Notification Detail

Draft Royal Decree on commercial communications for gambling activities.

Notification Number: 2020/443/E (Spain )
Date received: 09/07/2020
End of Standstill: 20/07/2020
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 02619
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0443/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002619.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0443 E HR 09-07-2020 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810


4. Notification Number
2020/0443/E - H10


5. Title
Nacrt Kraljevske uredbe o komercijalnim komunikacijama u aktivnostima igara na sreću.


6. Products Concerned
Nacrt se odnosi na sektor igara na sreću u Španjolskoj


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nacrt Kraljevske uredbe prethodno je priopćen Europskoj komisiji u tri navrata:
1. – prvi put priopćen je 2015. pod brojem 2015/0186/E;
2. – drugi put priopćen je 13.12.2017. pod brojem 2017/0578/E;
3. – treći put priopćen je 2.3.2020. pod brojem obavijesti 2020/102/E.

Ova verzija Kraljevske uredbe koja je ovom prilikom priopćena sastoji se od uvodnog dijela, trideset i sedam članaka grupiranih u četiri glave, kao i od sedam dodatnih odredbi, četiri prijelazne odredbe, jedne odredbe o stavljanju izvan snage i tri završne odredbe.

U uvodnoj glavi, „Opće odredbe”, utvrđen je predmet Kraljevske uredbe, koji se sastoji od provedbe određenih odredbi Zakona 13/2011 od 27. svibnja o komercijalnim komunikacijama, politikama odgovornih igara na sreću i zaštiti potrošača. Usto se pojašnjava subjektivno i objektivno područje njezine primjene, s time da objektivno područje obuhvaća sve aktivnosti igara na sreću koje se odvijaju na državnom području. Konačno, sadržava razne definicije i pruža okvir za suradnju i institucijsku koordinaciju između tijela zaduženog za reguliranje igara na sreću i ostalih relevantnih javnih organa i tijela.

Glava I., pod naslovom „Komercijalne komunikacije u aktivnostima igara na sreću”, dio o predviđanju propisa koji se odnose na aktivnost oglašavanja sadržanu u članku 7. Zakona 13/2011 od 27. svibnja, obuhvaća različite aspekte u vezi s oglašavanjem, sponzorstvom, promidžbom ili bilo kojim drugim oblikom komercijalne komunikacije o aktivnostima igara na sreću. Tako poglavlje I. sadržava pravni sustav komercijalnih komunikacija i opća načela kojih se u njima treba pridržavati, uključujući različita obvezna etička načela. Poglavlje II. sadržava posebne odredbe koje utječu na određene oblike komercijalne komunikacije, kao što je sponzorstvo ili bonovi i druge promotivne inicijative ili zabrana da slavne ili javno poznate osobe sudjeluju u komercijalnim komunikacijama, aplikacije za besplatne igre na sreću ili sustavi za onemogućivanje slanja marketinških materijala. Poglavlje III., u kojem su sadržane posebne odredbe u skladu s različitim ponuđenim kanalima oglašavanja, poglavlje je u kojem se nalaze najvažnije izmjene u pogledu prethodne verzije koja je dostavljena za priopćenje.

Glava II., pod naslovom „Aktivne politike informiranja i zaštite korisnika” bavi se regulatornom primjenom odredbi iz članka 8. Zakona 13/2011 od 27. svibnja. U tom smislu i kao dodatak već postojećim mjerama, uveden je niz konkretnih mehanizama djelovanja u ovom području. Tako je uz opću odredbu o društvenoj odgovornosti poduzeća uveden niz obveza i mjera politika koje moraju provoditi priređivači igara na sreću, a čija je svrha sprječavanje, otkrivanje i po potrebi ublaživanje patoloških pojava kao što je ovisnost o igrama na sreću ili ludopatija ili drugih rizika ili problema povezanih s igrama na sreću; usto, pojačane su ovlasti u pogledu reguliranja i nadzora državnog tijela nadležnog u ovom području te su propisani oblici suradnje priređivača igara s Upravom.

Glava III. upućuje na sustav nadzora, inspekcije i kontrole. U njoj se, s jedne strane, navode odredbe Zakona 13/2011 od 27. svibnja u pogledu zahtjeva za prestanak oglašavanja i informiranja ili veze s drugim sektorskim nadzornim tijelima. Također se navodi uloga tijela zaduženih za regulatorni nadzor u sustavu sankcioniranja koji proizlazi iz propisa o igrama na sreću i audiovizualnih propisa. Isto tako se navode mehanizmi povezanosti između sustava sankcioniranja i priznatih sustava koregulacije, u cilju ojačavanja korisnosti i učinkovitosti tih sustava te se osobito određuje obveza brižnog postupanja priređivača igara na sreću u vezi s aktivnošću oglašavanja koju mogu obavljati svi dionici uključeni u područje primjene ovog nacrta, na koje se, u svakom slučaju, primjenjuje sustav dodjele odgovornosti iz Zakona 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i o elektroničkoj trgovini (koji se prenosi Direktivom 2000/31/EZ u španjolski pravni poredak).

S druge strane, prvom dodatnom odredbom upućuje se na posebni sustav sudjelovanja određenih maloljetnika, s obzirom na njegovu ukorijenjenost i tradiciju u održavanju izvlačenja Nacionalne lutrije. U drugoj dodatnoj odredbi sadržan je zakonski priznat poseban sustav Nadzornog vijeća u nadgledanju Nacionalne organizacije slijepih osoba Španjolske, kao i određene posebnosti o oglašavanju ove organizacije o njezinim različitim aktivnostima igara na sreću. Treća i četvrta dodatna odredba sadržavaju jednake odredbe o oglašavanju djelatnosti od općeg interesa ili dobrotvornih aktivnosti, koje se razlikuju od aktivnosti igara na sreću, a koje može obavljati javni priređivač igara SELAE ili javnokorisno udruženje ili zaklade koje osnivaju priređivači igara na sreću ili su s njima povezani. Peta dodatna odredba određuje poseban sustav za priopćavanje mehanizama i protokola za otkrivanje rizičnih ponašanja i protokola u slučaju otkrivanja za 2020. godinu. Šestom dodatnom odredbom utvrđuje se da priređivači imaju razuman rok za prilagodbu odredbama o oglašavanju robnih marki predviđenim u ovom propisu koje nisu njihovo vlasništvo ni skupine kojoj pripadaju. U pogledu prethodno priopćene verzije, dodana je odredba da priređivači mogu zadržati robne marke ili trgovačke nazive koje su upotrebljavali prije stupanja na snagu nacrta propisa.

Usto, u prijelaznim odredbama navodi se potreba prilagodbe postojećih sustava koregulacije važećoj Kraljevskoj uredbi i predviđa se prilagodba ugovora o sponzorstvu i oglašivačkih kampanja povezanih sa slavnim i javno poznatim osobama.

Naposljetku, u prvoj završnoj odredbi mijenjaju se određene odredbe Kraljevske uredbe 1614/2011 od 14. studenoga u vezi s predmetom ovog propisa, za koje se činilo potrebno pojasniti ih. Na temelju druge završne odredbe Ministarstvo potrošnje ovlašćuje se za provedbu odredbi ove Uredbe. Kao zaključak, trećom završnom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu ovog propisa, sljedećeg dana od dana njegove objave.


9. Brief Statement of Grounds
Razlozi za stavljanje u postupak ovog nacrta isti su kao razlozi koji su postojali u slučaju prethodne priopćene verzije.

Kao prvo, zajamčiti odgovarajuću razinu zaštite interesa od javnog značaja (javno zdravlje i javni poredak) koji su obuhvaćeni u aktivnostima igara na sreću, posebice, zaštita maloljetnika i drugih ranjivih skupina, sprječavanje ovisnosti o igrama na sreću i drugih rizika povezanih s igrama na sreću te zaštititi potrošače i korisnike, sudionike i građane općenito. Kao drugo, osigurati veću pravnu sigurnost za priređivače igara na sreću uspostavljanjem transparentnih pravila ujednačene primjene u navedenom sektoru, bez neopravdane diskriminacije uključenih dionika te ojačati i prilagoditi praćenje, kontrolu i sustav sankcioniranja u područjima koja su predmetom regulacije, uključujući upravne mehanizme s poticanjem samoregulacije i koregulacije.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ne postoje temeljni tekstovi


11. Invocation of the Emergency Procedure
Da


12. Grounds for the Emergency
Razlozi koji opravdavaju hitnost mjera sadržanih u ovom nacrtu su, kao prvo, postojanje ozbiljne i nepredvidljive situacije povezane sa zaštitom zdravlja osoba te, na drugom mjestu, u području javnog reda, zaštitom maloljetnika.

Pandemija prouzročena virusom COVID-19 utjecala je na društvene uvjete u kojima se konzumiraju igre na sreću u Španjolskoj. Osobito, ozbiljne gospodarske posljedice nastale iz potrebnih mjera donesenih u cilju sprječavanja te bolesti pretpostavljaju:

1. – povećanje gospodarske ranjivosti društva u cjelini, kao posljedica izvanrednog porasta nastale nezaposlenosti te, posljedično, veća mogućnost donošenja pravila ponašanja povezanih s igrama na sreću usredotočenih na rješavanje gospodarskih problema;
2. – izravno povezano s prethodnim, povećanje opasnosti od nastanka ili pogoršanja ponašanja povezanog s problematičnim ili patološkim igranjem.

Osim toga, opisane situacije podložne su nastanku u društvenom kontekstu koji se u biti razlikuje od konteksta koji je postojao prije nastanka bolesti, koji, definiran kao „nova normala”, obilježavaju stroge te izvanredne mjere sprječavanja i socijalne distance predviđene Kraljevskom zakonodavnom uredbom 21/2020 od 9. lipnja o hitnim mjerama za prevenciju, sprječavanje i koordinaciju u cilju suočavanja sa zdravstvenom krizom prouzročenom virusom COVID-19, i koji je uvjetovan povećanom mogućnošću donošenja ograničenih mjera društvene izoliranosti usmjerenih na izbjegavanje mogućeg širenja bolesti čije se ponovno nastajanje u određenom trenu može biti prouzročeno. Te mjere nužno podrazumijevaju razdoblja povećanog boravka u kući te, posljedično, povećanje mogućnosti veće izloženosti oglašavanju putem audiovizualnih medija te informacijskog društva, što će ozbiljno utjecati na skupine koje su prepoznate kao glavni primatelji mjera predostrožnosti: osjetljive populacijske skupine i maloljetne osobe.

S obzirom na prethodno navedeno, te u skladu s člankom 6. stavkom 7. Direktive (EU) 2015/1535 (Direktiva o priopćavanju) procjenjuje se da u ovom nacrtu postoje hitni razlozi povezani s ozbiljnom i nepredvidljivom situacijom koja se odnosi na zdravlje ljudi i zaštitu maloljetnika te se stoga ne primjenjuju odredbe koje se odnose na priopćavanje iz članka 6. stavaka od 1. do 5. navedene Direktive.


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna ni fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  JDigital on 20-07-2020
Click to expand

Please find attached Jdigital's contribution regarding Spanish notification 2020/443/E.