Notification Detail

‘Amendments to Law 4419/2016 (Government Gazette 174/A) - Article 96 – Harmonisation of Greek law with Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations, and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products’

Notification Number: 2019/94/GR (Greece)
Date received: 05/03/2019
End of Standstill: 06/06/2019 ( 06/09/2019)

Issue of detailed opinion by: Bulgaria,Romania
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2019) 00606
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2019/0094/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900606.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0094 GR HR 05-03-2019 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120304, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΤΜ. Β' - ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, Αριστοτέλους 19, 104 33 Αθήνα, Τηλ.: 2132161418, Αρμ.: Ε. Σκοπελίτης, e-mail: exartiseis_b@moh.gov.gr


4. Notification Number
2019/0094/GR - X00M


5. Title
„Izmjene Zakona 4419/2016 (Službeni list 174/A) - članak 96. – Usklađivanje grčkog zakona s Direktivom 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ”


6. Products Concerned
Odredbe koje se, među ostalim, odnose na stavljanje na grčko tržište elektroničkih sustava kojima se ne oslobađa nikotin, pakiranje novih duhanskih proizvoda i zabranu stavljanja na tržište određenih duhanskih i srodnih proizvoda.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nacrt se odnose na „izmjene Zakona 4419/2016 – članak 96. – Usklađivanje grčkog zakona s Direktivom 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda, i odnose se na stavljanje na grčko tržište sustava elektroničke dostave nikotina (electronic nicotine delivery systems — ENDS), ambalažu novih duhanskih proizvoda i zabranu stavljanja na tržište određenih duhanskih i srodnih proizvoda” (Službeni list 174/A), a posebice:
na stavke 1. do 6. o izmjeni određenih definicija u Direktivi 2014/40/EU o duhanskim i srodnim proizvodima, bez promjene njihova preciznog sadržaja za potrebe Direktive. Primjerice, „novi duhanski proizvod” sada obuhvaća uređaje kojima se omogućuje uporaba takvih proizvoda, elektroničke cigarete i spremnici za punjenje sada uključuju tekućine bez nikotina.
Nadalje, dodane su određene nove definicije, kao što su:
— tekućina koja sadrži nikotin,
— tekućina koja ne sadrži nikotin,
— proizvod kojim se zamjenjuje duhan,
— srodni proizvodi.

Stavkom 9. uvodi se zabrana za stavljanje na tržište određenih duhanskih proizvoda (duhan za žvakanje i duhan za šmrkanje) i nadomjeske duhana (koje su definirane), a koji nisu obuhvaćeni Direktivom 2014/40/EU.

Stavkom 10. uređeno je pitanje priopćenja uređaja za nove duhanske proizvode, koji su sada obuhvaćeni postupkom utvrđenim u Direktivi 2014/40/EU.

Stavkom 11. uređena su pitanja pakiranja novih duhanskih proizvoda kada se ne stavljaju na tržište u istoj ambalaži kao i sami novi duhanski proizvodi.

Stavkom 17. uređen je sadržaj elektroničkih sustava kojima se ne oslobađa nikotin na temelju odredbi koje se primjenjuju na elektroničke sustave kojima se oslobađa nikotin u mjeri u kojoj su primjenjivi i nepovezani sa samim nikotinom. Primjerice, obuhvaća zabranu određenih aditiva i određenih sastojaka opasnih za zdravlje ljudi koji moraju biti priopćeni Europskoj komisiji u skladu s postupkom utvrđenim za sustave za oslobađanje koji sadrže nikotin. Utvrđene su specifikacije kojima se onemogućuje uporaba kod djece, kao i zahtjevi o letku, ambalaži i zdravstvenim upozorenjima koja moraju sadržavati.

Na isti način kao što je to predviđeno Direktivom za proizvode koji sadrže nikotin, stavkom 18. zabranjeno je oglašavanje, sponzoriranje i promidžba u tiskanim publikacijama, na radiju, internetu i televiziji itd. i utvrđeni su dodatni zahtjevi za proizvođače/uvoznike elektroničkih sustava za oslobađanje koji ne sadrže nikotin, a koji su istovjetni elektroničkim sustavima za oslobađanje nikotina, i prošireni su na prekograničnu daljinsku prodaju predviđenu Direktivom. Konačno, utvrđene su posebne specifikacije o obliku u kojem se ti proizvodi mogu prodavati potrošačima, kako je djelomično slučaj za proizvode koji sadrže nikotin, i uvedena je zabrana prodaje pojedinačnih sastojaka i aroma koje potrošači mogu koristiti za punjenje tekućina za elektroničke cigarete (uradi sam). Također je utvrđeno prijelazno razdoblje za stavljanje na tržište svih proizvoda i uređaja za nove duhanske proizvode koji nisu sukladni sa zahtjevima zakonodavstva.


9. Brief Statement of Grounds
Što se tiče stavka 1., izmjena definicije „novih duhanskih proizvoda” u Direktivi 2014/40/EU smatra se potrebnom za provedbu uputa utvrđenih na 8. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u skladu s Odlukom FCTC/COP8(22), „Novi duhanski proizvodi i duhanski proizvodi u nastajanju”, prema kojima su
stranke pozvane na provedbu mjera koje su na snazi, a koje se moraju primjenjivati na nove duhanske proizvode i duhanske proizvode u nastajanju i uređaje putem kojih se ti proizvodi konzumiraju, odnosno na sprječavanje tvrdnji o smanjenoj šteti za zdravlje, na poduzimanje mjera protiv oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja, na poduzimanje mjera o uređenju i otkrivanju sadržaja te na zabranu ili ograničavanje njihove proizvodnje, uvoza, distribucije, predstavljanja, prodaje i uporabe.
Proširenjem načela novih duhanskih proizvoda na način da nadilazi sam duhanski proizvod i obuhvaća uređaj također je proširen na ostale odredbe Zakona 4419/2016, kojim je Direktiva 2014/40/EU prenesena u grčki zakon, kao i odredbe Zakona 3730/2008 i sve dijelove zakonodavstva koji se primjenjuju na njega, u mjeri u kojoj je svaka odredba primjenjiva. Posebna odredba potrebna je zbog pravila međunarodnog prava, čime se slijedi primjer brojnih zemalja, osobito država članica EU-a, koje su slično postupale, jer je pravna praznina koja je postojala bila na međunarodnoj i domaćoj razini i u brojnim se slučajevima koristila za zaobilaženje postojećeg zakonodavstva, kojim su zabranjeni oglašavanje, promidžba i sponzoriranje te su zabranjene tvrdnje o zdravstvenim koristima ili tvrdnje o smanjenom riziku na ambalaži, i ostalih ograničenja nametnutih na nacionalnim, europskim i međunarodnim okvirom zakonodavstva protiv pušenja. Očigledno je postojalo i, dokle god postoji praznina, postoji pitanje zaštite javnog zdravlja, što ukazuje na to koliko su bitni domaći mehanizmi.

Stavcima 2. i 4. proširene su osnovne definicije u Direktivi 2014/40/EU za elektroničke cigarete i spremnike za punjenje, koje sada obuhvaćaju inačice bez nikotina. U svrhu uređenja stavljanja na tržište elektroničkih cigareta, koje su u potpunosti zabranjene na nacionalnoj razini 2008. (ova je zabrana djelomično ukinuta 2016. prijenosom Direktive 2014/40/EU jedino i isključivo u pogledu proizvoda koji sadrže nikotin), ponovno su definirani pojmovi „elektronička cigareta” i „spremnik za ponovno punjenje” u skladu s člankom 2. Direktive i uvedene su definicije za tekućine za e-cigarete koje sadrže, odnosno ne sadrže nikotin.

Stavkom 5. definirani su slučajevi koji bi se u budućnosti mogli odnositi na nacionalna regulatorna tijela jer se odnose na proizvode koji, iako su slični duhanskim i sličnim proizvodima kako su definirani u Direktivi i Zakonu, nisu obuhvaćeni nijednom određenom kategorijom (duhanski proizvodi, elektroničke cigarete, novi duhanski proizvodi, biljni proizvodi za pušenje) jer je praksa pokazala da se tržište neprestano mijenja, što stvara izazove za nadležna tijela za nadzor duhana. Budući da je isključena klasifikacija u postojećim kategorijama u Direktivi, na taj su način kategorizirani svi mogući slučajevi.

Stavkom 6. definirani su proizvodi povezani s duhanom jer izraz, iako se često spominje u Direktivi, nije naveden u definicijama članka 2. U skladu s ovom odredbom proizvodi definirani u Direktivi (elektronički sustavi za oslobađanje nikotina/elektroničke cigarete i biljni proizvodi za pušenje) i proizvodi definirani nacionalnim zakonodavstvom (elektronički sustavi kojima se ne oslobađa nikotin i zamjenski proizvodi za duhan) koji ne sadrže duhan definirani su kao „srodni proizvodi”.

Istovremeno, budući da zamjenski proizvodi za duhan nisu obuhvaćeni regulatornim područjem primjenom Direktive, ovi su proizvodi sada zabranjeni ako su obuhvaćeni definicijom u stavku 9.
Istom su zabranom obuhvaćene kategorije duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje. Mogućnost zabrane tih kategorija, koja je obuhvaćena regulatornim opsegom Direktive 2014/40/EU, sadržana je u članku 24. stavku 3., kojim je propisano da država članica također može zabraniti određenu kategoriju duhanskog ili srodnog proizvoda na temelju određene situacije u toj državi članici i pod uvjetom da su odredbe opravdane potrebom da se zaštiti javno zdravlje, uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ljudi koja se postiže ovom Direktivom, nakon što Europska komisija da svoje odobrenje ili prešutni prihvat u roku od šest mjeseci od takve obavijesti.
Posebne kategorije koje podliježu brojnim raspravama na europskoj razini regulatornih nadležnih tijela zbog (a) izvanrednih sličnosti duhanu za oralnu potrošnju (snus), koji je zabranjen Direktivom, i poteškoća u njihovu razlikovanju i (b) rastućih razina potrošnje u usporedbi s tradicionalnim duhanskim proizvodima. U Grčkoj je tijekom posljednjih godina za potrošnju duhana, koja je bila tradicionalno visoka i dalje je visoka u velikoj mjeri, zabilježeno povećanje u cirkulaciji takvih proizvoda, osobito duhana za žvakanje, i postoje izvješća regulatornih nadležnih tijela nakon fizikalno-kemijskih provjera njihova sadržaja o proizvodima koji su, unatoč tome što su prijavljeni kao proizvodi za uporabu kao duhan za žvakanje, sličniji duhanu za oralnu potrošnju. Zabrana za koju se primjenjuje prijelazno šestomjesečno razdoblje prilagodbe bit će prijavljena Europskoj komisiji u skladu s odredbama, po uzoru na brojne države članice koje su to učinile u prošlosti ili se očekuje da će to učiniti.

U skladu sa stavkom 10. uređaji za nove duhanske proizvode, koji nisu obuhvaćeni definicijom novih duhanskih proizvoda, ako je to tehnički izvedivo, moraju biti prijavljeni na portalu EU CEG; obveza u svakom slučaju postoji za nove duhanske proizvode. Na taj način čak i ako su potpuna svojstva ukupnog novog duhanskog proizvoda prijavljena putem postupka ovlaštenja koji je proveden, bit će jednostavno dostupna i moći će ih lako obraditi nadležna nacionalna tijela u trenutku podnošenja, koje će biti najmanje šest mjeseci prije planiranog stavljanja na tržište i tri mjeseca prije podnošenja spisa za potrebnog za ovlaštenje.

Stavkom 11. posebno je uređeno pitanje ambalaže uređaja za nove duhanske proizvode. Ako se zasebno prodaju, izmjena uvedene definicije i uključenje uređaja u tu definiciju znači da specifikacije za zasebnu ambalažu u kojoj se uređaji prodaju moraju biti prikladno uređene u kontekstu regulatornog opsega Direktive i Odluke FCTC/COP8(22), „Novi duhanski proizvodi i duhanski proizvodi u nastajanju”.
Budući da su, na temelju analogije, uređaji za nove duhanske proizvode električni ili elektronički uređaji koji snažno nalikuju elektroničkim cigaretama, u smislu njihovih mehaničkih dijelova, primjenjuju se odredbe članka 20. stavka 4. Direktive i podstavaka (a)(i) i (a)(vi), odnosno zahtjev prema kojem moraju imati brošuru s uputama o tome kako koristiti i pohraniti proizvod i izjavu da nije preporučeno da proizvod koriste mladi i nepušači, kao i kontaktne podatke proizvođača ili uvoznika te pravne ili fizičke osobe koja je kontaktna točka u Europskoj uniji.
Nadalje, ambalaža mora obuhvaćati preporuku na grčkom jeziku o držanju proizvoda podalje od djece i ne smije sadržavati elemente ili obilježja (uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, simbole, nazive, trgovačke znakove, figurativne ili druge znakove) iz članka 13. Direktive, odnosno nijedan element ili obilježje koji:
(a) promiču duhanski proizvod ili potiču na njegovu konzumaciju stvaranjem pogrešnog dojma njegovim o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama;
(b) sugeriraju da je određeni duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da nastoji smanjiti učinak nekih štetnih sastavnica dima ili da djeluje vitalizirajuće, energetski, ozdravljujuće, pomlađujuće ili ima prirodna ili organska svojstva ili da ima druge zdravstvene ili životne koristi;
(c) upućuju na okus, miris, bilo kakve arome ili druge aditive ili njihovu odsutnost;
(d) nalikuju na hranu ili kozmetički proizvod;
(e) sugeriraju da je određeni duhanski proizvod ima poboljšanu biorazgradivost ili druge prednosti za okoliš. Nadalje, jedinična pakiranja ni sva vanjska pakiranja ne smiju sugerirati ekonomske prednosti uključivanjem tiskanih kupona, ponuda za popuste, upućivanja na besplatnu distribuciju, ponuda dva za jedan ili drugih sličnih ponuda.
Ova je odredba od ključne važnosti jer se ovi novi duhanski proizvodi brzo razvijaju ne samo na međunarodnoj razini, nego i osobito u Grčkoj, posebice među mladima, i više je nego očigledno, osobito u Grčkoj, da se ulažu napori za zaobilaženje zabrana oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja koristeći uređaje u kojima se ti proizvodi konzumiraju; time se stvara sumnja u učinkovitu provedbu odredbi Okvirne konvencije o nadzoru nad duhanom, zbog čega je relevantna odluka donesena na 8. konferenciji stranaka.
Ako se uređaji prodaju na domaćem tržištu u ambalaži zajedno s ostalim duhanskim proizvodima, u svakom se slučaju primjenjuju stroge odredbe Direktive iz 2014. o ambalaži i označivanju.

Stavkom 17. u Zakon 4419/2016 uvedena je odredba o sadržaju elektroničkih sustava kojima se ne oslobađa nikotin, koja se tumači zajedno sa stavkom 18. Ta je odredba od ključne važnosti jer su se, unatoč zabrani stavljanja na tržište elektroničkih cigareta općenito iz 2008., do djelomičnog ukidanja zabrane elektroničkih cigareta, koje je uređeno Direktivom iz 2016. (za proizvode koji sadrže nikotin), u stvarnosti proizvodi koji su obuhvaćeni tom kategorijom stavljali na tržište tijekom više od jednog desetljeća. Brojni takvi proizvodi stavljeni su na tržište i možda cirkuliraju na grčkom tržištu bez normi, kako očigledno proizlazi iz relevantnih zaprimljenih pritužbi i prijava. Elektronički sustavi koji ne oslobađaju nikotin, koji su također zabranjeni aktualnim zakonskim okvirom, promiču se na tržištu prvenstveno kao mirisne tekućine koje u većini slučajeva sadrže sladila, šećere i slične tvari koje se u modernim znanstvenim istraživanjima i relevantnim stručnim izvješćima smatraju osobito štetnima za zdravlje (vidjeti nedavne studije Sveučilišta u Sjevernoj Karolini i Norchesteru, New York, 2018., stručna izvješća WHO-a FCTC/COP/7/11 pod naslovom „Elektronički sustavi za oslobađanje nikotina i elektronički sustav kojim se ne oslobađa nikotin” i izvješće američkog Ureda za javno zdravstvo pod naslovom „Uporaba e-cigareta među mladima i mladim punoljetnicima: Izvješće Ureda za javno zdravstvo”, 2016.).
Ukidanjem zabrane za elektroničke sustave za oslobađanje nikotina kada je provedena Direktiva dodatno je povećana nesigurnost na tržištu jer su brojne osobe vjerovale da je došlo do potpunog ukidanja zabrane, što znači da ne samo da se elektronički sustavi kojima se ne oslobađa nikotin i dalje stavljaju na tržište, nego ni ne postoje posebne norme u pogledu ambalaže, zapremnine, oblika prodaje, aditiva koje sadrže i tako dalje. Također su uočeni, i dalje se uočavaju, slučajevi oglašavanja, sponzoriranja i promidžbe takvih proizvoda (koji su, čak i ako ne sadrže nikotin, u pogledu uporabe vrlo slični tradicionalnim cigaretama) i proizvoda koji sadrže nikotin na koje se primjenjuju stroge norme u Direktivi.
Prema tome, s obzirom na i. uvjete koji su nastali na tržištu i ii. osobito narušavanje učinkovite provedbe odredbi Odluke FCTC/COP/6(9) donesene na 6. konferenciji stranaka o strogom nadzorom na svim aspektima elektroničkih sustava kojima se ne oslobađa nikotin do njihove zabrane, odredbe ovog članka smatraju se potrebnima radi usklađivanja odredbi Direktive s primjerom koji su uspostavile brojne države članice.
Konkretno, odredbe članka 20. Direktive također će se primjenjivati na elektroničke sustave kojima se ne oslobađa nikotin, a osobito na stavak 2. o slanju informacija kako je dopustila Europska komisija, stavak 3. točke (c), (d), (e) i (g) te stavak 4., osim točke (b) podtočke iii., koji se odnosi na zdravstvena upozorenja za elektroničke sustave za oslobađanje nikotina. Umjesto toga postojat će drugo upozorenje s istim tehničkim specifikacijama u kojem će biti navedena potencijalna šteta za zdravlje, ali u potpunosti u skladu s dosad dostupnim podacima iz neovisnog zdravstvenog istraživanja. Posebno upozorenje nije povezano s i ne smije se zamijeniti s drugom naljepnicom propisanom Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP) o pojedinačnim kemijskim tvarima koje mogu biti sadržane u tekućinama koje ne sadrže nikotin, koja ostaje na snazi.

Stavkom 18. utvrđeni su uvjeti za stavljanje na tržište elektroničkih sustava kojima se ne oslobađa nikotin, čija je zabrana ukinuta u svrhu dovršenja regulatornog okvira povezanog s njima. Odredbe članka 20. stavka 5. Direktive, kojima su zabranjeni oglašavanje, sponzoriranje i promidžba neovisno o mediju (tisak, internet, televizija, radio itd.) proširene su na elektroničke sustave kojima se ne oslobađa nikotin, s istim pravnim posljedicama koje se također primjenjuju na elektroničke sustave za oslobađanje nikotina. Konkretna odredba smatra se potrebnom kako bi se izbjegla zabuna kod potrošača, namjerno ili drugačije, osobito nakon potpunog ukidanja zabrane, te također kako bi se izbjeglo odstupanje od zabrane sustava za oslobađanje nikotina u okviru Direktive putem promidžbenih, oglašivačkih i komercijalnih mjera povezanih s neelektroničkim sustavima za oslobađanje nikotina. Ako se uzme u obzir činjenica da su navedeni proizvodi vrlo popularni (osobito oni s aromama) među mladim dobnim skupinama i da, od modela ponašanja u nastajanju, mogu predstavljati korak prema proizvodima koji sadrže nikotin i/ili tradicionalnim duhanskim proizvodima, konkretna odredba od odlučujuće je važnosti.
Obveza za proizvođače, uvoznike i distributere koja proizlazi iz članka 20. stavka 9. također je proširena na neelektroničke sustave za oslobađanje nikotina zbog sigurnosnih i informacijskih razloga specifičnih za takve sustave. Također su proširene odredbe stavka 11. Direktive, uz iznimku obveze izvješćivanja Europske komisije o njima.
Konačno, odredbe članka 20. stavka 6. Direktive, kako je ugrađena u nacionalno zakonodavstvo, također su proširene na elektroničke cigarete, kojima je zabranjena prekogranična daljinska prodaja elektroničkih cigareta iz inozemstva u Grčku; međutim, pod istim uvjetima koji se primjenjuju na elektroničke sustave za oslobađanje nikotina dopuštena je prekogranična prodaja u državama članicama. Uzimajući u obzir brzi rast globalnog tržišta, potrebno je uvesti ovu odredbu jer nije bitna samo prisutnost nikotina, nego i drugi čimbenici, koji se smatraju štetnima za zaštitu zdravlja od uporabe elektroničkih cigareta.
Također su uvedena vrlo stroga ograničenja u pogledu oblika u kojem se tekućine bez nikotina mogu prodavati, odnosno u posebnim spremnicima ili u jednokratnim elektroničkim cigaretama ili ulošcima za jednokratnu uporabu, bez određenih kvantitativnih ograničenja koja su utvrđena Direktivom za elektroničke sustave za oslobađanje nikotina. Ova odredba te odredba kojom su zabranjene zasebna prodaja i distribucija krajnjim potrošačima sastojaka, uključujući arome, koji su namijenjeni kako bi sami krajnji potrošači mogli izrađivati tekućine za ponovno punjenje elektroničkih cigareta, od ključne je važnosti za učinkovito rješavanje široko raširenog problema koji također postoji u Grčkoj, odnosno prakse korisnika da miješaju sastojke i elektroničke cigarete po načelu uradi sam. To je u skladu sa zaključcima u izvješću Komisije COM (2016) 269 final, kojim se predlažu prikladne zakonodavne mjere koje valja provoditi na nacionalnoj razini zajedno s Direktivom 2014/40/EU. Budući da se zabrana odnosi samo na previđenu uporabu tekućina za ponovno punjenje elektroničkih uređaja, a ne na ostale uporabe i određena maloprodajna mjesta, odredbe se smatraju prikladnima i razmjernima cilju koji se nastoji ostvariti i postoji prikladno šestomjesečno prijelazno razdoblje za sve odredbe povezane sa stavljanjem na tržište elektroničkih sustava kojima se ne oslobađa nikotin potrebno kako bi se tržište moglo prilagoditi bez poteškoća. Isto prijelazno razdoblje također je predviđeno za zabrane duhanskih i srodnih proizvoda koje su spomenute.

Valja napomenuti da, s obzirom na sadržaj članka 24. Zakona 4419 (koji se među ostalim odnosi na elektroničke cigarete i nove duhanske proizvode bez daljnjih pojedinosti na koje se primjenjuju opće zabrane i ograničenja u pogledu prodaje, uporabe, oglašavanja, promidžbe itd. i Direktiva 2003/33/EZ o tiskanim medijma, radiju i informacijskom društvu), identične se odredbe primjenjuju na uređaje za nove duhanske proizvode i elektroničke cigarete obuhvaćene relevantnim definicijama.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon 4419/2016 (Službeni list 174/A) o usklađivanju grčkog zakona s Direktivom 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification