pašreizējās kopregulēšanas sistēmas pielāgot karaļa dekrēta spēkā esības periodam, kā arī paredz sponsorēšanas līgumu pielāgošanu un tādu reklāmas kampaņu pielāgošanu, kas saistītas ar slavenām vai sabiedrībā pazīstamām personām.

Visbeidzot, pirmajā nobeiguma noteikumā groza konkrētus 2011. gada 14. novembra Karaļa dekrēta Nr. 1614/2011 noteikumus, kas attiecas uz šā tiesību akta mērķi, jo tā precizēšana tika uzskatīta par nepieciešamu. Otrais nobeiguma noteikums pilnvaro patērētāju lietu ministru īstenot šajā karaļa dekrētā noteikto. Visbeidzot, trešais nobeiguma noteikums paredz šā tiesību akta stāšanos spēkā, kas ir noteikta nākamajā dienā pēc tā publicēšanas.


9. Brief Statement of Grounds
Šā projekta iesniegšanas pamatā ir tie paši iemesli, kas norādīti iepriekš paziņotajā redakcijā.

Pirmkārt, nodrošināt sabiedrības interešu (sabiedrības veselību un sabiedrisko kārtību) pienācīgu aizsardzības līmeni, ko ietekmē azartspēles, jo īpaši aizsargāt nepilngadīgas personas un citas neaizsargātas grupas, novērst azartspēļu atkarību un citus ar azartspēlēm saistītus riskus, kā arī aizsargāt patērētājus un lietotājus, dalībniekus un iedzīvotājus kopumā. Otrkārt, sniegt lielāku juridisko noteiktību azartspēļu operatoriem, izveidojot pārredzamus un attiecīgajā nozarē vienādi piemērojamus noteikumus, kuri neparedz nepamatotu iesaistīto personu diskrimināciju, un pastiprināt un nodrošināt uzraudzību, kontroli un sankciju sistēmu attiecībā uz reglamentējamām jomām, integrējot administratīvos mehānismus, tostarp pašregulēšanas un kopregulēšanas sekmēšanu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pamatdokumentu nav.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency
Šajā projektā ietverto pasākumu steidzamība tiek pamatota ar šādiem iemesliem: pirmkārt, ar nopietnu un neparedzamu situāciju, kas saistīta ar cilvēku veselības aizsardzību, un, otrkārt, ar sabiedriskās kārtības jomu — nepilngadīgo aizsardzību.

Covid-19 izraisītā pandēmija ir ietekmējusi sociālos apstākļus, kādos Spānijā notiek azartspēļu patēriņš. Nopietnās ekonomiskās sekas, kuras izraisījuši noteiktie pasākumi šīs slimības ierobežošanai, jo īpaši paredz:

1. visas sabiedrības ekonomiskās neaizsargātības palielināšanos, ko radījis ārkārtējais bezdarba pieaugums, un attiecīgi lielāku varbūtību, ka ar azartspēlēm saistītā uzvedība ir vērsta uz ekonomisku problēmu risināšanu;
2. tiešā saistībā ar iepriekš minēto — problemātiskas vai patoloģiskas ar azartspēlēm saistītas uzvedības parādīšanās vai saasināšanās riska pieaugumu.

Turklāt minētie stāvokļi, iespējams, rodas sociālā kontekstā, kurš būtiski atšķiras no stāvokļa, kas pastāvēja pirms slimības sākuma un kuru, definējot kā “jauno realitāti”, raksturo stingri un ārkārtēji sociālās norobežošanās un distancēšanās pasākumi, kas paredzēti karaļa 2020. gada 9. jūnija Dekrētlikumā Nr. 21/2020 par steidzamiem profilakses, ierobežošanas un koordinācijas pasākumiem, lai pārvarētu Covid-19 izraisīto veselības krīzi, un kuru nosaka lielā varbūtība, ka būs jāveic ierobežoti sociālās izolācijas pasākumi ar mērķi novērst iespējamu slimības izplatīšanos, ko varētu izraisīt neregulāri uzliesmojumi. Šie pasākumi noteikti paredz ilgāku uzturēšanās laiku dzīvesvietā un līdz ar to palielinātu iespējamību, ka audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu un informācijas sabiedrības rādīto reklāmu redzēs lielāks skaits cilvēku, kas nopietni ietekmēs grupas, kuras tiek norādītas kā galvenie to aizsardzības pasākumu subjekti: neaizsargātās iedzīvotāju grupas un nepilngadīgie.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/1535 (Paziņošanas direktīva) 6. panta 7. punktu, tiek uzskatīts, ka pastāv neatliekami iemesli, ko radījuši nozīmīgi un neparedzami apstākļi attiecībā uz sabiedrības veselību un nepilngadīgo aizsardzību, lai nepiemērotu ar paziņošanu saistītos noteikumus, kā paredzēts minētās direktīvas 6. panta 1.–5. punktā.


13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projekts nav tehniski noteikumi vai atbilstības novērtējums.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  JDigital on 20-07-2020
Click to expand

Please find attached Jdigital's contribution regarding Spanish notification 2020/443/E.