Notification Detail

Article 1, Sections 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 to 96, 117, paragraph 1, sentence 2, subparagraphs 2, 16, 21 to 44 and Article 2 of the draft State Treaty on the modernisation of media legislation in Germany

Notification Number: 2020/26/D (Germany)
Date received: 24/01/2020
End of Standstill: 27/04/2020

Issue of comments by: Commission
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2020) 00328
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2020/0026/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000328.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0026 D SL 24-01-2020 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, 55028 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2020/0026/D - SERV30


5. Title
Oddelki 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 do 96, točke 2, 16, 21 do 44 stavka 2 odstavka 1 oddelka 117 člena 1 in člen 2 osnutka državne pogodbe o posodobitvi medijske ureditve v Nemčiji


6. Products Concerned
Predpisi se nanašajo na t. i. telemedije. Telemediji so vse elektronske informacijske in komunikacijske storitve, ki niso telekomunikacijske storitve v skladu s točko 24 oddelka 3 zakona o telekomunikacijah, ki so v celoti sestavljene iz prenosa signalov v telekomunikacijskih omrežjih, ali storitve, ki temeljijo na telekomunikacijskih storitvah, v skladu s točko 25 oddelka 3 zakona o telekomunikacijah ali radiodifuzne storitve v skladu s stavkoma 1 in 2 odstavka 1 oddelka 2 osnutka državne pogodbe o medijih.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Člena 1 in 2 Državne pogodbe o posodobitvi medijske ureditve v Nemčiji bosta dosedanjo državno pogodbo o radiodifuziji nadomestila z državno pogodbo o medijih. Poleg prilagoditev dosedanji strukturi državne pogodbe o radiodifuziji državna pogodba o medijih v priglašenih posameznih predpisih vsebuje tudi zahteve, povezane z mediji in zagotavljanjem pluralizma, za tako imenovane vratarje (npr. iskalnike, pametne televizorje, glasovne pomočnike, prodajalne aplikacij, družbene medije). Te storitve se štejejo kot medijske platforme, uporabniški vmesniki ali medijski posredniki. V zvezi z zahtevami po svobodnem oblikovanju osebnega in javnega mnenja se uvedejo ali razširijo tudi zahteve za politično oglaševanje in preglednost družbenih medijev. Zlasti telemediji, ki so pomembni za mnenje (ki redno vsebujejo novice ali politične informacije), morajo izpolnjevati novinarske standarde.

Z drugimi predpisi osnutka državne pogodbe se prenesejo tudi zahteve Direktive 2018/1808/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere.


9. Brief Statement of Grounds
Osnutek državne pogodbe je namenjen prenosu direktive, poleg tega pa tudi nadaljnjemu razvoju medijske ureditve v Nemčiji, in prenaša obstoječe zvezne in deželne sporazume. Nemški medijski zakonodajalec se tako odziva na temeljne spremembe v medijskem prostoru, zlasti na vse večji pomen nekaterih storitev (tako imenovanih vratarjev) za iskanje in dostop do medijskih ponudb. Cilj državne pogodbe je medijsko specifičen nadaljnji razvoj pravnega okvira, ki ohranja pluralizem in spodbuja raznolikost.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklici na osnovna besedila: Državna pogodba o radiodifuziji v različici devete državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (referenčno besedilo uradnega obvestila št. 2005/642/D), kakor je bila spremenjena s členom 1 desete državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje nobene bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 1 dvanajste državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje nobene bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 1 trinajste državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ta državna pogodba se uporablja tudi za prenos Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov in ne vsebuje bistvenih sprememb že priglašenih predpisov), členom 3 petnajste državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 2 šestnajste državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 1 osemnajste državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 1 devetnajste državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 1 dvajsete državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 1 enaindvajsete državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 1 dvaindvajsete državne pogodbe o spremembi državnih pogodb o radiodifuznem pravu (ne vsebuje bistvene spremembe že priglašenih predpisov), členom 1 državne pogodbe o posodobitvi medijske ureditve v Nemčiji (ta državna pogodbe se uporablja tudi za prenos Direktive 2018/1808/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere; referenčno besedilo v prilogi).
Osnovna besedila so bila posredovana s predhodnim uradnim obvestilom: 2005/642/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
V postopku sklenitve državne pogodbe ocena učinka ne bo pripravljena.


16. TBT and SPS aspects
Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini

Ne – osnutek ni niti tehnični predpis niti postopek za ugotavljanje skladnosti.

Sporazum o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih

Ne – osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  GIGAEurope on 24-04-2020
Click to expand

en
  ANGA Der Breitbandverband e.V. on 09-04-2020
Click to expand

Please find our contribution in the attached .PDF file.

 


en
  DIGITALEUROPE on 01-04-2020
Click to expand

The aim of the European Single Market is to create an environment that is conducive to the competitiveness of undertakings. 

The German draft Medienstaatsvertrag (MStV) however establishes excessive rules for goods and services intended for the German market and is therefore detrimental to the competitiveness of undertakings. 

As many of the providers of Information Society services and manufacturers of devices operate on a pan-European level and rely on the consistent application of the rules of the Digital Single Market, any kind of fragmentation within the European Single Market is a considerable disadvantage.

Therefore, we encourage the European Commission to have a closer look at these draft rules (our more detailed comments can be found in the enclosed position paper).