Notification Detail

Article 1, Sections 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 to 96, 117, paragraph 1, sentence 2, subparagraphs 2, 16, 21 to 44 and Article 2 of the draft State Treaty on the modernisation of media legislation in Germany

Notification Number: 2020/26/D (Germany)
Date received: 24/01/2020
End of Standstill: 27/04/2020

Issue of comments by: Commission
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2020) 00328
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2020/0026/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000328.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0026 D LV 24-01-2020 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, 55028 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2020/0026/D - SERV30


5. Title
Valsts līguma projekta par plašsaziņas līdzekļu darbības modernizāciju Vācijā 1. panta 1., 2., 18., 19., 22., 74., 78.-96. paragrāfs, 117. paragrāfa 1. punkta 2. teikuma 2., 16., 21.-44. apakšpunkts un 2. pants


6. Products Concerned
Noteikumi attiecas uz tā dēvētajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir visi elektroniskie informācijas un sakaru pakalpojumi, izņemot tādus telesakaru pakalpojumus saskaņā ar Telesakaru likuma 3. panta 24. punktu, kas pārraida signālus, izmantojot tikai telesakaru tīklus, vai pakalpojumus, kuru pamatā ir telesakari saskaņā ar Telesakaru likuma 3. panta 25. punktu, vai apraide saskaņā ar Valsts līguma projekta par plašsaziņas līdzekļiem (Medienstaatsvertrag, MStV) 2. panta 1. punkta 1. un 2. teikumu.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Ar 1. un 2. pantu Valsts līgumā par plašsaziņas līdzekļu darbības modernizāciju Vācijā līdzšinējo Valsts līgumu par apraidi aizstāj ar Valsts līgumu par plašsaziņas līdzekļiem. Pielīdzinot Valsts līguma par apraidi līdzšinējo struktūru, paziņotajos atsevišķajos Valsts līguma par plašsaziņas līdzekļiem noteikumos iekļauj arī konkrētus noteikumus par plašsaziņas līdzekļiem un plurālisma nodrošināšanu attiecībā uz tā dēvētajiem vārtziņiem (tādi ir, piemēram, meklētājprogrammas, viedtelevīzija, balss palīgi, lietotņu veikali, sociālie plašsaziņas līdzekļi). Minētos pakalpojumus nodrošina plašsaziņas līdzekļu platformas, saskarnes vai plašsaziņas līdzekļu starpnieki. Turklāt, ņemot vērā neatkarīga, personiska un atklāta viedokļa nodrošināšanas priekšnosacījumus, politiskās reklāmas un sociālo plašsaziņas līdzekļu jomā ir paplašināti vai attiecīgi ieviesti jauni pārredzamības noteikumi. Elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir īpaši svarīga nozīme viedokļa veidošanā (kuru saturā ir jaunākās ziņas vai politiskā informācija), tiek uzlikts arī pienākums ievērot žurnālistikas standartus.

Turklāt ar pārējiem valsts līguma projekta noteikumiem transponē noteikumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Direktīvā (ES) 2018/1808, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu).


9. Brief Statement of Grounds
Transponējot minēto direktīvu, ar valsts līguma projektu vienlaikus tiek pilnveidota plašsaziņas līdzekļu darbība Vācijā un īstenoti federācijas un federālo zemju nolīgumi. Tādējādi Vācijas likumdevējs plašsaziņas līdzekļu jomā ņem vērā būtiskas pārmaiņas plašsaziņas līdzekļu vidē, jo īpaši konkrētu pakalpojumu (piemēram, vārtziņu) pieaugošo nozīmi plašsaziņas līdzekļu piedāvātā satura atrodamības un pieejamības nodrošināšanā. Tāpēc valsts līguma mērķis ir plurālismu atbalstoša un daudzveidību veicinoša tiesiskā pamata pilnveidošana plašsaziņas līdzekļu jomā.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauces uz pamatdokumentiem: Valsts līgums par apraidi, kas grozīts ar Devīto valsts līgumu, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (atsauces dokuments paziņojumā Nr. 2005/642/D), kas grozīts ar 1. pantu Desmitajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 1. pantu Divpadsmitajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 1. pantu Trīspadsmitajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (ar šo valsts līgumu arī transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Direktīvu 2007/65/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, un tas neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 3. pantu Piecpadsmitajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 2. pantu Sešpadsmitajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 1. pantu Astoņpadsmitajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 1. pantu Deviņpadsmitajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 1. pantu Divdesmitajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 1. pantu Divdesmit pirmajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 1. pantu Divdesmit otrajā valsts līgumā, ar ko groza valsts līgumus apraides tiesību jomā (neietver jau paziņotā regulējuma būtiskus grozījumus), 1. pantu Valsts līgumā par plašsaziņas līdzekļu darbības modernizāciju Vācijā (turklāt ar šo valsts līgumu arī transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Direktīvas (ES) 2018/1808, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu); atsauces dokumenta teksts pielikumā).
Pamatdokumenti ir nosūtīti ar iepriekšēju paziņojumu: 2005/642/D.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment
Valsts līguma noslēgšanas procedūrā ietekmes novērtējums netiks veikts.


16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projekts nav tehniski noteikumi vai atbilstības novērtējums.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  GIGAEurope on 24-04-2020
Click to expand

en
  ANGA Der Breitbandverband e.V. on 09-04-2020
Click to expand

Please find our contribution in the attached .PDF file.

 


en
  DIGITALEUROPE on 01-04-2020
Click to expand

The aim of the European Single Market is to create an environment that is conducive to the competitiveness of undertakings. 

The German draft Medienstaatsvertrag (MStV) however establishes excessive rules for goods and services intended for the German market and is therefore detrimental to the competitiveness of undertakings. 

As many of the providers of Information Society services and manufacturers of devices operate on a pan-European level and rely on the consistent application of the rules of the Digital Single Market, any kind of fragmentation within the European Single Market is a considerable disadvantage.

Therefore, we encourage the European Commission to have a closer look at these draft rules (our more detailed comments can be found in the enclosed position paper).