Notification Detail

‘Amendments to Law 4419/2016 (Government Gazette 174/A) - Article 96 – Harmonisation of Greek law with Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations, and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products’

Notification Number: 2019/94/GR (Greece)
Date received: 05/03/2019
End of Standstill: 06/06/2019 ( 06/09/2019)

Issue of detailed opinion by: Bulgaria,Romania
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2019) 00606
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2019/0094/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900606.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0094 GR SV 05-03-2019 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120304, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΤΜ. Β' - ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, Αριστοτέλους 19, 104 33 Αθήνα, Τηλ.: 2132161418, Αρμ.: Ε. Σκοπελίτης, e-mail: exartiseis_b@moh.gov.gr


4. Notification Number
2019/0094/GR - X00M


5. Title
Ändringar av lag 4419/2016 (Greklands officiella tidning 174/A) – artikel 96 – om harmoniseringen av den grekiska lagstiftningen med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter


6. Products Concerned
Bestämmelser med avseende på bl.a. utsläppande av elektroniska system som inte avger nikotin på den grekiska marknaden, förpackning av nya tobaksvaror och förbudet mot att släppa ut vissa tobaksvaror och relaterade produkter på marknaden.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Utkastet till lag avser ändringarna av lag 4419/2016 – artikel 96 – om harmoniseringen av den grekiska lagstiftningen med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter. Den avser utsläppande av elektroniska system som inte avger nikotin på den grekiska marknaden, förpackning av nya tobaksvaror och förbudet mot att släppa ut vissa tobaksvaror och relaterade produkter på marknaden (Greklands officiella tidning 174/A) och i synnerhet följande:
Genom punkt 1–6 ändras vissa definitioner i direktiv 2014/40/EU om tobaksvaror och relaterade produkter, utan att det exakta innehållet däri ändras i direktivets syften. Exempelvis inbegriper begreppet ny tobaksvara nu anordningar som möjliggör användningen av sådana produkter och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inbegriper nu nikotinfria vätskor.
Dessutom tillförs vissa nya definitioner, såsom följande:
– Vätska som innehåller nikotin.
- Nikotinfri vätska.
– Tobaksersättning.
– Relaterade produkter.

I punkt 9 införs ett förbud mot utsläppande på marknaden av vissa tobaksvaror (tuggtobak och luktsnus) och tobaksersättning (som definieras) som inte ingår i direktiv 2014/40/EU.

I punkt 10 regleras frågan om anmälan om anordningar för nya tobaksvaror som nu omfattas av det förfarande som beskrivs i direktiv 2014/40/EU.

I punkt 11 regleras aspekterna beträffande förpackningen av nya tobaksvaror om de inte släpps ut på marknaden i samma förpackning som den nya tobaksvaran.

I punkt 17 regleras innehållet i elektroniska system som inte avger nikotin på grundval av de bestämmelser som gäller för elektroniska system som avger nikotin i den utsträckning de är tillämpliga och saknar anknytning till själva nikotinet. Det omfattar t.ex. förbudet mot vissa tillsatser och vissa ingredienser som är farliga för människors hälsa som ska anmälas till Europeiska kommissionen i enlighet med det förfarande som är särskilt avsett för avgivningssystem som innehåller nikotin. Specifikationer fastställs för att skydda mot användning av barn och krav fastställs även när det gäller bipacksedel, förpackning och hälsovarningar som ska finnas på dem.

På samma sätt som direktivet när det gäller produkter som innehåller nikotin, innehåller punkt 18 ett förbud mot reklam, sponsring och marknadsföring i tryckta publikationer, på radio, på internet och på tv etc. och i punkten fastställs ytterligare krav på tillverkare/importörer av elektroniska system som inte avger nikotin som är identiska med de för elektroniska system som avger nikotin samt utökas förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning till dem. Slutligen fastställs särskilda specifikationer om den form i vilken nämnda produkter får säljas till konsumenter, vilket delvis är fallet när det gäller produkter som innehåller nikotin. Det införs dessutom ett förbud mot försäljning av enskilda ingredienser och smaktillsatser som ska användas av konsumenter i påfyllningsvätskor för elektroniska cigaretter (gör-det-själv). Det föreskrivs dessutom en övergångsperiod för utsläppande på marknaden av samtliga sådana produkter och anordningar för nya tobaksvaror som inte uppfyller kraven i lagstiftningen.


9. Brief Statement of Grounds
När det gäller punkt 1 anses ändringen av definitionen av nya tobaksvaror i direktiv 2014/40/EU nödvändig för att genomföra de anvisningar som gavs vid den åttonde partskonferens om ramkonventionen om tobakskontroll i enlighet med beslut FCTC/COP8(22) om nya och framväxande tobaksvaror (”Novel and emerging tobacco products”), enligt vilket
parterna uppmanas genomföra de gällande åtgärder som ska tillämpas på nya och framväxande tobaksvaror och anordningar med hjälp av vilka dessa varor konsumeras, dvs. för att förebygga anspråk beträffande minskad skada på hälsan, att vidta åtgärder mot reklam, marknadsföring och sponsring, för att vidta åtgärder beträffande regleringen och informationen om innehållet och för att förbjuda eller begränsa tillverkning, import, distribution, presentation, försäljning och användning därav.
Genom att utvidga begreppet ny tobaksvara utöver själva tobaksvaran, till anordningen, utvidgas även alla andra bestämmelser i lag 4419/2016 genom vilken direktiv 2014/40/EU införlivades i grekisk lagstiftning, samt de bestämmelser i lag 3730/2008 och alla delar av lagstiftningen som är tillämpliga på det, i den utsträckning varje bestämmelse är tillämplig. Den specifika bestämmelsen krävs enligt en regel i internationell rätt, och är i linje med det som man ser i många andra länder, särskilt i EU-medlemsstaterna, som har agerat på liknande sätt, då den lucka i lagstiftningen som fanns var på internationell och nationell nivå och ofta användes för att kringgå den befintliga lagstiftning som förbjuder reklam, marknadsföring och sponsring samt påståenden om hälsofördelar eller om minskade risker på förpackningen, samt andra begränsningar som åläggs genom det nationella, europeiska och internationella ramverket för lagstiftningen mot rökning. Det framgår tydligt att det handlar om, och så länge denna lucka finns fortsätter att handla om, en fråga om att skydda folkhälsan, vilket visar hur viktiga de inhemska strukturerna är.

Genom punkt 2–4 utökas de grundläggande definitionerna i direktiv 2014/40/EU för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare så att de omfattar versioner som inte avger nikotin. För att reglera utsläppandet på marknaden av elektroniska cigaretter, som 2008 var helt förbjudna på nationell nivå och för vilka förbudet delvis upphävdes 2016 i och med införlivandet av direktiv 2014/40/EU endast och uteslutande med hänsyn till produkter som innehåller nikotin, omdefinieras begreppen elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i linje med artikel 2 i direktivet, och definitioner införs för vätskor för rökning av elektroniska cigaretter som innehåller nikotin och som är nikotinfria.

I punkt 5 fastställs de fall som i framtiden skulle kunna vara en angelägenhet för nationella tillsynsmyndigheter, eftersom de rör produkter som, även om de liknar tobaksvaror och relaterade produkter enligt definitionen i direktivet och i lagstiftningen, inte omfattas av någon av de särskilda kategorierna (tobaksvaror, elektroniska cigaretter, nya tobaksvaror, örtprodukter för rökning) eftersom praktiska erfarenheter har visat att marknaden ständigt förändras, vilket skapar utmaningar för myndigheter för tobakskontroll. I och med detta kategoriseras samtliga möjliga fall, eftersom klassificering enligt de befintliga kategorierna i direktivet utesluts.

I punkt 6 definieras produkter som är relaterade till tobak, eftersom begreppet saknas i definitionerna i artikel 2, även om det nämns på många ställen i direktivet. Både produkter som definieras i direktivet (elektroniska system som avger nikotin/elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning) och de som definieras i nationell lagstiftning (elektroniska system som inte avger nikotin och tobaksersättning) som inte innehåller tobak definieras som relaterade produkter inom ramen för denna bestämmelse.

Samtidigt, med tanke på att tobaksersättning inte ingår i direktivets rättsliga tillämpningsområde, är dessa produkter nu förbjudna om de omfattas av definitionerna i punkt 9.
Samma förbud omfattar även kategorierna tuggtobak och luktsnus. Möjligheten att förbjuda dessa kategorier, som omfattas av det rättsliga tillämpningsområdet i direktiv 2014/40/EU, ingår i artikel 24.3 där det föreskrivs att en medlemsstat kan förbjuda en viss tobakskategori eller relaterade produkter med hänvisning till specifika förhållanden i denna medlemsstat och under förutsättning att bestämmelserna är motiverade med hänsyn till behovet av att skydda folkhälsan, med beaktande av den höga skyddsnivå för folkhälsan som uppnås genom detta direktiv, efter relevant godkännande eller underförstått godkännande av Europeiska kommissionen inom sex månader efter en sådan anmälan.
De särskilda kategorierna har varit föremål för mycket diskussion på europeisk nivå bland tillsynsmyndigheterna på grund av a) de utmärkande likheterna med tobak för användning i munnen (snus) som är förbjudet enligt direktivet och svårigheten med att skilja dem från denna, samt b) ökade konsumtionsnivåer jämfört med traditionella tobaksprodukter. I Grekland, där tobakskonsumtionen traditionellt sett har varit hög och fortsätter att vara det i stor utsträckning, har man sett en ökning av omsättningen av sådana produkter de senaste åren, särskilt när det gäller tuggtobak. Det har dessutom kommit rapporter från tillsynsmyndigheterna till följd av fysikalisk-kemiska kontroller av deras innehåll om produkter som, trots att de har deklarerats som produkter för användning som tuggtobak, mer liknar tobak för användning i munnen. Förbudet, som omfattas av en övergångsperiod på sex månader för anpassning, kommer att anmälas till Europeiska kommissionen i enlighet med bestämmelserna, i linje med ett flertal medlemsstater som tidigare har gjort detta eller förväntas göra detta.

Enligt punkt 10 ska anordningar för nya tobaksvaror, som nu kommer att omfattas av definitionen av nya tobaksvaror, om så är tekniskt genomförbart anmälas via webbportalen EU-CEG. Denna skyldighet gäller även för nya tobaksvaror. I och med detta kommer de att vara lättillgängliga vid tidpunkten för inlämning, vilket kommer att vara minst sex månader före det planerade utsläppandet på marknaden och tre månader före inlämningen av dokumentationen för godkännandet. Detta även om de fullständiga egenskaperna för den övergripande nya tobaksvaran anmäls genom det förfarande för godkännande som har införts.

I punkt 11 regleras specifikt frågan om förpackningar för anordningar för nya tobaksvaror. Om de säljs separat ska ändringen av den definition som införts, och inbegripandet av anordningar inom ramen för denna definition, innebära att specifikationerna för en separat förpackning i vilken anordningen säljs ska regleras i enlighet med vad som avses i direktivets rättsliga tillämpningsområde och beslut FCTC/COP8(22) om nya och framväxande tobaksvaror (”Novel and emerging tobacco products”).
Med tanke på att anordningar för nya tobaksvaror analogt utgörs av elektriska och elektroniska anordningar som, med hänsyn till deras mekaniska delar, i stor utsträckning liknar elektroniska cigaretter ska bestämmelserna i artikel 20.4 i direktivet och leden a i och a vi tillämpas, dvs. kravet att den ska ha en broschyr med bruks- och förvaringsanvisningar för produkten och ett omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke-rökare, samt kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en juridisk eller fysisk kontaktperson inom Europeiska unionen.
Förpackningen ska dessutom i Grekland innehålla en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn och ska inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag (inbegripet men inte begränsat till texter, symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken) som avses i artikel 13 i direktivet, nämligen inte någon beståndsdel eller något inslag som
a) marknadsför en tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om varans egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp,
b) antyder att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar,
c) hänvisar till smak, doft, eventuella smaktillsatser eller andra tillsatser eller avsaknaden därav,
d) liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt,
e) antyder att en viss tobaksvara har förbättrad biologisk nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar. Styckförpackningar och eventuell ytterförpackning får inte heller antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt eller gratisutdelning eller två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.
Denna bestämmelse är mycket viktig eftersom dessa nya tobaksvaror är i snabb utveckling, inte bara internationellt utan i Grekland i synnerhet, särskilt bland unga människor, och det är mycket tydligt i synnerhet i Grekland att man gör ansträngningar för att kringgå förbuden mot reklam, marknadsföring och sponsring med hjälp av anordningar genom vilka dessa produkter konsumeras. Detta väcker tvivel om det effektiva genomförandet av bestämmelserna i ramkonventionen om tobakskontroll, vilket är skälet till att de relevanta besluten fattades vid den åttonde partskonferensen.
Om anordningarna säljs på den inhemska marknaden i en förpackning tillsammans med andra tobaksvaror ska de stränga kraven i 2014 års direktiv om förpackning och märkning alltid tillämpas.

I punkt 17 införs en bestämmelser i lag 4419/2016 om innehållet i elektroniska system som inte avger nikotin, som ska jämföras med punkt 18. Denna bestämmelse är avgörande eftersom produkter som omfattas av denna kategori faktiskt har släppts ut på marknaden, trots det generella förbudet mot utsläppande på marknaden av elektroniska cigaretter sedan 2008, fram till det delvisa upphävandet av förbudet mot elektroniska cigaretter, som reglerades genom 2016 års direktiv (dvs. för produkter som innehåller nikotin). Många av dessa produkter släpptes faktiskt ut på marknaden och kan fortfarande finnas i omlopp på den grekiska marknaden utan standarder, vilket framgår i relevanta klagomål och rapporter som mottagits. Elektroniska system som inte avger nikotin, som också är förbjudna enligt det nuvarande regelverket, marknadsförs på marknaden främst som aromatiserade vätskor, som i de flesta fall innehåller sötningsmedel, socker och liknande ämnen, som enligt modern vetenskaplig forskning och relevanta sakkunnigutlåtanden anses vara särskilt farligt för hälsan (se nyligen genomförda studier vid North Carolinas och Norchesters universitet, New York, 2018, WHO:s sakkunnigutlåtande FCTC/COP/7/11 om elektroniska system som avger nikotin och elektroniska system som inte avger nikotin (”Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery System”) och rapporten från kansliet för den amerikanska chefen för hälsovården om användningen av e-cigaretter bland ungdomar och unga vuxna (”E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General”) från 2016.
I och med upphävandet av förbudet mot elektroniska system som avger nikotin då direktivet genomfördes ökade förvirringen på marknaden ytterligare eftersom många trodde att förbudet hade upphävts fullständigt, vilket inte bara innebär att elektroniska system som inte avger nikotin fortsätter att släppas ut på marknaden, utan att det även saknas särskilda standarder om förpackning, volym, försäljningsform, tillsatser som de får innehålla m.m. Det har faktiskt och fortsätter att observeras fall av reklam, sponsring och marknadsföring av sådana produkter (som, även om de är fria från nikotin, i mycket stor utsträckning liknar traditionella cigaretter med hänsyn till deras användning) och produkter som innehåller nikotin, som omfattas av de stränga standarderna i direktivet.
Så med tanke på i) att omständigheterna som har vuxit fram på marknaden och ii) det hårda slaget mot det effektiva genomförandet av bestämmelserna i beslut FCTC/COP/6(9) som togs vid den sjätte partskonferensen om strikt kontroll av samtliga aspekter av elektroniska system som inte avger nikotin fram till dess att de förbjuds anses bestämmelserna i denna artikel nödvändiga för att bringa bestämmelserna i direktivet i överensstämmelse med det som man ser i en rad andra medlemsstater.
Mer specifikt ska bestämmelserna i artikel 20 i direktivet även tillämpas på elektroniska system som inte avger nikotin, och i synnerhet på punkt 2 om översändande av information som tillåts av Europeiska kommissionen, punkt 3 c, d, e och g, samt punkt 4, med undantag från led b iii, som avser hälsovarningar för elektroniska system som avger nikotin. Det ska istället finnas en annan varning med samma tekniska specifikationer som kommer att ange den potentiella skadan på hälsan, men helt i linje med de uppgifter som hittills är tillgängliga från oberoende vetenskaplig forskning. Den specifika varningen har ingen anknytning till och ska inte förväxlas med den andra märkning som krävs enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om enskilda kemiska ämnen som kan ingå i nikotinfria vätskor, som förblir gällande.

I punkt 18 fastställs villkoren för utsläppande på marknaden av elektroniska system som inte avger nikotin för vilka förbudet hävs för att det regelverk som avser dem ska kunna slutföras. Bestämmelserna i artikel 20.5 i direktivet där det föreskrivs ett förbud mot reklam, sponsring och marknadsföring oavsett medium (tryckta medier, internet, tv, radio etc.) utökas till elektroniska system som inte avger nikotin, där samma rättsliga följder kommer att gälla som för elektroniska system som avger nikotin. Denna specifika bestämmelse anses nödvändig för att undvika förvirring bland konsumenterna, oavsiktlig eller ej, särskilt efter det fullständiga upphävandet av förbudet, samt för att undvika avvikelse från förbudet mot system som avger nikotin inom ramen för direktivet via marknadsföring av och reklam för icke elektroniska system som avger nikotin. Om man tar hänsyn till att dessa produkter är mycket populära (särskilt sådana med smaktillsatser) bland unga åldersgrupper och, med tanke på de framväxande beteendemönstren, skulle kunna utgöra en ingångsport till produkter som innehåller nikotin och/eller traditionella tobaksvaror är den specifika bestämmelsen avgörande.
Skyldigheten för tillverkare, importörer och distributörer enligt artikel 20.9 utvidgas även till icke elektroniska system som avger nikotin av säkerhets- och informationsskäl specifika för sådana system. Bestämmelserna i punkt 11 i direktivet utvidgas, med undantag för skyldigheten att informera Europeiska kommissionen om dem.
Bestämmelserna i artikel 20.6 i direktivet, såsom de införlivats i nationell lagstiftning, utvidgas slutligen även till elektroniska cigaretter, vilket innebär ett förbud mot gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter från utlandet till Grekland. Gränsöverskridande distansförsäljning i medlemsstaterna tillåts emellertid, på samma villkor som gäller för elektroniska system som avger nikotin. På grund av marknadens snabba globala tillväxt är det nödvändigt att införa denna bestämmelse eftersom det inte endast är förekomsten av nikotin som spelar in, utan även andra faktorer, som anses skadliga för skyddet av hälsan mot användningen av elektroniska cigaretter.
Det införs även mycket stränga villkor för den form i vilken nikotinfria vätskor får säljas, dvs. i särskilda behållare eller i elektroniska engångscigaretter eller i engångspatroner, utan de specifika begränsningar av kvantitet för elektroniska system som avger nikotin som fastställs i direktivet. Syftet med denna bestämmelse, och bestämmelsen om förbud mot separat försäljning och distribution av ingredienser, inbegripet smaktillsatser, till slutkonsumenter för att de skulle kunna skapa påfyllningsvätskor för elektroniska cigaretter själva, är avgörande för att på ett effektivt sätt ta itu med ett i Grekland utbrett problem, nämligen att användare blandar ingredienser och elektroniska cigaretter av gör-det-själv-typ. Detta är förenligt med slutsatserna i kommissionens rapport COM(2016) 269 final där man föreslår lämpliga lagstiftningsåtgärder som ska genomföras på nationell nivå tillsammans med direktiv 2014/40/EU. Eftersom förbudet endast gäller avsedd användning av påfyllningsvätskor för elektroniska cigaretter och inte annan användning och inte specifikt för återförsäljningsställen anses bestämmelserna adekvata och proportionella för det syfte som avses, och det föreskrivs dessutom en adekvat övergångsperiod om sex månader för samtliga bestämmelser som avser utsläppande på marknaden av elektroniska system som inte avger nikotin för att marknaden ska kunna anpassa sig utan problem. Samma övergångsperiod tillämpas även på förbudet mot de tobaksvaror och relaterade produkter som nämns.

Det bör även noteras att exakt samma bestämmelser kommer att gälla för både anordningar för nya tobaksvaror och elektroniska cigaretter som kommer att omfattas av de relevanta definitionerna, i och med innehållet i artikel 24 i lag 4419 (som bl.a. avser elektroniska cigaretter och nya tobaksvaror, utan närmare detaljer, som omfattas av de allmänna förbuden mot och begränsningarna av försäljning, användning, reklam, marknadsföring etc. och direktiv 2003/33/EG i tryckta medier, på radio och i informationssamhället).


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning(ar) till grundtext(er): Lag 4419/2016 (Greklands officiella tidning 174/A) om harmoniseringen av den grekiska lagstiftningen med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej – utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification