Notification Detail

Draft Royal Decree on commercial communications for gambling activities.

Notification Number: 2020/443/E (Spain )
Date received: 09/07/2020
End of Standstill: 20/07/2020
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2020) 02619
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2020/0443/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002619.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0443 E DA 09-07-2020 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810


4. Notification Number
2020/0443/E - H10


5. Title
Udkast til kongeligt dekret om kommerciel kommunikation om spilaktiviteter


6. Products Concerned
Udkastet har indvirkning på sektoren for hasardspil i Spanien.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Udkastet er forudgående notificeret til Europa-Kommissionen ved tre lejligheder:
1- Første gang fandt den sted i 2015 under nummer 2015/0186/E.
2 - Anden gang fandt den sted den 13. december 2017 under nummer 2017/0578/E.
3 - Tredje gang fandt den sted den 2. marts 2020 under notifikationsnummer 2020/102/E.

Denne version af det kongelige dekret, som nu igen er notificeret, består af en præambel, syvogtredive paragraffer inddelt i fire kapitler, samt syv tillægsbestemmelser, fire overgangsbestemmelser, én ophævende bestemmelse og tre afsluttende bestemmelser.

I indledningen, "Generelle bestemmelser" fastlægges formålet med det kongelige dekret, som udgøres af gennemførelsen af visse bestemmelser i lov nr. 13/2011, af 27. maj, vedrørende kommerciel kommunikation og politikker for ansvarligt spil samt forbrugerbeskyttelse. Endvidere udspecificeres anvendelsesområdet, såvel subjektivt som objektivt, hvoraf sidstnævnte omfatter alle spilaktiviteter, som finder sted på nationalt plan. Endelig fremgår der flere definitioner, og der foranlediges en ramme for samarbejde og koordinering mellem institutionerne inden for den myndighed, som er ansvarlig på området for regulering af spil, og andre relevante, offentlige organer og enheder.

Del I med titlen "Kommerciel kommunikation om spilaktiviteter" tager udgangspunkt i bestemmelsen om gennemførelse i lovgivningen af reklameaktiviteterne omfattet af § 7 i lov nr. 13/2011, af 27. maj, som omhandler de forskellige aspekter vedrørende reklame, sponsorater, annoncer eller enhver anden form for kommerciel kommunikation om spilaktiviteter. Således indeholder kapitel I de juridiske rammer for kommerciel kommunikation og generelle principper, som skal følges i denne forbindelse, herunder forskellige etiske principper, som er obligatoriske at følge. Kapitel II indeholder specifikke bestemmelser, som vedrører bestemte former for kommerciel kommunikation, såsom sponsorater eller kuponer og andre reklameinitiativer eller forbud mod at benytte sig af berømtheder eller offentligt kendte personer i kommerciel kommunikation, brug af gratis spil eller systemer til fritagelse for reklamer. I kapitel III, som omfatter specifikke bestemmelser vedrørende de forskellige reklamekanaler, som er til rådighed, findes et sammendrag af de mest relevante ændringer i forhold til den foregående version, som er blevet underlagt notifikationsproceduren.

Del II, som har betegnelsen "Aktive politikker vedrørende information og brugerbeskyttelse", omhandler gennemførelse i lovgivningen af de fastlagte bestemmelser i § 8 i lov nr. 13/2011, af 27. maj. Således er der indført en række konkrete handlingsmekanismer på området, som skal supplere de eksisterende tiltag. Ud over en generel bestemmelse vedrørende virksomheders sociale ansvar er der derfor indført en række forpligtelser og handlingsorienterede tiltag, som spiloperatørerne skal indføre, og som udspringer af formålet, som er at forebygge, registrere og, hvis dette er relevant, begrænse patologiske fænomener såsom spilafhængighed eller ludomani eller andre risici eller problemer forbundet med spil; desuden er det på området kompetente statslige organs bemyndigelse i forbindelse med regulering og kontrol styrket, og der er indført bestemmelser vedrørende et system til samarbejde mellem operatører og den offentlige administration.

Del III omhandler tilsyns-, inspektions- og kontrolordningen. Heri forefindes for det første bestemmelserne i lov nr. 13/2011, af 27. maj, på områder som krav i forbindelse med ophør eller med information eller forholdet til andre tilsynsførende myndigheder i sektoren. Endvidere anføres det, hvilken rolle de ansvarlige organer spiller i de lovbestemte tilsynsordning på området for sanktionsbestemmelser, som hidrører fra lovgivningen på området for spil og i medielovgivningen. Ydermere udspecificeres der koblingsmekanismer mellem sanktionsbestemmelserne og de anerkendte samreguleringssystemer med henblik på at styrke brugbarheden og effektiviteten i disse systemer, og særligt uddybes spiloperatørernes forpligtelse til omhyggelig forvaltning i forbindelse med de reklameaktiviteter, som alle operatører, der hører under anvendelsesområdet for nærværende udkast, kan gennemføre, over for dem, hvorpå ansvarsordningen som foreskrevet i lov nr. 34/2002 af 11. juli om informationssamfundstjenester og elektronisk handel (hvormed direktiv 2000/31/EF gennemføres i den spanske lovgivning) altid finder anvendelse.

Første tillægsbestemmelse omhandler særordningen for mindreåriges deltagelse ved lodtrækningen af nationallotteriet, idet der er tale om en rodfæstet og traditionel handling. Anden tillægsbestemmelse gengiver den af protektorrådet (Consejo del Protectorado) lovformeligt godkendte særordning i forbindelse med tilsynet af den nationale blindeforening i Spanien (ONCE) samt visse nærmere angivne kendetegn i forbindelse med reklame, som denne forening gør for sine forskellige spilaktiviteter. Tredje og fjerde tillægsbestemmelse indeholder tilsvarende bestemmelser for reklame for aktiviteter af generel interesse eller for velgørenhed, som ikke udgør en spilaktivitet, og som kan gennemføres af den offentlige operatør SELAE eller af foreninger til offentlig anvendelse eller fonde bestående af spiloperatører eller i tilknytning hertil. Femte tillægsbestemmelse fastlægger særordningen for kommunikation af mekanismer og protokoller til registrering af risikabel adfærd og protokollen i forbindelse med registrering af en sådan adfærd for 2020. I sjette tillægsbestemmelse fastlægges det, at operatørerne får et passende stykke tid til at tilpasse sig bestemmelserne vedrørende reklame for anførte mærker i denne lovtekst, som ikke udgør deres egen ejendom eller tilhører en koncern, som disse hører under. Og i forhold til den foregående, notificerede version er der tilføjet en bestemmelse om, at operatørerne kan bibeholde de kommercielle mærker eller betegnelser, de måtte have benyttet inden ikrafttrædelsen af dette udkast til lovtekst.

Desuden fremhæves i overgangsbestemmelserne behovet for at tilpasse de eksisterende samreguleringssystemer til gyldigheden for det kongelige dekret, og der indgår bestemmelser vedrørende tilpasning af sponsorkontrakter og tilknytning af berømtheder eller offentligt kendte personer i reklamekampagner.

Endelig foretages der i første afsluttende bestemmelse en ændring af visse bestemmelser i kongeligt dekret nr. 1614/2011, af 14. november, som alle vedrører den i nærværende lovtekst omhandlede genstand, hvorfor det har været nødvendigt at foretage en uddybning. I anden afsluttende bestemmelse bemyndiges ministeren for forbrug til at gennemføre bestemmelserne i nærværende kongelige dekret. Tredje afsluttende bestemmelse fastlægger afslutningsvis ikrafttrædelsen af nærværende lovtekst, og denne fastlægges til at være den påfølgende dag efter offentliggørelsen.


9. Brief Statement of Grounds
Det der ligger til grund for behandlingen af nærværende udkast er det samme, som i den foregående notificerede version.

Det drejer sig dermed, i første omgang, om at sikre tilstedeværelsen af et passende niveau af beskyttelse af de offentlige interesser (folkesundheden og den offentlige orden), som vedrører spilaktiviteter, særligt beskyttelse af mindreårige samt andre sårbare grupper, forebyggelse af spilafhængighed og andre risici i relation til spil, og ligeledes at yde forbruger- og brugerbeskyttelse samt beskytte deltagere og offentligheden generelt. Dernæst drejer det sig om at sikre en større juridisk sikkerhed for spiloperatører, idet der fastsættes transparente regler, som skal finde ensartet anvendelse på hele sektoren uden uberettiget diskrimination over for de involverede aktører, og aktiviteter i forbindelse med at overvågning, kontrol og sanktioner inden for det område, som reguleringen finder anvendelse på, styrkes og tilpasses, idet administrative mekanismer integreres ved fremme af selvregulering og samregulering.


10. Reference Documents - Basic Texts
Der findes ingen basistekster.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ja


12. Grounds for the Emergency
Hensigterne, som godtgør håndteringen af tiltagene i nærværende udkast som en hastesag, er først og fremmest, at der hersker en alvorlig og uforudsigelig situation, for så vidt angår beskyttelse af menneskers sundhed, og dernæst, i forbindelse med den offentlige orden, beskyttelsen af mindreårige.

Pandemien forårsaget af COVID-19 har haft indvirkning på de sociale forhold, hvorunder forbruget af hasardspil i Spanien finder sted. Det gælder især, at de alvorlige økonomiske konsekvenser afledt af de nødvendige foranstaltninger, som er blevet truffet med henblik på at inddæmme denne sygdom, udgør følgende:

1- øget økonomisk sårbarhed i samfundet generelt, som følge af den ekstraordinære stigning, der har fundet sted i arbejdsløsheden, og, som konsekvens heraf, en større sandsynlighed for, at der opstår en spiladfærd, som søges for at løse økonomiske problemer
2- i direkte sammenhæng med det foregående: øget risiko for, at der opstår problematisk eller patologisk spilleadfærd, eller at en sådan adfærd forværres.

I tillæg hertil er de beskrevne situationer tilbøjelige til at opstå i en social kontekst, som er væsentligt anderledes fra den kontekst, der gjorde sig gældende, inden sygdommen opstod, og denne nye tilstand, som defineres "den nye normaltilstand“ er karakteriseret ved strenge, ekstraordinære foranstaltninger til inddæmning og afstand i socialt samvær med andre, som anført i kongeligt dekret nr. 21/2020, af 9. juni, om forebyggende, inddæmmende og koordinerende hasteforanstaltninger for at imødegå den sundhedskrise, som COVID-19 har givet anledning til, og betinget af en øget sandsynlighed for, at der træffes begrænsende foranstaltninger til social isolation med henblik at undgå, at sygdommen spreder sig som følge af punktudbrud. Sådanne foranstaltninger vil nødvendigvis betyde, at der vil være perioder af længere varighed, som tilbringes i hjemmet, og der vil derfor være større sandsynlighed for en øget eksponering for reklamer via audiovisuelle medier og informationssamfundet, hvilket vil yde en alvorlig indflydelse på de grupper af personer, som beskyttelsesforanstaltningerne primært er rettet imod: sårbare grupper og mindreårige.

I lyset af det foregående og i overensstemmelse med artikel 6, stk. 7, i direktiv (EU) 2015/1535 (informationsdirektivet) vurderes det, at den hastende karakter af nærværende udkast er forenelig med en alvorlig og uforudsigelig situation, som vedrører beskyttelse af menneskers sundhed og beskyttelsen af mindreårige, og bestemmelserne vedrørende notifikation i direktivets artikel 6, stk. 1 til 5, finder således ikke anvendelse.


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet er ikke en teknisk forskrift eller en procedure til overensstemmelsesvurdering.

SPS-aspekt

Nej, udkastet udgør ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  JDigital on 20-07-2020
Click to expand

Please find attached Jdigital's contribution regarding Spanish notification 2020/443/E.