Notification Detail

Article 1, Sections 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 to 96, 117, paragraph 1, sentence 2, subparagraphs 2, 16, 21 to 44 and Article 2 of the draft State Treaty on the modernisation of media legislation in Germany

Notification Number: 2020/26/D (Germany)
Date received: 24/01/2020
End of Standstill: 27/04/2020

Issue of comments by: Commission
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2020) 00328
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2020/0026/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000328.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0026 D LT 24-01-2020 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, 55028 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2020/0026/D - SERV30


5. Title
Valstybinės sutarties dėl Vokietijos žiniasklaidos reguliavimo modernizavimo projekto 1 straipsnis, 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78–96 paragrafai, 117 paragrafo 1 dalies antro sakinio 2, 16, 21–44 punktai bei 2 straipsnis


6. Products Concerned
Taisyklės yra susijusios su vadinamosiomis televizinės žiniasklaidos paslaugomis. Televizinės žiniasklaidos paslaugos yra visos elektroninės informavimo ir bendravimo paslaugos, jei tai nėra telekomunikacijų paslaugos pagal Telekomunikacijų įstatymo 3 straipsnio 24 punktą, kurias sudaro signalų perdavimas telekomunikacijų tinklais, arba su telekomunikacijomis susijusios paslaugos pagal Telekomunikacijų įstatymo 3 straipsnio 25 punktą, arba transliavimas pagal Valstybinės žiniasklaidos sutarties (vok. santrumpa – MStV) 2 straipsnio 1 dalies pirmą ir antrą sakinius.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
„Valstybinės sutarties dėl Vokietijos žiniasklaidos reguliavimo modernizavimo“ 1 ir 2 straipsniais iki šiol galiojusi Valstybinė transliavimo paslaugų sutartis pakeičiama Valstybine žiniasklaidos sutartimi. Be ligšiolinės Valstybinės transliavimo paslaugų sutarties struktūros pakeitimų, atskirose Valstybinė žiniasklaidos sutarties taisyklėse, apie kurias pranešama, teikiami žiniasklaidos paslaugoms būdingos pliuralizmą skatinančios nuostatos, taikomos vadinamiesiems „vartų saugotojams“ (pvz., paieškos sistemoms, išmaniesiems televizoriams, kalbos asistentams, programėlių parduotuvėms, socialiniams tinklams). Šios paslaugos apibrėžiamos kaip žiniasklaidos platformos, naudotojo valdymo pultai arba žiniasklaidos tarpininkai. Siekiant nustatyti reikalavimus laisvam individualios ir viešosios nuomonės formavimui, išplečiami arba nustatomi skaidrumo reikalavimai politinės reklamos ir socialinės žiniasklaidos srityje. Nuomonės formavimo požiūriu itin svarbioms televizinės žiniasklaidos paslaugoms (kuriose nuolat transliuojamos žinios arba politinė informacija) taip pat nustatomas reikalavimas laikytis žurnalistinių standartų.

Kitomis valstybinės sutarties projekto taisyklėmis taip pat įgyvendinamos 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į besikeičiančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva), nuostatos.


9. Brief Statement of Grounds
Valstybinės sutarties projektu, be direktyvos įgyvendinimo, patobulinamas Vokietijos žiniasklaidos reguliavimas ir įgyvendinami dabartiniai tarp Federacijos ir federacinių žemių sudaryti susitarimai. Vokietijos žiniasklaidos teisės aktų leidėjas taip reaguoja į esminius žiniasklaidos konteksto pokyčius, ypač į didėjančią tam tikrų paslaugų teikėjų (vadinamųjų „vartų saugotojų“), užtikrinančių žiniasklaidos pasiūlymų aptinkamumą ir prieigą prie jų. Todėl valstybinės sutarties tikslas yra toliau tobulinti žiniasklaidos paslaugoms būdingą teisinę sistemą, užtikrinančią pliuralizmą ir skatinančią įvairovę.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų nuorodos: Valstybinė transliavimo paslaugų sutartis su pakeitimais, padarytais IX valstybine sutartimi, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys (pranešimo Nr. 2005/642/D tekstas), su pakeitimais, padarytais IX valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 1 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), XII valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 1 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), XIII valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 1 straipsniu (šia valstybine sutartimi taip pat įgyvendinama 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo), XV valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 3 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), XVI valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 2 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), XVIII valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 1 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), XIX valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 1 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), XX valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 1 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), XXI valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 1 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), XXII valstybinės sutarties, kuria iš dalies keičiamos valstybinės transliavimo paslaugų sutartys, 1 straipsniu (nėra jokių esminių reglamento, apie kurį jau pranešta, pakeitimų), valstybinės sutarties dėl Vokietijos žiniasklaidos reguliavimo modernizavimo 1 straipsniu (šia valstybine sutartimi taip pat įgyvendinama 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva); pagrindinis tekstas pridedamas).
Pagrindiniai tekstai pateikti su ankstesniu pranešimu 2005/642/D.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Sudarant valstybinę sutartį poveikio vertinimas neatliekamas.


16. TBT and SPS aspects
Sutartis dėl techninių prekybos kliūčių

Ne – projektas nėra nei techninis reglamentas, nei atitikties įvertinimas.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  GIGAEurope on 24-04-2020
Click to expand

en
  ANGA Der Breitbandverband e.V. on 09-04-2020
Click to expand

Please find our contribution in the attached .PDF file.

 


en
  DIGITALEUROPE on 01-04-2020
Click to expand

The aim of the European Single Market is to create an environment that is conducive to the competitiveness of undertakings. 

The German draft Medienstaatsvertrag (MStV) however establishes excessive rules for goods and services intended for the German market and is therefore detrimental to the competitiveness of undertakings. 

As many of the providers of Information Society services and manufacturers of devices operate on a pan-European level and rely on the consistent application of the rules of the Digital Single Market, any kind of fragmentation within the European Single Market is a considerable disadvantage.

Therefore, we encourage the European Commission to have a closer look at these draft rules (our more detailed comments can be found in the enclosed position paper).