Notification Detail

‘Amendments to Law 4419/2016 (Government Gazette 174/A) - Article 96 – Harmonisation of Greek law with Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations, and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products’

Notification Number: 2019/94/GR (Greece)
Date received: 05/03/2019
End of Standstill: 06/06/2019 ( 06/09/2019)

Issue of detailed opinion by: Bulgaria,Romania
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2019) 00606
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2019/0094/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900606.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0094 GR SK 05-03-2019 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120304, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΤΜ. Β' - ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, Αριστοτέλους 19, 104 33 Αθήνα, Τηλ.: 2132161418, Αρμ.: Ε. Σκοπελίτης, e-mail: exartiseis_b@moh.gov.gr


4. Notification Number
2019/0094/GR - X00M


5. Title
„Zmeny zákona 4419/2016 (vládny vestník 174/A) - článok 96 – Harmonizácia gréckeho práva so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov“


6. Products Concerned
Ustanovenia týkajúce sa, okrem iného, uvádzania elektronických systémov na uvoľňovanie iných látok ako nikotín na grécky trh, balenia nových kategórií tabakových výrobkov a zákazu uvádzania určitých tabakových výrobkov a podobných tabakových výrobkov na trh.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Návrh zákona sa týka „zmien zákona 4419/2016 – článok 96 – Harmonizácia gréckeho práva so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov, a týka sa uvádzania elektronických systémov na uvoľňovanie iných látok ako nikotín na grécky trh, balenia nových kategórií tabakových výrobkov a zákazu uvádzania na trh určitých tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov“ (Vládny vestník 174/A), a najmä:
Odsekmi 1 až 6 sa menia určité vymedzenia pojmov v smernici 2014/40/EÚ o tabaku a súvisiacich výrobkoch bez toho, aby zmenili ich presný obsah na účely tejto smernice. Napríklad „nová kategória tabakového výrobku“ teraz zahŕňa zariadenia, ktoré umožňujú použitie takýchto výrobkov a elektronické cigarety a plniace fľaštičky teraz obsahujú tekutiny bez obsahu nikotínu.
Okrem toho sa dopĺňajú niektoré nové vymedzenia pojmov, ako napríklad:
– tekutina obsahujúca nikotín,
– tekutina bez nikotínu,
– náhrada tabaku,
– súvisiace výrobky.

V odseku 9 sa zavádza zákaz uvádzania na trh určitých tabakových výrobkov (žuvací tabak a šnupavý tabak) a tabakových náhrad (ktoré sú vymedzené), ktoré nie sú zahrnuté v smernici 2014/40/EÚ.

Odsekom 10 sa upravuje problematika oznamovania nových kategórií zariadení na tabakové výrobky, na ktoré sa teraz vzťahuje postup stanovený v smernici 2014/40/EÚ.

Odsekom 11 sa upravujú aspekty balenia nových kategórií tabakových výrobkov, ak sa neuvádzajú na trh v rámci toho istého balenia ako samotné nové kategórie tabakových výrobkov.

Odsekom 17 sa upravuje obsah elektronických systémov na uvoľňovanie iných látok ako nikotín na základe ustanovení, ktoré sa vzťahujú na elektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu v rozsahu, v akom sú použiteľné a nesúvisia so samotným nikotínom. Zahŕňa napríklad zákaz určitých prídavných látok a určitých zložiek nebezpečných pre ľudské zdravie, ktoré musia byť oznámené Európskej komisii v súlade s postupom špecifikovaným pre systémy na uvoľňovanie obsahujúce nikotín. Stanovujú sa špecifikácie na ochranu pred používaním deťmi a požiadavky týkajúce sa letákov, obalov a zdravotných varovaní, ktoré musia mať.

Rovnako ako sa smernicou uplatňujú zákazy na výrobky obsahujúce nikotín, odsekom 18 sa zakazuje reklama, sponzorovanie a propagácia v tlačených publikáciách, v rozhlase, online a v televízii atď., a stanovujú sa ním dodatočné požiadavky pre výrobcov/dovozcov systémov na uvoľňovanie iných látok ako nikotín, ktoré sú identické s požiadavkami na elektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu, a vzťahuje sa na nich zákaz cezhraničného predaja na diaľku obsiahnutý v smernici. Napokon sa v ňom stanovujú osobitné špecifikácie týkajúce sa formy, v akej sa uvedené výrobky môžu predávať spotrebiteľom, čo je čiastočne prípad výrobkov obsahujúcich nikotín, a zavádza sa zákaz predaja jednotlivých zložiek a aróm, ktoré spotrebitelia používajú na doplnenie tekutín pre elektronické cigarety („svojpomocné“). Stanovuje sa tiež prechodné obdobie na uvedenie na trh všetkých takýchto výrobkov a nových kategórií zariadení na tabakové výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky právnych predpisov.


9. Brief Statement of Grounds
Pokiaľ ide o odsek 1, zmena vymedzenia pojmu „nové kategórie tabakových výrobkov“ v smernici 2014/40/EÚ sa považuje za nevyhnutnú na vykonanie pokynov uvedených na 8. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku podľa rozhodnutia FCTC/COP8(22), „Nové a vznikajúce kategórie tabakových výrobkov“, podľa ktorých
sa zmluvné strany vyzývajú, aby zaviedli platné opatrenia, ktoré sa musia uplatňovať na nové a vznikajúce kategórie tabakových výrobkov a zariadení, prostredníctvom ktorých sa tieto výrobky spotrebúvajú, t. j. predchádzať tvrdeniam o zníženej miere poškodenia zdravia, prijať opatrenia proti reklame, propagácii a sponzorovaniu, prijať opatrenia týkajúce sa regulácie a sprístupňovania obsahu a tiež zakázať alebo obmedziť ich výrobu, dovoz, distribúciu, prezentáciu, predaj a používanie.
Rozšírením koncepcie novej kategórie tabakového výrobku nad rámec samotného tabakového výrobku na zariadenie sa rozširujú aj všetky ďalšie ustanovenia zákona 4419/2016, ktorým sa do gréckeho právneho poriadku transponovala smernica 2014/40/EÚ, ako aj ustanovenia zákona 3730/2008 a všetky právne predpisy, ktoré sa naň vzťahujú, pokiaľ sa uplatňuje každé ustanovenie. Konkrétne ustanovenie sa vyžaduje na základe pravidla medzinárodného práva, podľa príkladu mnohých krajín, najmä členských štátov EÚ, ktoré konali podobne, keďže regulačná medzera, ktorá existovala, bola na medzinárodnej a domácej úrovni a v mnohých prípadoch sa používala na obchádzanie existujúcich právnych predpisov, ktorými sa zakazuje reklama, propagácia a sponzorovanie a zakazujú sa tvrdenia o zdravotných výhodách alebo tvrdenia o zníženom riziku na obale a iné obmedzenia vyplývajúce z vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného rámca právnych predpisov proti fajčeniu. Samozrejme, bola - a pokiaľ pretrváva medzera - aj pretrváva otázka ochrany verejného zdravia, ktorá poukazuje na to, aké dôležité sú opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

Odsekmi 2 až 4 sa rozširujú základné vymedzenia pojmov v smernici 2014/40/EÚ pre elektronické cigarety a plniace fľaštičky tak, aby zahŕňali aj verzie bez obsahu nikotínu. S cieľom regulovať uvádzanie elektronických cigariet na trh, ktoré boli úplne zakázané na vnútroštátnej úrovni v roku 2008 a ktorých zákaz bol čiastočne zrušený v roku 2016 transpozíciou smernice 2014/40/EÚ výhradne a výlučne vo vzťahu k výrobkom s obsahom nikotínu sú pojmy „elektronická cigareta“ a „plniaca fľaštička“ vymedzené nanovo v súlade s článkom 2 smernice a zavádzajú sa vymedzenia pojmov pre výparové tekutiny obsahujúce nikotín a bez nikotínu.

V odseku 5 sa vymedzujú tie prípady, ktoré by sa mohli v budúcnosti týkať národných regulačných orgánov, keďže sa týkajú výrobkov, ktoré, hoci sú podobné tabaku a súvisiacim výrobkom vymedzeným v smernici a v právnych predpisoch, nepatria do žiadnej z osobitných kategórií (tabakové výrobky , elektronické cigarety, nové kategórie tabakových výrobkov, bylinné výrobky na fajčenie), keďže z praxe vyplýva, že trh sa neustále mení a vytvára výzvy pre orgány na kontrolu tabaku. Týmto spôsobom sú kategorizované všetky možné prípady, pretože klasifikácia do existujúcich kategórií v smernici je vylúčená.

Odsekom 6 sa vymedzujú výrobky súvisiace s tabakom, pretože hoci je tento pojem uvedený v smernici mnohokrát, vo vymedzeniach pojmov v článku 2 chýba. Podľa tohto ustanovenia sa obidva výrobky vymedzené v smernici (elektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu/elektronické cigarety a bylinné výrobky na fajčenie) a tie, ktoré sú vymedzené vo vnútroštátnom práve (elektronické systémy na uvoľňovanie iných látok ako nikotín a náhrady tabaku), ktoré neobsahujú tabak, vymedzujú ako „súvisiace výrobky“.

Vzhľadom na to, že náhrady tabaku nie sú zahrnuté do regulačného rozsahu pôsobnosti smernice, sú zároveň tieto výrobky teraz zakázané, ak spadajú pod vymedzenie pojmu v odseku 9.
Rovnaký zákaz sa vzťahuje aj na kategórie žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku. Možnosť zakázať tieto kategórie, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/40/EÚ, je obsiahnutá v článku 24 ods. 3, v ktorom sa stanovuje, že členský štát môže tiež zakázať určitú kategóriu tabaku alebo súvisiacich výrobkov z dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie v tomto členskom štáte a za predpokladu, že ustanovenia sú odôvodnené potrebou chrániť verejné zdravie, pri zohľadnení vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia dosiahnutej prostredníctvom tejto smernice, po príslušnom schválení alebo tichom prijatí Európskou komisiou do šiestich mesiacov od takéhoto oznámenia.
Osobitné kategórie sú predmetom rozsiahlych diskusií regulačných orgánov na európskej úrovni v dôsledku a) výrazných podobností s tabakom na orálne použitie (snus), ktorý je zakázaný smernicou, a ťažkostí ich odlíšenia od neho, a (b) zvýšenia úrovne spotreby v porovnaní s tradičnými tabakovými výrobkami. V Grécku sa pri spotrebe tabaku, ktorá bola tradične vysoká a naďalej sa vyskytuje vo veľkej miere, zaznamenal v posledných rokoch nárast cirkulácie takýchto výrobkov, najmä žuvanie tabaku, a regulačné orgány tiež vydali po fyzicko-chemickej kontrole ich obsahu správy o výrobkoch, ktoré napriek tomu, že boli deklarované ako výrobky určené na použitie ako žuvací tabak, sú skôr tabakom na vnútorné použitie. Zákaz, na ktorý sa uplatňuje prechodné šesťmesačné obdobie na úpravu, bude oznámený Európskej komisii v súlade s ustanoveniami, a to v súlade so značným počtom členských štátov, ktoré tak urobili v minulosti, alebo sa to od nich očakáva.

Podľa odseku 10 sa nové kategórie zariadení na tabakové výrobky, ktoré teraz spadajú pod vymedzenie nových kategórií tabakových výrobkov, musia, pokiaľ je to technicky možné, oznámiť na portáli EÚ-CEG; v každom prípade táto povinnosť existuje pre nové kategórie tabakových výrobkov. Týmto spôsobom, aj keby sa oznámili úplné vlastnosti celkovej novej kategórie tabakového výrobku prostredníctvom zavedeného postupu povolenia, budú pre príslušné vnútroštátne orgány ľahko dostupné a spracovateľné v čase predloženia, ktoré bude najmenej šesť mesiacov pred plánovaným uvedením na trh a tri mesiace pred predložením dokumentácie k povoleniu.

V odseku 11 sa osobitne upravuje otázka balenia nových kategórií zariadení na tabakové výrobky. Ak sa predávajú samostatne, zmena zavedeného vymedzenia pojmu - a začlenenie zariadení do tohto vymedzenia pojmu - znamená, že špecifikácie pre samostatný obal, v rámci ktorého sa zariadenia predávajú, musia byť v súlade s regulačným rozsahom pôsobnosti smernice a rozhodnutím FCTC/COP8(22), „Nové a vznikajúce kategórie tabakových výrobkov“.
Analogicky, vzhľadom na to, že nové kategórie zariadení na tabakové výrobky sú elektrické alebo elektronické zariadenia, ktoré sa veľmi podobajú na elektronické cigarety z hľadiska ich mechanických častí, sa uplatňujú ustanovenia článku 20 ods. 4 smernice a písm. a) bod i) a písm. a) bod vi), najmä požiadavka, aby obsahovali brožúru s pokynmi na používanie a skladovanie výrobku, ako aj vyhlásenie, že používanie výrobku mladými ľuďmi a nefajčiarmi sa neodporúča, a tiež kontaktné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi a právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je kontaktným miestom v rámci Európskej únie.
Okrem toho musí obal obsahovať odporúčanie v gréčtine, aby bol výrobok mimo dosahu detí a nesmie obsahovať prvky alebo znaky (vrátane textov, symbolov, názvov, ochranných známok, obrazových alebo iných označení bez toho, aby bol tento zoznam vyčerpávajúci) uvedené v článku 13 smernice, konkrétne žiadny prvok alebo znak, ktorý:
a) propaguje tabakový výrobok alebo podporuje jeho spotrebu vytváraním mylného dojmu o jeho vlastnostiach, zdravotných účinkoch, rizikách alebo emisiách;
b) naznačuje, že konkrétny tabakový výrobok je menej škodlivý ako ostatné alebo sa snaží znížiť účinok niektorých škodlivých zložiek dymu, alebo má osviežujúce, energetické, liečebné, omladzujúce, prírodné, organické vlastnosti, alebo prispieva k zlepšovaniu zdravia alebo životného štýlu;
c) odkazuje na chuť, vôňu, akékoľvek arómy alebo iné prídavné látky, alebo ich neprítomnosť;
d) sa podobá na potravinový alebo kozmetický výrobok;
e) naznačuje, že určitý tabakový výrobok má vyššiu schopnosť biologického rozkladu alebo iné pozitívne vlastnosti v súvislosti so životným prostredím. Okrem toho jednotkové balenia a všetky vonkajšie obaly nesmú naznačovať ekonomické výhody tým, že budú obsahovať vytlačené poukážky, zľavové ponuky alebo bezplatnú distribúciu alebo zahŕňať ponuky typu dva výrobky za cenu jedného alebo podobné ponuky.
Toto ustanovenie je nevyhnutné vzhľadom na to, že tieto nové kategórie tabakových výrobkov sa rýchlo vyvíjajú nielen na medzinárodnej úrovni, ale najmä v Grécku, najmä medzi mladými ľuďmi, a je viac než zjavné, najmä v Grécku, že sa vynakladá úsilie na obchádzanie zákazu reklamy, propagácie a sponzorovania pomocou zariadení, v ktorých sa tieto výrobky spotrebúvajú; vyvoláva to pochybnosti o účinnom vykonávaní ustanovení Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, čo je dôvodom prijatia príslušného rozhodnutia na 8. konferencii zmluvných strán.
Ak sa zariadenia predávajú na domácom trhu v balení spolu s inými tabakovými výrobkami, v každom prípade sa uplatnia prísne ustanovenia smernice o balení a označovaní z roku 2014.

Odsekom 17 sa do zákona 4419/2016 o obsahu elektronických systémov na uvoľňovanie iných látok ako nikotín zavádza ustanovenie, ktoré sa má vykladať v spojení s odsekom 18. Toto ustanovenie je nevyhnutné, pretože napriek zákazu uvádzania elektronických cigariet na trh vo všeobecnosti od roku 2008, až po čiastočné zrušenie zákazu elektronických cigariet, ktorý bol upravený smernicou 2016 (najmä v prípade výrobkov obsahujúcich nikotín), sa výrobky, ktoré patria do tejto kategórie, v skutočnosti už viac ako desať rokov uvádzajú na trh. V skutočnosti sa na trh uvádzali mnohé z týchto výrobkov, ktoré môžu byť na gréckom trhu bez noriem, ako vyplýva z príslušných sťažností a správ, ktoré boli doručené. Elektronické systémy na uvoľňovanie iných látok ako nikotín, ktoré sú aj podľa súčasného právneho rámca zakázané, sa na trhu presadzujú hlavne ako vonné tekutiny, ktoré vo väčšine prípadov obsahujú sladidlá, cukry a podobné látky, ktoré sa v rámci moderných vedeckých výskumov a príslušných správ expertov považujú za obzvlášť škodlivé pre zdravie (pozri nedávne štúdie univerzít v Severnej Karolíne a Norchestri, New York, 2018; Správa expertov WHO FCTC/COP/7/11 s názvom „Elektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu a elektronický systém na uvoľňovanie iných látok ako nikotín“; a správa Úradu amerického generálneho chirurga s názvom „Používanie e-cigariet medzi mládežou a mladými dospelými: Správa generálneho chirurga“, 2016).
Zrušením zákazu elektronických systémov na uvoľňovanie nikotínu v čase vykonávania smernice sa zmätok na trhu ešte viac zvýšil, pretože mnohí verili, že došlo k úplnému zrušeniu zákazu, čo znamená, že elektronické systémy na uvoľňovanie iných látok ako nikotín sa naďalej uvádzajú na trh, neexistujú však žiadne osobitné normy týkajúce sa balenia, objemu, formy predaja, prídavných látok, ktoré môžu obsahovať a tak ďalej. V skutočnosti boli zaznamenané, a naďalej sa zaznamenávajú, prípady reklamy, sponzorovania a propagácie týchto výrobkov (ktoré, aj keď sú bez obsahu nikotínu, sú z hľadiska použitia veľmi podobné tradičným cigaretám) a výrobkov obsahujúcich nikotín, na ktoré sa vzťahujú prísne normy v smernici.
Takže vzhľadom na i) podmienky, ktoré sa objavili na trhu, a ii) konkrétny šok pre efektívne vykonávanie ustanovení rozhodnutia FCTC/COP/6(9) 6. konferencie zmluvných strán o prísnej kontrole všetkých aspektov ENNDS (elektronické systémy na uvoľňovanie iných látok ako nikotín), až kým nebudú zakázané, sa ustanovenia tohto článku považujú za nevyhnutné pre zosúladenie ustanovení smernice s príkladom stanoveným niekoľkými členskými štátmi.
Konkrétnejšie, ustanovenia článku 20 smernice sa budú vzťahovať aj na elektronické systémy na uvoľňovanie iných látok ako nikotín, a najmä na odsek 2 o zasielaní informácií, ako to umožňuje Európska komisia, odsek 3 písm. c), písm. d), písm. e) a písm. g), a ods. 4 okrem písm. b) bodu iii), ktorý sa týka zdravotných varovaní pre elektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu. Namiesto toho bude ďalšie varovanie s rovnakými technickými špecifikáciami, v ktorom sa uvedie potenciálne poškodenie zdravia, ale budú plne v súlade s doteraz dostupnými údajmi z nezávislého vedeckého výskumu. Osobitné varovanie nesúvisí, ani sa nesmie zamieňať, s iným označením požadovaným nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) o jednotlivých chemických látkach, ktoré môžu byť obsiahnuté v tekutinách bez obsahu nikotínu, ktoré zostávajú v platnosti.

V odseku 18 sa stanovujú podmienky pre uvádzanie na trh elektronických systémov na uvoľňovanie iných látok ako nikotín, ktorých zákaz sa zrušuje s cieľom doplniť regulačný rámec, ktorý sa ich týka. Ustanovenia článku 20 ods. 5 smernice, ktorými sa zakazuje reklama, sponzorovanie a propagácia bez ohľadu na médium (tlač, internet, televízia, rozhlas atď.), sa rozširujú aj na elektronické systémy na uvoľňovanie iných látok ako nikotín, s rovnakými právnymi dôsledkami, ktoré sa vzťahujú aj na elektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu. Osobitné ustanovenie sa považuje za nevyhnutné, aby sa predišlo zámene spotrebiteľov, úmyselne alebo inak, najmä po úplnom zrušení zákazu, a tiež aby sa zabránilo odchýleniu sa od zákazu systémov na uvoľňovanie nikotínu podľa smernice prostredníctvom propagačných, reklamných a obchodných opatrení týkajúcich sa neelektronických systémov na uvoľňovanie nikotínu. Ak sa vezme do úvahy skutočnosť, že uvedené výrobky sú medzi mladými vekovými skupinami veľmi populárne (najmä tie s arómami) a mohli by na základe modelov správania, ktoré sa objavia, predstavovať bránu do tabakových výrobkov obsahujúcich nikotín a/alebo tradičných tabakových výrobkov, má toto osobitné ustanovenie rozhodujúci význam.
Povinnosť výrobcov, dovozcov a distribútorov vyplývajúca z článku 20 ods. 9 sa rozširuje aj na neelektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu z bezpečnostných a informačných dôvodov špecifických pre takéto systémy. Rozširujú sa ustanovenia odseku 11 smernice, s výnimkou povinnosti informovať o nich Komisiu.
Napokon sa ustanovenia článku 20 ods. 6 smernice, v podobe, v akej sú začlenené do vnútroštátneho práva, rozširujú aj na elektronické cigarety, ktorými sa zakazuje cezhraničný predaj elektronických cigariet na diaľku zo zahraničia do Grécka; avšak za rovnakých podmienok, ktoré sa uplatňujú na elektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu, je povolený cezhraničný predaj na diaľku v členských štátoch. Pri zohľadnení rýchleho rastu trhu na celom svete je potrebné zaviesť toto ustanovenie vzhľadom na to, že nejde len o prítomnosť nikotínu, ale aj o iné faktory, ktoré sa považujú za škodlivé pre ochranu zdravia pred používaním elektronických cigariet.
Veľmi prísne obmedzenia sa zavádzajú aj v prípade formy, v ktorej sa môžu predávať tekutiny bez nikotínu, a to v špeciálnych fľaštičkách alebo v jednorazových elektronických cigaretách alebo zásobníkoch na jedno použitie, bez osobitných kvantitatívnych obmedzení, ktoré sú v smernici stanovené pre elektronické systémy na uvoľňovanie nikotínu. Toto ustanovenie a ustanovenie, ktorým sa zakazuje samostatný predaj a distribúcia prídavných látok, vrátane aróm, konečným spotrebiteľom, ktoré im umožňujú vyrábať tekutiny na doplnenie pre elektronické cigarety, sú nevyhnutné na účinné riešenie rozsiahleho problému, ktorý existuje aj v Grécku: konkrétne prax používateľov, ktorí zmiešavajú zložky s elektronickými cigaretami typu „svojpomocné“. Je to v súlade so závermi uvedenými v správe Komisie COM(2016), final 269, v ktorej sa navrhujú vhodné legislatívne opatrenia, ktoré sa majú vykonať na vnútroštátnej úrovni v spojení so smernicou 2014/40/EÚ. Vzhľadom na to, že zákaz sa vzťahuje len na zamýšľané použitie tekutín na doplnenie pre elektronické cigarety a nie na iné použitia a nie na konkrétne maloobchodné predajne, ustanovenia sa považujú za primerané a úmerné sledovanému cieľu a existuje adekvátne šesťmesačné prechodné obdobie pre všetky ustanovenia týkajúce sa uvádzania elektronických systémov na uvoľňovanie iných látok ako nikotín na trh, aby sa trh mohol bez problémov prispôsobiť. Rovnaké prechodné obdobie je uvedené aj pre zákazy na tabak a súvisiace výrobky, ktoré sú uvedené.

Treba tiež poznamenať, že vzhľadom na obsah článku 24 zákona č. 4419 (ktorý odkazuje okrem iného na elektronické cigarety a nové kategórie tabakových výrobkov bez presnejšieho vymedzenia, na ktoré sa vzťahujú všeobecné zákazy a obmedzenia predaja, používania, reklamy, propagácie atď. a smernica 2003/33/ES o tlačených médiách, rozhlase a informačnej spoločnosti), sa presne tie isté ustanovenia budú vzťahovať na nové kategórie zariadení na tabakové výrobky, ako aj na elektronické cigarety, ktoré budú spadať do príslušných vymedzení pojmov.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základné texty: Zákon 4419/2016 (Vládny vestník 174/A) o harmonizácii gréckeho práva so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification