Notification Detail

Article 1, Sections 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 to 96, 117, paragraph 1, sentence 2, subparagraphs 2, 16, 21 to 44 and Article 2 of the draft State Treaty on the modernisation of media legislation in Germany

Notification Number: 2020/26/D (Germany)
Date received: 24/01/2020
End of Standstill: 27/04/2020

Issue of comments by: Commission
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2020) 00328
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2020/0026/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000328.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0026 D FI 24-01-2020 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, 55028 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2020/0026/D - SERV30


5. Title
Mediasääntöjen uudistamista Saksassa koskevan valtiosopimuksen luonnoksen 1 artikla, 1 §, 2 §, 18 §, 19 §, 22 §, 74 §, 78–96 §, 117 §:n 1 momentin toisen virkkeen 2, 16 ja 21–44 kohta sekä 2 artikla


6. Products Concerned
Määräykset koskevat niin sanottuja telemedioita. Telemedialla tarkoitetaan kaikkia sähköisiä tieto- ja viestintäpalveluita, lukuun ottamatta televiestintälain 3 §:n 24 kohdassa tarkoitettuja televiestintäpalveluita, jotka koostuvat kokonaan signaalien siirrosta televiestintäverkkojen kautta, tai televiestintälain 3 §:n 25 kohdassa tarkoitettuja televiestintätuettuja palveluita tai mediavaltiosopimuksen luonnoksen (MStV) 2 §:n 1 momentin ensimmäisessä ja toisessa virkkeessä tarkoitettua yleisradiota.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Mediasääntöjen uudistamista Saksassa koskevan valtiosopimuksen 1 ja 2 artiklalla korvataan nykyinen yleisradiota koskeva valtiosopimus mediavaltiosopimuksella. Mediavaltiosopimus sisältää yleisradiota koskevan valtiosopimuksen tähänastisen jäsentelyä mukautuksia. Lisäksi sen ilmoitetuissa yksittäisissä määräyksissä on mediakohtaisia ja pluralismin varmistavia säännöksiä niin sanottuja portinvartijoita varten (esimerkiksi hakukoneet, älytelevisiot, ääniohjatut digitaaliset avustajat, sovelluskaupat, sosiaalinen media). Nämä palvelut katsotaan media-alustoiksi, käyttöliittymiksi tai mediavälittäjiksi. Vapaan, yksilöllisen ja julkisen mielipiteen muodostamisen edellytysten osalta otetaan lisäksi käyttöön tai laajennetaan avoimuussäännöksiä poliittisen mainonnan alalla ja sosiaalisessa mediassa. Mielipiteen muodostamisen kannalta erityisen keskeiset telemediat (joiden sisältö käsittää säännöllisesti uutisia tai poliittisia tietoja) velvoitetaan noudattamaan journalistisia standardeja.

Valtiosopimusluonnoksen lisämääräyksillä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi 14 päivänä marraskuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/1808/EU.


9. Brief Statement of Grounds
Sen lisäksi, että valtiosopimusluonnoksella saatetaan direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, sillä myös kehitetään mediasääntöjä Saksassa ja pannaan täytäntöön nykyiset liittovaltion ja osavaltioiden väliset sopimukset. Saksan medialainsäätäjä reagoi siten media-alan toimintaympäristön perustavanlaatuisiin muutoksiin, erityisesti tiettyjen palvelujen (niin sanottujen portinvartijoiden) kasvavaan merkitykseen mediatarjonnan haettavuuden ja saatavuuden kannalta. Valtiosopimuksen tavoitteena on siten pluralismia ylläpitävien ja monipuolisuutta edistävien oikeuspuitteiden kehittäminen mediakohtaisesti.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: yleisradiota koskeva valtiosopimus, sellaisena kuin se on muutettuna yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetulla yhdeksännellä valtiosopimuksella (ilmoituksen nro 2005/642/D viiteteksti), sellaisena kuin se on muutettuna yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun kymmenennen valtiosopimuksen 1 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun kahdennentoista valtiosopimuksen 1 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun kolmannentoista valtiosopimuksen 1 artiklalla (tällä valtiosopimuksella saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta 11 päivänä joulukuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, ja se ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun viidennentoista valtiosopimuksen 3 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun kuudennentoista valtiosopimuksen 2 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun kahdeksannentoista valtiosopimuksen 1 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun yhdeksännentoista valtiosopimuksen 1 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun kahdenkymmenennen valtiosopimuksen 1 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun kahdenkymmenenensimmäisen valtiosopimuksen 1 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), yleisradiota koskevien valtiosopimusten muuttamisesta annetun kahdenkymmenentoisen valtiosopimuksen 1 artiklalla (ei sisällä merkittäviä muutoksia jo ilmoitettuun määräykseen), mediasääntöjen uudistamista Saksassa koskevan valtiosopimuksen 1 artiklalla (tällä valtiosopimuksella saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi 14 päivänä marraskuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1808; viiteteksti liitteenä).
Perustekstit on toimitettu aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2005/642/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Valtiosopimuksen tekemistä koskevaan menettelyyn ei liity vaikutustenarviointia.


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnos ei ole tekninen määräys tai vaatimuksenmukaisuuden arviointiin liittyvä menettely.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  GIGAEurope on 24-04-2020
Click to expand

en
  ANGA Der Breitbandverband e.V. on 09-04-2020
Click to expand

Please find our contribution in the attached .PDF file.

 


en
  DIGITALEUROPE on 01-04-2020
Click to expand

The aim of the European Single Market is to create an environment that is conducive to the competitiveness of undertakings. 

The German draft Medienstaatsvertrag (MStV) however establishes excessive rules for goods and services intended for the German market and is therefore detrimental to the competitiveness of undertakings. 

As many of the providers of Information Society services and manufacturers of devices operate on a pan-European level and rely on the consistent application of the rules of the Digital Single Market, any kind of fragmentation within the European Single Market is a considerable disadvantage.

Therefore, we encourage the European Commission to have a closer look at these draft rules (our more detailed comments can be found in the enclosed position paper).