Notification Detail

Draft Royal Decree on commercial communications for gambling activities.

Notification Number: 2020/443/E (Spain )
Date received: 09/07/2020
End of Standstill: 20/07/2020
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2020) 02619
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2020/0443/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002619.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0443 E ET 09-07-2020 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810


4. Notification Number
2020/0443/E - H10


5. Title
Kuningliku dekreedi eelnõu, milles käsitletakse hasartmängude kommertsteadaandeid


6. Products Concerned
Eelnõu puudutab Hispaania hasartmängude sektorit


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Kuningliku dekreedi eelnõust on komisjoni teavitatud eelnevalt kolmel korral:
1. esimest korda 2015. aastal teatisega nr 2015/0186/E;
2. teist korda 13. detsembril 2017. aastal teatisega nr 2017/0578/E;
3. kolmandat korda 2. märtsil 2020. aastal teatisega nr 2020/102/E.

Kuningliku dekreedi käesolev versioon, millest nüüd uuesti teavitatakse, koosneb preambulist, nelja pealkirja alla koondatud 37 artiklist, seitsmest lisasättest, neljast üleminekusättest, ühest kehtetuks tunnistamise sättest ja kolmest lõppsättest.

Alustuseks sätestatakse pealkirja „Üldsätted“ all kuningliku dekreedi eesmärk, mis seisneb 27. mai 2011. aasta seaduse 13/2011 teatavate selliste sätete väljatöötamises, milles käsitletakse kommertsteadaandeid, vastutustundliku mängimise poliitikat ning tarbijate kaitsmist. Lisaks määratakse kindlaks dekreedi subjektiivne ja objektiivne kohaldamisala, hõlmates kõiki riiklikul tasandil toimuvaid hasartmängutegevusi. Viimasena sätestatakse selles erinevad definitsioonid ning lihtsustatakse institutsioonidevahelist koostööraamistikku ja koordineerimist hasartmängude reguleerimise eest vastutava ameti ning muude asjakohaste organite ja avalike asutuste vahel.

I jaotis „Hasartmängudega seotud tegevuse kaubanduslikud teadaanded“ algab sättega, mis käsitleb 27. mai 2011. aasta seaduse 13/2011 artiklis 7 sätestatud õigusakti rakendamist, ning edasi käsitletakse selles hasartmängutegevusega seotud reklaami, sponsorluse ja kõigi muud laadi kaubanduslike teadaannetega seotud mitmesuguseid aspekte. I peatükk sisaldab kommertsteadaandeid reguleerivat õiguslikku raamistikku ja selliste teadaannete puhul järgitavaid üldpõhimõtteid, sealhulgas mitmesuguseid kohustuslikke eetilisi põhimõtteid. II peatükk sisaldab mõningaid erisätteid, mis mõjutavad teatavaid kaubanduslike teadaannete vorme, näiteks sponsorlus või sooduskupongid ja muud müügiedendusalgatused või kuulsuste või avaliku elu tegelaste kaubanduslikes teadaannetes kasutamise keelamine, tasuta hasartmängurakendused või reklaamidest loobumise süsteemid. III peatükk, mis sisaldab erisätteid vastavalt erinevatele pakutavatele reklaamikanalitele, hõlmab kõige olulisemaid muudatusi võrreldes varasemas teatises esitatud versiooniga.

II jaotis „Aktiivse teabe ja tarbijakaitsepoliitika“ käsitleb 27. mai 2011. aasta seaduse 13/2011 artiklis 8 nimetatud sätete regulatiivset väljatöötamist. Selleks ja olemasolevate meetmete täiendusena on nimetatud valdkonnas välja töötatud konkreetsete tegevusmehhanismide komplekt. Selliselt on lisaks ettevõtte sotsiaalset vastutust käsitlevatele üldsätetele sisse arvatud ka selliste käitumiskohustuste ja meetmete komplekt, mida hasartmänguoperaatorid peavad patoloogiliste nähtuste (nagu hasartmängusõltuvus, muud hasartmängudega seotud ohud või probleemid) ennetamiseks, avastamiseks ja vajaduse korral leevendamiseks rakendama; lisaks on käsitletavas valdkonnas tugevdatud pädevate riigiametite reguleerimise ja kontrollimise volitusi ning ette on nähtud koostöövõimalused operaatorite ja haldusametite vahel.

III jaotis viitab järelevalve-, kontrolli- ja juhtimissüsteemile. Esiteks rakendatakse kõnealuse jaotisega 27. mai 2011. aasta seaduse 13/2011 selliseid sätteid, nagu teadaannete või teabe pakkumise lõpetamine või teiste järelevalveasutuste vaheline suhtlus. Lisaks määratakse kindlaks hasartmänge ja audiovisuaalvaldkonda käsitlevatest õigusaktidest tuleneva karistussüsteemi raames hasartmängude järelevalve eest vastutavate asutuste funktsioon. Ühtlasi kirjeldatakse mehhanisme karistussüsteemi sidumiseks tunnustatud kaasreguleerimise süsteemidega, et muuta need süsteemid kasulikumaks ja tõhusamaks. Eelkõige täpsustatakse hasartmänguettevõtte hoolsuskohustust seoses reklaamitegevusega, mida võivad ellu viia kõik käesoleva eelnõu reguleerimisalasse kuuluvad ettevõtjad, mile suhtes igal juhul kohaldatakse vastutuse määramise korda vastavalt 11. juuli 2002. aasta seadusele 34/2002 infoühiskonna teenuste ja elektroonilise kaubanduse kohta (millega võetakse Hispaania õiguskorda üle direktiiv 2000/31/EÜ).

Esimeses lisasättes viidatakse eritingimustele, mis on seotud teatavate alaealiste osalemisega riikliku loterii loosimistel, võttes arvesse sellise tegevuse populaarsust ja traditsioone. Teises lisasättes korratakse õiguslikku erikorraldust, mis kehtib Hispaania pimedate ühingu (Organización Nacional de Ciegos Españoles) järelevalvele, mida korraldab ühingu järelevalveorgan (Consejo de Protectorado), samuti teatavaid konkreetseid üksikasju, mis on seotud reklaamiga, mida see organisatsioon mitmesuguse hasartmängudega seotud tegevuse kontekstis toodab. Kolmas ja neljas lisasäte sisaldavad sarnaseid reklaamitingimusi üldist huvi pakkuvatele või heategevusega seotud tegevustele, mis ei ole seotud hasartmängudega ja mida tohib korraldada riiklike loteriide korraldaja Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) või hasartmänguettevõtete loodud või nendega seotud mittetulundusühingud või sihtasutused. Viienda lisasättega määratakse konkreetsed nõuded riskikäitumise tuvastamise protokollide ja mehhanismide vahelise teabevahetuse kohta ja protokoll juhtumi tuvastamise korral aastaks 2020. Kuuenda lisasättega määratakse kindlaks, et ettevõtjatel on käesoleva õigusaktiga hõlmatud kaubamärkide (mida ei oma nemad või grupp, mille alla nad kuuluvad) reklaamimist käsitlevate sätetega ühildumiseks mõistlikult aega. Võrreldes varasemalt teavitatud versiooniga on lisatud säte, mille kohaselt võivad ettevõtjad säilitada kõik kaubamärgid või kaubanimed, mida nad olid kasutanud enne kavandatud õigusakti jõustumist.

Lisaks sätestatakse üleminekusätetes vajadus kohandada olemasolevaid kaasreguleerimise süsteeme kuninglikus dekreedis nimetatud süsteemiga. Sponsorluslepinguid ja turunduskampaaniaid, mis on seotud kuulsuste või avaliku elu tegelastega, tuleb samuti kohandada.

Lõpuks muudetakse esimese lõppsättega 14. novembri 2011. aasta kuningliku dekreedi 1614/2011 teatavaid sätteid, mis on seotud kõnealuse õigusakti eesmärgiga ning mis paistsid vajavat selgitamist. Teises lõppsättes antakse tarbijakaitseministrile volitus kuningliku dekreedi sätete rakendamiseks. Lõpetuseks sätestatakse kolmanda lõppsättega käesoleva õigusakti jõustumine päev pärast selle avaldamist.


9. Brief Statement of Grounds
Selle eelnõu koostamise põhjused on samad, mis varasema teatatud versiooni puhul.

Esiteks nende avalike huvide (rahvatervis ja avalik kord) piisava kaitse tagamine, mida hasartmängud mõjutavad, eelkõige alaealiste ja muude haavatavate elanikkonnarühmade kaitsmine, hasartmängusõltuvuse ja muude hasartmängudega seotud riskide ennetamine, samuti tarbijate ja kasutajate, tegevuses osalejate ning laiema avalikkuse kaitsmine. Teiseks hasartmänguoperaatoritele suurema õiguskindluse andmine, kehtestades läbipaistvad ja sektoris üheselt kohaldatavad eeskirjad, millega ei diskrimineerita ebaõiglaselt tegevuses osalejaid, ning reguleeritava valdkonna järgimise, kontrolli ja sanktsioonide korra tugevdamine ja asjakohasemaks muutmine, integreerides haldusmehhanismid kaas- ja eneseregulatsiooniga.


10. Reference Documents - Basic Texts
Seonduvad õigusaktid puuduvad.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Jah


12. Grounds for the Emergency
Selles eelnõus sisalduvate meetmete kiireloomulisuse põhjused on esiteks rahvatervise kaitsega seotud tõsiste ja ettenägematute asjaolude olemasolu ja teiseks avaliku korraga seoses alaealiste kaitse.

COVID-19 põhjustatud pandeemia on mõjutanud sotsiaalseid tingimusi, milles Hispaanias hasartmänge harrastatakse. Eelkõige põhjustavad haiguse tõkestamiseks võetud vajalikest meetmetest tulenevad tõsised majanduslikud tagajärjed:

1. ühiskonna kui terviku majandusliku haavatavuse suurenemise, mis on tingitud tööpuuduse erakordsest suurenemisest, ning sellest tulenevalt hasartmängukäitumise suurema tõenäosuse, kui püütakse lahendada majandusprobleeme;
2. eespool esitatuga otseselt seotud probleemse või patoloogilise hasartmängukäitumise alguse või süvenemise riski suurenemise.

Lisaks tekivad kirjeldatud olukorrad tõenäoliselt sotsiaalses kontekstis, mis on oluliselt erinev olukorrast, mis eksisteeris enne haiguse ilmnemist. Uut normaalset seisundit iseloomustavad ranged ja erakorralised leviku tõkestamise ja suhtlemisdistantsi hoidmise meetmed, mis on sätestatud 9. juuni 2020. aasta kuningliku dekreetseadusega 21/2020 kiireloomuliste ennetus-, leviku tõkestamise ja koordineerimismeetmete kohta COVID-19 põhjustatud tervisekriisi lahendamiseks, ning on suur tõenäosus, et võetakse vastu piiratud sotsiaalse eraldatuse meetmed, et vältida haiguse võimalikku levikut, mis võib olla põhjustatud isoleeritud puhangutest. Need meetmed hõlmavad tingimata perioode, kus inimesed veedavad rohkem aega kodus, ja selle tagajärjel suureneb audiovisuaalmeedias ja infoühiskonnas reklaamiga kokkupuute tõenäosus. Sellel on tõsine mõju rühmadele, keda peetakse eelnõu kaitsemeetmete poolt peamiselt mõjutatavateks: haavatavad rühmad ja alaealised.

Eelnevat silmas pidades ning kooskõlas direktiivi (EL) 2015/1535 (teavitamisdirektiiv) artikli 6 lõikega 7 leitakse, et tõsised ja ettenägematud asjaolud on toonud kaasa kiireloomulised põhjused, mis on seotud rahvatervise ja alaealiste kaitsega, et mitte kohaldada direktiivi artikli 6 lõigetes 1–5 sätestatud teatamisega seotud sätteid.


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Ei - eelnõu ei reguleeri tehnilist normi ega vastavushindamise protseduuri.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  JDigital on 20-07-2020
Click to expand

Please find attached Jdigital's contribution regarding Spanish notification 2020/443/E.