Notification Detail

‘Amendments to Law 4419/2016 (Government Gazette 174/A) - Article 96 – Harmonisation of Greek law with Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations, and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products’

Notification Number: 2019/94/GR (Greece)
Date received: 05/03/2019
End of Standstill: 06/06/2019 ( 06/09/2019)

Issue of detailed opinion by: Bulgaria,Romania
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2019) 00606
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2019/0094/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900606.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0094 GR MT 05-03-2019 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120304, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΤΜ. Β' - ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, Αριστοτέλους 19, 104 33 Αθήνα, Τηλ.: 2132161418, Αρμ.: Ε. Σκοπελίτης, e-mail: exartiseis_b@moh.gov.gr


4. Notification Number
2019/0094/GR - X00M


5. Title
“Emendi għal-Liġi 4419/2016 (Gazzetta tal-Gvern 174/A) - l-Artikolu 96 – L-armonizzazzjoni tal-liġi Griega mad-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropej u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati”


6. Products Concerned
Dispożizzjonijiet relatati, inter alia, mat-tqegħid fis-suq Grieg ta’ inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina, l-imballaġġ ta’ prodotti tat-tabakk ġodda u l-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ ċertu tabakk u prodotti relatati mat-tabakk.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
L-abbozz ta’ liġi jirrigwarda “l-emendi għal-Liġi 4419/2016 – l-Artikolu 96 - L-armonizzazzjoni tal-liġi Griega mad-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropej u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati, u jirrigwarda t-tqegħid fis-suq Grieg ta’ inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina, l-imballaġġ ta’ prodotti tat-tabakk ġodda u l-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ ċertu tabakk u prodotti relatati” (Gazzetta tal-Gvern 174/A) u b’mod partikolari:
il-Paragrafi 1 sa 6 jemendaw ċerti definizzjonijiet fid-Direttiva 2014/40/UE dwar it-tabakk u prodotti relatati, mingħajr ma jbiddlu l-kontenut preċiż tagħhom għall-finijiet tad-Direttiva. Pereżempju, “prodott tat-tabakk ġdid” issa tinkludi apparat li jippermetti li jintużaw dawn il-prodotti, u sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika issa jinkludu likwidi ħielsa min-nikotina.
Barra minn hekk, qed jiġu miżjuda ċerti definizzjonijiet ġodda bħal:
– likwidu li fih in-nikotina
– likwidu ħieles min-nikotina
– sostitut tat-tabakk
– prodotti relatati.

Il-Paragrafu 9 jintroduċi projbizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq ta’ ċerti prodotti tat-tabakk (tabakk għall-magħad u tabakk nażali) u sostituti tat-tabakk (li huma definiti), li mhumiex inklużi fid-Direttiva 2014/40/UE.

Il-Paragrafu 10 jirregola l-kwistjoni tan-notifika ta’ apparat ta’ prodott tat-tabakk ġdid, li issa huwa kopert mill-proċedura deskritta fid-Direttiva 2014/40/UE.

Il-Paragrafu 11 jirregola l-aspetti tal-imballaġġ ta’ prodotti tat-tabakk ġodda meta dawn ma jitqiegħdux fis-suq fl-istess imballaġġ bħall-prodotti tat-tabakk ġodda nfushom.

Il-Paragrafu 17 jirregola l-kontenut ta’ inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina abbażi tad-dispożizzjonijiet li japplikaw għal inalaturi elettroniċi tan-nikotina sal-punt li jkunu applikabbli u ma jkunux relatati man-nikotina nnifisha. Pereżempju, dan ikopri l-projbizzjoni fuq ċerti addittivi u ċerti ingredjenti perikolużi għas-saħħa tal-bniedem li jridu jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni Ewropea skont il-proċedura speċifikata għall-inalaturi elettroniċi li fihom in-nikotina. Hemm stipulati speċifikazzjonijiet għall-protezzjoni kontra l-użu mit-tfal u hemm stipulati wkoll rekwiżiti dwar il-fuljett, l-imballaġġ u t-twissijiet tas-saħħa li dawn għandu jkollhom.

Bħalma tistipula d-Direttiva għall-prodotti li fihom in-nikotina, hekk ukoll il-Paragrafu 18 jipprojbixxi r-reklamar, l-isponsorizzazzjoni u l-promozzjoni f’pubblikazzjonijiet stampati, fuq ir-radju, online u fuq it-televiżjoni, eċċ. u jistipula rekwiżiti addizzjonali għall-manifatturi/importaturi tal-inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina identiċi għal dawk tal-inalaturi elettroniċi tan-nikotina u jestendi fuqhom il-projbizzjoni fuq il-bejgħ transkonfinali mill-bogħod kif stipulat fid-Direttiva. Fl-aħħar nett, jistabbilixxi speċifikazzjonijiet partikolari dwar il-forma li fiha l-imsemmija prodotti jistgħu jinbiegħu lill-konsumaturi, bħalma huwa parzjalment il-każ għall-prodotti li fihom in-nikotina, u jintroduċi projbizzjoni fuq il-bejgħ ta’ ingredjenti u togħmiet individwali li għandhom jintużaw mill-konsumaturi fil-likwidi ta’ rikarika għas-sigaretti elettroniċi (do-it-yourself). Jistipula wkoll perjodu tranżitorju għat-tqegħid fis-suq ta’ dawn il-prodotti kollha u ta’ apparat ta’ prodotti tat-tabakk ġodda li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni.


9. Brief Statement of Grounds
Fir-rigward tal-Paragrafu 1, l-emenda għad-definizzjoni ta’ “prodotti tat-tabakk ġodda” fid-Direttiva 2014/40/UE tiġi kkunsidrata meħtieġa sabiex jiġu implimentati l-istruzzjonijiet mogħtija fit-8 Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni ta’ Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk skont id-Deċiżjoni FCTC/COP8(22), “Prodotti tat-tabakk ġodda u emerġenti”, skont liema
il-Partijiet huma mistiedna jimplimentaw il-miżuri li qegħdin fis-seħħ li jridu jiġu applikati fuq prodotti tat-tabakk ġodda u emerġenti u fuq il-mezzi li permezz tagħhom jiġu kkunsmati dawn il-prodotti, jiġifieri sabiex jiġu evitati dikjarazzjonijiet ta’ ħsara mnaqqsa għas-saħħa, jittieħdu miżuri kontra r-reklamar, il-promozzjoni u l-isponsorizzazzjoni, jittieħdu miżuri fuq ir-regolazzjoni u l-iżvelar tal-kontenut, kif ukoll sabiex jiġu pprojbiti u ristretti l-produzzjoni, l-importazzjoni, id-distribuzzjoni, il-preżentazzjoni, il-bejgħ u l-użu tagħhom.
Billi jiġi estiż il-kunċett ta’ prodott tat-tabakk ġdid lil hinn mill-prodott tat-tabakk innifsu għall-apparat, dan jestendi wkoll id-dispożizzjonijiet l-oħra kollha tal-Liġi 4419/2016, li ttrasponew id-Direttiva 2014/40/UE fil-liġi Griega, kif ukoll dawk tal-Liġi 3730/2008 u l-partijiet tal-leġiżlazzjoni kollha li japplikaw għaliha, sakemm tkun applikabbli kull dispożizzjoni. Id-dispożizzjoni speċifika hija meħtieġa permezz l-istat ta’ dritt internazzjonali, fuq l-eżempju ta’ ħafna pajjiżi, b’mod speċjali l-Istati Membri tal-UE, li aġixxew b’mod simili, peress li l-lakuna regolatorja li kienet teżisti kienet fil-livell internazzjonali u domestiku u kienet qed tintuża f’ħafna każijiet biex tiġi evitata l-leġiżlazzjoni eżistenti li tipprojbixxi r-reklamar, il-promozzjoni u l-isponsorizzazzjoni u tipprojbixxi dikjarazzjonijiet ta’ benefiċċji għas-saħħa jew dikjarazzjonijiet ta’ riskju mnaqqas fuq l-imballaġġ, u restrizzjonijiet oħra imposti mill-qafas nazzjonali, Ewropew u internazzjonali tal-leġiżlazzjoni kontra t-tipjip. Huwa ċar li kien hemm, u —sakemm tibqa’ teżisti l-lakuna— għad hemm, kwistjoni ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika, li turi kemm huma vitali l-arranġamenti domestiċi.

Il-Paragrafi 2 sa 4 jespandu d-definizzjonijiet bażiċi fid-Direttiva 2014/40/UE għas-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika sabiex ikopru verżjonijiet mhux tan-nikotina. Sabiex jiġi rregolat it-tqegħid fis-suq ta’ sigaretti elettroniċi, li kienu ġew kompletament ipprojbiti fil-livell nazzjonali fl-2008 u liema projbizzjoni tneħħiet b’mod parzjali fl-2016 bit-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/40/UE b’rabta biss u esklussiva ma’ prodotti li fihom in-nikotina, “sigarett elettroniku” u “kontenitur ta’ rikarika” huma definiti mill-ġdid skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva, u qed jiġu introdotti definizzjonijiet għal fluwidi tal-vaping li fihom in-nikotina u li huma ħielsa min-nikotina.

Il-Paragrafu 5 jiddefinixxi dawn il-każijiet li fil-futur jistgħu jikkonċernaw l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, peress li dawn jirrigwardaw prodotti li, għalkemm simili tat-tabakk u ta’ prodotti relatati kif definit fid-Direttiva u fil-Liġi, ma jaqgħu taħt l-ebda waħda mill-kategoriji speċifiċi (prodotti tat-tabakk, sigaretti elettroniċi, prodotti tat-tabakk ġodda, prodotti erbali għat-tipjip) ladarba l-prattika uriet li s-suq qed jinbidel b’mod kostanti, li joħloq sfidi għall-awtoritajiet tal-kontroll tat-tabakk. B’hekk, il-każijiet kollha possibbli jiġu kkategorizzati, peress li l-klassifikazzjoni fil-kategoriji eżistenti fid-Direttiva hija prekluża.

Il-Paragrafu 6 jiddefinixxi l-prodotti relatati mat-tabakk, peress li għalkemm it-terminu jissemma bosta drabi fid-Direttiva, dan ma jissemmiex fid-definizzjonijiet fl-Artikolu 2. Taħt din id-dispożizzjoni, iż-żewġ prodotti definiti fid-Direttiva (inalaturi elettroniċi tan-nikotina/sigaretti elettroniċi u prodotti erbali għat-tipjip) u dawk definiti fil-liġi nazzjonali (inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina u sostituti tat-tabakk) li ma fihomx tabakk huma definiti bħala “prodotti relatati”.

Fl-istess waqt, minħabba li s-sostituti tat-tabakk mhumiex inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni regolatorju tad-Direttiva, dawn il-prodotti issa huma pprojbiti jekk jaqgħu taħt id-definizzjoni fil-Paragrafu 9.
L-istess projbizzjoni tkopri wkoll il-kategoriji tat-tabakk għall-magħad u t-tabakk nażali. L-għażla li jiġu pprojbiti dawn il-kategoriji, li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni regolatorju tad-Direttiva 2014/40/UE, tinsab fl-Artikolu 24(3), li jistipula li Stat Membru jista’ wkoll jipprojbixxi ċerta kategorija ta’ tabakk jew ta’ prodotti relatati għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni speċifika f’dak l-Istat Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet ikunu ġġustifikati bil-ħtieġa li tiġi mħarsa s-saħħa pubblika, filwaqt li jiġi kkunsidrat il-livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem miksub permezz ta’ din id-Direttiva, wara approvazzjoni rilevanti jew aċċettazzjoni taċita mill-Kummissjoni Ewropea fi żmien sitt xhur minn din in-notifika.
Il-kategoriji speċifiċi ġew soġġetti għal diskussjoni twila fil-livell Ewropew mill-awtoritajiet regolatorji, minħabba (a) ix-xebh kbir mat-tabakk għall-użu orali (snus) li huwa pprojbit mid-Direttiva u d-diffikultà ta’ distinzjoni bejniethom, u b) iż-żieda fil-livelli ta’ konsum meta mqabbla ma’ prodotti tat-tabakk tradizzjonali. Fil-Greċja, il-konsum tat-tabakk, li tradizzjonalment kien għoli u sa ċertu punt għadu tali, ra żieda fiċ-ċirkolazzjoni ta’ prodotti bħal dawn fis-snin riċenti, b’mod speċjali tabakk għall-magħad, u kien hemm ukoll rapporti mill-awtoritajiet regolatorji wara l-verifiki fiżiċi-kimiċi tal-kontenut tagħhom fir-rigward tal-prodotti li, minkejja li ġew iddikjarati bħala prodotti biex jintużaw bħala tabakk għall-magħad, huma aktar simili għal tabakk għall-użu orali. Il-projbizzjoni li għaliha japplika perjodu tranżitorju ta’ aġġustament ta’ sitt xhur tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni Ewropea f’konformità mad-dispożizzjonijiet, bħal fil-każ ta’ diversi Stati Membri li wettqu dan fil-passat jew li huma mistennija li jagħmlu dan.

Skont il-Paragrafu 10, apparat ta’ prodott tat-tabakk ġdid, li issa jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ prodotti tat-tabakk ġodda, irid, sa fejn ikun teknikament fattibbli, jiġi nnotifikat fuq il-portal CEG tal-UE; fi kwalunkwe każ, jeżisti dan l-obbligu għal prodotti tat-tabakk ġodda. B’dan il-mod, anke jekk il-karatteristiċi sħaħ tal-prodott tat-tabakk ġdid jiġu nnotifikati permezz tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni stabbilita, dawn ikunu faċilment aċċessibbli u proċessabbli mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-ħin tas-sottomissjoni, li għandu jkun tal-anqas sitt xhur qabel it-tqegħid ippjanat fis-suq u tliet xhur qabel is-sottomissjoni tad-dossier ta’ awtorizzazzjoni.

Il-Paragrafu 11 jirregola b’mod speċifiku l-kwistjoni tal-imballaġġ ta’ apparat ta’ prodott tat-tabakk ġdid. Jekk jinbiegħ b’mod separat, l-emenda għad-definizzjoni introdotta — u l-inklużjoni ta’ apparat f’din id-definizzjoni — tfisser li l-ispeċifikazzjonijiet għal imballaġġ separat li fih jinbiegħ l-apparat iridu jiġu rregolati kif xieraq fil-kuntest tal-kamp ta’ applikazzjoni regolatorju tad-Direttiva u tad-Deċiżjoni FCTC/COP8(22), “Prodotti tat-tabakk ġodda u emerġenti”.
Minħabba li, b’analoġija, apparat ta’ prodott tat-tabakk ġdid huwa apparat tal-elettriku jew elettroniku li jixbah ħafna s-sigaretti elettroniċi, fit-termini tal-partijiet mekkaniċi tiegħu, japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 20(4) tad-Direttiva u s-subparagrafi (a)(i) u (a)(vi), jiġifieri l-ħtieġa biex dan ikollu fuljett bi struzzjonijiet dwar l-użu u l-ħażna tal-prodott kif ukoll dikjarazzjoni li mhuwiex rakkomandat l-użu tal-prodott minn żgħażagħ u minn dawk li ma jpejpux, kif ukoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-manifattur jew tal-importatur u tal-persuna legali jew fiżika li tkun il-punt ta’ kuntatt fl-Unjoni Ewropea.
Barra minn hekk, l-imballaġġ irid jinkludi rakkomandazzjoni bil-Grieg biex il-prodott jinżamm ’il bogħod mit-tfal u ma jridx jinkludi elementi jew karatteristiċi (inklużi testi, simboli, ismijiet, trademarks, sinjali figurattivi jew sinjali oħra, mingħajr ma’ din il-lista tkun eżawrjenti) imsemmija fl-Artikolu 13 tad-Direttiva, jiġifieri l-ebda element jew karatteristika li:
a) jippromwovu prodott tat-tabakk jew jinkoraġġixxu l-konsum tiegħu billi joħolqu impressjoni żbaljata fir-rigward tal-karatteristiċi, l-effetti fuq is-saħħa, ir-riskji, u l-emissjonijiet tiegħu;
b) jissuġġerixxu li prodott tat-tabakk partikolari huwa anqas ta’ ħsara minn oħrajn jew għandu l-għan li jnaqqas l-effett ta’ xi komponenti ta’ ħsara tad-duħħan jew li għandu karatteristiċi vitalizzanti, enerġetiċi, ta’ fejqan, ta’ ħajja ġdida, naturali jew organiċi jew li għandu benefiċċji oħra għas-saħħa jew għall-istil ta’ ħajja;
c) jirreferu għat-togħma, għar-riħa, jew għal kwalunkwe ħwawar jew addittivi oħra jew in-nuqqas tagħhom;
d) jixbhu prodott tal-ikel jew kożmetiku;
e) jissuġġerixxu li ċertu prodott tat-tabakk tejjeb il-bijodegradabilità jew vantaġġi ambjentali oħra. Barra minn hekk, pakketti individwali u l-imballaġġ estern kollu ma jridux jindikaw vantaġġi ekonomiċi billi jkollhom vawċers stampati, offerti ta’ skonti jew distribuzzjoni b’xejn jew billi jinkludu offerti ta’ tnejn għal wieħed jew offerti oħra.
Din id-dispożizzjoni hija vitali minħabba li dawn il-prodotti tat-tabakk ġodda qed jiżviluppaw b’mod rapidu mhux biss fuq livell internazzjonali imma fil-Greċja b’mod partikolari, l-aktar fost iż-żgħażagħ, u huwa iktar ovvju b’mod speċjali fil-Greċja li hemm sforz biex jiġu evitati l-projbizzjonijiet fuq ir-reklamar, il-promozzjoni u l-isponsorizzazzjoni bl-użu ta’ apparat li fih jiġu kkunsmati dawn il-prodotti; dan iqajjem dubju dwar l-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk, li huwa r-raġuni għalfejn ittieħdet id-deċiżjoni rilevanti fit-tmien Konferenza tal-Partijiet.
Meta l-apparat jinbiegħ fis-suq domestiku f’pakkett flimkien ma’ prodotti oħra tat-tabakk, fi kwalunkwe każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stretti tad-Direttiva tal-2014 dwar l-imballaġġ u l-ittikkettar.

Il-Paragrafu 17 jintroduċi dispożizzjoni fil-Liġi 4419/2016 dwar il-kontenut ta’ inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina, li għandha tinqara flimkien mal-Paragrafu 18. Din id-dispożizzjoni hija vitali peress li minkejja l-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ sigaretti elettroniċi b’mod ġenerali mill-2008, sat-tneħħija parzjali tal-projbizzjoni fuq sigaretti elettroniċi, li kienet irregolata mid-Direttiva tal-2016 (jiġifieri għal prodotti li fihom in-nikotina), fir-realtà għal aktar minn għaxar snin il-prodotti li jaqgħu taħt din il-kategorija fil-fatt tqiegħdu fis-suq. Fil-fatt, ħafna minn dawn il-prodotti tqiegħdu fis-suq u jistgħu jkunu qed jiċċirkolaw fis-suq Grieg mingħajr standards, kif jirriżulta mill-ilmenti u r-rapporti rilevanti li ġew riċevuti. L-inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina, li huma wkoll ipprojbiti taħt il-qafas legali attwali, qed jiġu promossi fis-suq prinċipalment bħala likwidi bil-fwieħa li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet fihom prodotti tat-taħlil, zokkor u sustanzi simili li huma kkunsidrati mir-riċerka xjentifika moderna u minn rapporti ta’ esperti rilevanti, bħala partikolarment ta’ ħsara għas-saħħa (ara studji riċenti mill-Universitajiet ta’ North Carolina u Norchester, New York, 2018; ir-Rapport tal-Esperti tal-WHO FCTC/COP/7/11, intitolat “Inalaturi Elettroniċi tan-Nikotina u Inalaturi Elettroniċi Mhux tan-Nikotina”; u r-rapport mill-Uffiċċju tal-Kirurgu Ġenerali tal-Istati Uniti intitolat “L-Użu tas-Sigaretti Elettroniċi Fost iż-Żgħażagħ u l-Adulti Żgħar: Rapport tal-Kirurġu Ġenerali”, 2016).
Bit-tneħħija tal-projbizzjoni fuq l-inalaturi elettroniċi tan-nikotina mal-implimentazzjoni tad-Direttiva, kompliet żdiedet il-konfużjoni fis-suq peress li ħafna kienu tal-fehma li kien hemm tneħħija totali tal-projbizzjoni, li jfisser li l-inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina mhux biss jibqgħu jitqiegħdu fis-suq iżda ma hemm l-ebda standard speċjali dwar l-imballaġġ, il-volum, il-forma tal-bejgħ, l-addittivi li jista’ jkun fihom u oħrajn. Fil-fatt, ġew osservati każijiet — u għadhom jiġu osservati — ta’ reklamar, sponsorizzazzjoni u promozzjoni ta’ prodotti bħal dawn (li, anke jekk huma ħielsa min-nikotina, huma simili ħafna f’termini ta’ użu mas-sigaretti tradizzjonali) u ta’ prodotti li fihom in-nikotina li għalihom japplikaw l-istandards stretti fid-Direttiva.
Għaldaqstant, minħabba (i) il-kundizzjonijiet li ħarġu fis-suq u (ii) id-daqqa partikolari għall-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni FCTC/COP/6(9) tas-sitt Konferenza tal-Partijiet dwar il-kontroll strett fuq l-aspetti kollha ta’ ENNDS (inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina) sakemm jiġu pprojbiti, id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu jiġu kkunsidrati meħtieġa sabiex id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva jinġiebu f’konformità mal-eżempju stabbilit minn numru sew ta’ Stati Membri.
B’mod aktar speċifiku, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 20 tad-Direttiva japplikaw ukoll għal inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina, u b’mod partikolari għall-Paragrafu 2 dwar l-għoti ta’ informazzjoni kif permess mill-Kummissjoni Ewropea, il-Paragrafu (3)(c), (d), (e) u (g), u l-Paragrafu 4 minbarra l-Punt (b)(iii), li għandu x’jaqsam mat-twissijiet tas-saħħa fir-rigward tal-inalaturi elettroniċi tan-nikotina. Minflok, ikun hemm twissija oħra bl-istess speċifikazzjonijiet tekniċi li tiddikjara l-ħsara potenzjali għas-saħħa iżda li tkun kompletament konformi mad-data disponibbli attwalment mir-riċerka xjentifika indipendenti. It-twissija speċifika mhix relatata ma’, u ma tridx tiġi mħawda, mat-tikketta l-oħra meħtieġa mir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP) dwar sustanzi kimiċi individwali li jistgħu jiġu inklużi f’likwidi ħielsa min-nikotina, li għadu fis-seħħ.

Il-Paragrafu 18 jistipula l-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina, li l-projbizzjoni tagħhom titneħħa sabiex jitlesta l-qafas regolatorju relatat magħhom. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 20(5) tad-Direttiva, li jipprojbixxu r-reklamar, l-isponsorizzazzjoni u l-promozzjoni irrispettivament mill-mezz (stampa, internet, televiżjoni, radju, eċċ.), jiġu estiżi għall-inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina, bl-istess konsegwenzi legali li japplikaw ukoll għall-inalaturi elettroniċi tan-nikotina. Id-dispożizzjoni speċifika tiġi kkunsidrata meħtieġa sabiex tiġi evitata l-konfużjoni tal-konsumaturi, deliberata jew b’xi mod ieħor, b’mod speċjali wara t-tneħħija totali tal-projbizzjoni, u anke biex tiġi evitata deroga mill-projbizzjoni fuq l-inalaturi tan-nikotina taħt id-Direttiva permezz ta’ movimenti promozzjonali, ta’ reklamar u kummerċjali b’rabta mal-inalaturi elettroniċi tan-nikotina. Jekk wieħed jikkunsidra li l-imsemmija prodotti huma popolari ħafna (b’mod speċjali dawk bit-togħmiet) fost gruppi ta’ età żgħira u jistgħu, mill-mudelli ta’ mġiba li joħorġu, jikkostitwixxu mogħdija għal prodotti tat-tabakk li fihom in-nikotina u/jew dawk tradizzjonali, id-dispożizzjoni speċifika hija ta’ importanza deċiżiva.
L-obbligu għall-manifatturi, l-importaturi u d-distributuri li jirriżulta mill-Artikolu 20(9) jiġi estiż ukoll għall-inalaturi mhux elettroniċi tan-nikotina għal raġunijiet ta’ sikurezza u informazzjoni speċifiċi għal dawn l-inalaturi. U d-dispożizzjonijiet tal-Paragrafu 11 tad-Direttiva jiġu estiżi, bl-eċċezzjoni tal-obbligu li l-Kummissjoni Ewropea tiġi infurmata dwarhom.
Fl-aħħar nett, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 20(6) tad-Direttiva, kif inkorporati fil-liġi nazzjonali, jiġu estiżi wkoll għas-sigaretti elettroniċi, li jipprojbixxu l-bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta’ sigaretti elettroniċi minn barra għall-Greċja; madankollu, taħt l-istess kundizzjonijiet li japplikaw għall-inalaturi elettroniċi tan-nikotina, jiġi permess il-bejgħ transkonfinali mill-bogħod fl-Istati Membri. Meta jiġi kkunsidrat it-tkabbir mgħaġġel fis-suq b’mod globali, jeħtieġ li tiġi introdotta din id-dispożizzjoni kontra l-użu tas-sigarretti elettroniċi peress li tgħodd mhux biss il-preżenza tan-nikotina iżda fatturi oħra wkoll, li huma kkunsidrati ta’ ħsara għall-protezzjoni tas-saħħa.
Jiġu introdotti wkoll restrizzjonijiet ferm stretti fuq il-forma li fiha jistgħu jinbiegħu likwidi ħielsa min-nikotina, jiġifieri f’kontenituri speċjali jew f’sigaretti elettroniċi li jintremew wara l-użu jew stoċċijiet li jintużaw darba biss, mingħajr ir-restrizzjonijiet kwantitattivi speċifiċi li d-Direttiva tistipula għall-inalaturi elettroniċi tan-nikotina. Din id-dispożizzjoni, u dik li tipprojbixxi l-bejgħ u d-distribuzzjoni separati lill-konsumaturi aħħarin ta’ ingredjenti, inklużi t-togħmiet, maħsuba biex il-konsumaturi stess jagħmlu likwidi ta’ rikarika tas-sigaretti elettroniċi, huma vitali biex jindirizzaw b’mod effettiv problema mifruxa li teżisti fil-Greċja wkoll: jiġifieri, il-prattika li l-utenti jħalltu l-ingredjenti u s-sigaretti elettroniċi do-it-yourself. Din hija konformi mal-konklużjonijiet fir-rapport tal-Kummissjoni COM (2016) finali 269 li jipproponi miżuri leġiżlattivi xierqa biex jiġu implimentati fil-livell nazzjonali flimkien mad-Direttiva 2014/40/UE. Peress li l-projbizzjoni tikkonċerna biss l-użu maħsub ta’ likwidi ta’ rikarika tas-sigaretti elettroniċi u mhux għal użu ieħor u lanqas għal ħwienet speċifiċi, id-dispożizzjonijiet huma kkunsidrati bħala adegwati u proporzjonati mal-għan imfittex, u hemm perjodu tranżitorju xieraq ta’ sitt xhur għad-dispożizzjonijiet kollha relatati mat-tqegħid fis-suq ta’ inalaturi elettroniċi mhux tan-nikotina biex is-suq ikun jista’ jaġġusta mingħajr problemi. L-istess perjodu tranżitorju jingħata wkoll għall-projbizzjonijiet fuq it-tabakk u prodotti relatati msemmija.

Għandu jiġi nnutat ukoll li minħabba l-kontenut tal-Artikolu 24 tal-Liġi 4419 (li jirreferi, inter alia, għal sigaretti elettroniċi u prodotti tat-tabakk ġodda mingħajr ma jkun aktar speċifiku għal liema mill-projbizzjonijiet u r-restrizzjonijiet ġenerali fuq il-bejgħ, użu, reklamar, promozzjoni, eċċ. u d-Direttiva 2003/33/KE dwar il-midja stampata, ir-radju u s-Soċjetà tal-Informazzjoni japplika), l-istess dispożizzjonijiet eżatti għandhom japplikaw kemm għal apparat ta’ prodott tat-tabakk ġdid kif ukoll għal sigaretti elettroniċi li jaqgħu fid-definizzjonijiet rilevanti.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza/i għat-test(i) bażiku/bażiċi: Il-Liġi 4419/2016 (Gazzetta tal-Gvern 174/A) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġi Griega mad-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropej u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Le - l-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le - l-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification