Notification Detail

‘Amendments to Law 4419/2016 (Government Gazette 174/A) - Article 96 – Harmonisation of Greek law with Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations, and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products’

Notification Number: 2019/94/GR (Greece)
Date received: 05/03/2019
End of Standstill: 06/06/2019 ( 06/09/2019)

Issue of detailed opinion by: Bulgaria,Romania
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2019) 00606
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2019/0094/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900606.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0094 GR DA 05-03-2019 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120304, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΤΜ. Β' - ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, Αριστοτέλους 19, 104 33 Αθήνα, Τηλ.: 2132161418, Αρμ.: Ε. Σκοπελίτης, e-mail: exartiseis_b@moh.gov.gr


4. Notification Number
2019/0094/GR - X00M


5. Title
"Ændringer til lov 4419/2016 (Grækenlands statstidende 174/A) - artikel 96 – Harmonisering af græsk lov med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter"


6. Products Concerned
Bestemmelser vedrørende blandt andet markedsføring af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin i Grækenland, emballage for nye kategorier af tobaksvarer samt forbud mod markedsføring af visse tobaksvarer og tobaksrelaterede produkter.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Udkastet til lov omhandler "ændringer af lov 4419/2016 - artikel 96 - Harmonisering af græsk lov med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og omhandler markedsføring af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin i Grækenland, emballage til nye kategorier af tobaksvarer samt forbud mod markedsføring af visse tobaksvarer og relaterede produkter" (Grækenlands statstidende 174/A), og navnlig:
Paragraf 1 til 6 ændrer visse definitioner i direktiv 2014/40/EU om tobak og relaterede produkter, uden at ændre selve indholdet for så vidt angår direktivet. For eksempel omfatter "ny kategori af tobaksvarer" nu anordninger, som gør det muligt at forbruge sådanne varer, og elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere omfatter nu nikotinfri væsker.
Desuden er der tilføjet visse nye definitioner, som for eksempel:
– nikotinholdig væske
- nikotinfri væske
– tobakserstatning
– relaterede produkter.

Paragraf 9 indfører et forbud mod markedsføring af visse tobaksvarer (tyggetobak og tobak, der indtages nasal) og tobakserstatningsprodukter (som defineres), der ikke er omhandlet i direktiv 2014/40/EU.

Paragraf 10 regulerer spørgsmålet om anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer, som nu er omfattet af den procedure, der er beskrevet i direktiv 2014/40/EU.

Paragraf 11 regulerer aspekter vedrørende emballage til nye tobaksvarer, hvor disse varer ikke markedsføres i samme emballage som selve de nye kategorier af tobaksvarer.

Paragraf 17 regulerer indholdet af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin på baggrund af de bestemmelser, der finder anvendelse på elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, i det omfang dette er relevant og ikke omhandler selve nikotinen. For eksempel omfatter den forbuddet mod visse tilsætningsstoffer og visse ingredienser, der er sundhedsskadelige, som skal anmeldes til Europa-Kommissionen i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Der fastsættes specifikationer til beskyttelse mod børns brug, og der fastsættes ligeledes krav til medfølgende oplysninger, emballage og sundhedsadvarsler, der skal forefindes.

På samme måde som direktivet gør det for nikotinholdige produkter, forbyder paragraf 18 reklame, sponsorering og fremme i trykte publikationer, i radioen, på internettet, på tv osv., og den fastsætter yderligere krav til producenter/importører af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin, som er identiske med dem, der gælder for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, og udvider direktivets forbud mod fjernsalg på tværs af grænser til også at omfatte disse. Endelig fastsættes der særlige specifikationer for, i hvilken form de omtalte produkter kan sælges til forbrugerne, som til dels også findes for nikotinholdige produkter, og der indføres et forbud mod salg af de individuelle ingredienser og aromaer, som forbrugerne anvender i genopfyldningsvæsker til elektroniske cigaretter (gør-det-selv). Der fastsættes desuden en overgangsperiode for markedsføring af alle sådanne produkter og anordninger til nye kategorier af tobaksvarer, som ikke overholder kravene i lovgivningen.


9. Brief Statement of Grounds
For så vidt angår paragraf 1, anses ændringen af definitionen af "nye kategorier af tobaksvarer" i direktiv 2014/40/EU for at være nødvendig for gennemførelsen af de anvisninger, der blev givet på den 8. konference for parterne til rammekonventionen om tobakskontrol i henhold til afgørelse FCTC/COP8(22), "Novel and emerging tobacco products", ifølge hvilken
parterne opfordres til at gennemføre de gældende foranstaltninger, som finder anvendelse på nye og kommende kategorier af tobaksvarer samt de anordninger, der bruges til at forbruge sådanne tobaksvarer, dvs. at forbyde påstande om begrænset sundhedsrisiko, at træffe foranstaltninger imod reklame, fremme og sponsorering, at træffe foranstaltninger om regulering af og åbenhed om indhold samt desuden at forbyde eller begrænse fremstilling, import, distribution, præsentation, salg og brug af disse varer.
Udvidelse af konceptet "nye kategorier af tobaksvarer", så det ud over at omfatte selve tobaksvaren også omfatter anordningen, udvider også alle andre bestemmelser i lov 4419/2016, som gennemførte direktiv 2014/40/EU i græsk ret, og bestemmelserne i lov 3730/2008 samt al lovgivning, der finder anvendelse på dette, i det omfang de enkelte bestemmelser er relevante. Den specifikke bestemmelse er påkrævet som følge af en regel i international ret, som det også er tilfældet i mange andre lande, især EU-medlemsstater, som har handlet på samme måde, da det eksisterende regulatoriske hul forekom på internationalt og nationalt plan og i mange tilfælde blev anvendt til at omgå eksisterende lovgivning, som forbyder reklame, fremme og sponsorering og forbyder påstande om sundhedsmæssige fordele eller påstande om begrænset risiko på emballagen, samt andre begrænsninger, der er pålagt af national, europæisk og international antirygelovgivning. Der var - og er, så længe hullet findes - tydeligvis et problem vedrørende beskyttelse af folkesundheden, som viser, hvor vigtige de nationale ordninger er.

Paragraf 2 til 4 udvider de grundlæggende definitioner i direktiv 2014/40/EU for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere til at omfatte nikotinfri udgaver. For at regulere markedsføringen af elektroniske cigaretter, som blev totalt forbudt på nationalt plan i 2008, og for hvilke forbuddet blev delvist ophævet i 2016 med gennemførelsen i national ret af direktiv 2014/40/EU ene og alene for så vidt angår nikotinholdige produkter, omdefineres "elektronisk cigaret" og "genopfyldningsbeholder" i overensstemmelse med indholdet i direktivets artikel 2, og der indføres definitioner for nikotinholdige og nikotinfrie e-væsker.

Paragraf 5 definerer de tilfælde, som i fremtiden kunne berøre nationale kontrolmyndigheder, da de vedrører produkter, som ligner tobak og relaterede produkter som defineret i direktivet og loven, men ikke hører under nogen af de specifikke kategorier (tobaksvarer, elektroniske cigaretter, nye kategorier af tobaksvarer, urtebaserede rygeprodukter), da det i praksis har vist sig, at markedet er under konstant forandring, hvilket giver udfordringer for tobakskontrolmyndigheder. Dette giver mulighed for at klassificere alle tilfælde, da klassifikation i henhold til de eksisterende kategorier i direktivet ikke er muligt.

Paragraf 6 definerer produkter relateret til tobak, da disse mangler i definitionerne i artikel 2, selvom udtrykket nævnes mange gange i direktivet. I henhold til denne bestemmelse defineres både produkter, der er defineret i direktivet (elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin og urtebaserede rygeprodukter), og produkter, der er defineret i national ret (elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin og tobakserstatningsprodukter), som ikke indeholder tobak, som "relaterede produkter".

Samtidig forbydes disse produkter nu, hvis de hører under definitionen i paragraf 9, idet tobakserstatningsprodukter ikke ligger inden for direktivets regulatoriske anvendelsesområde.
Det samme forbud omfatter også kategorierne tyggetobak og tobak, der indtages nasalt. Muligheden for at forbyde disse kategorier, som ligger inden for det regulatoriske anvendelsesområde i direktiv 2014/40/EU, er indeholdt i artikel 24, stk. 3, som anfører, at en medlemsstat også kan forbyde en bestemt kategori af tobaksvarer eller relaterede produkter på grund af de særlige forhold i den pågældende medlemsstat, hvis bestemmelserne er berettiget på grund af behovet for at beskytte folkesundheden, idet der tages hensyn til det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres med dette direktiv, efter Europa-Kommissionens godkendelse eller stiltiende accept senest seks måneder efter meddelelse om dette.
De specifikke kategorier har været genstand for mange drøftelser hos kontrolmyndighederne på europæisk plan på grund af a) de iøjnefaldende ligheder med tobak, der indtages oralt (snus), som direktivet forbyder, og problemet med at skelne dem fra dette, og b) det stigende forbrug sammenlignet med traditionelle tobaksvarer. I Grækenland, hvor tobaksforbruget traditionelt set har været og i høj grad fortsat er højt, er der sket en stigning i udbredelsen af sådanne produkter i de seneste år, navnlig tyggetobak, og kontrolmyndighederne har også rapporteret om produkter, som efter fysisk-kemiske kontroller af indholdet har vist sig at være mere lig tobak, der indtages oralt, på trods af deres deklaration som produkter til brug som tyggetobak. Der gælder en overgangsperiode på seks måneder for forbuddet til efterregulering, og forbuddet vil blive meddelt til Europa-Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne, på samme måde som en hel del andre medlemsstater har gjort det tidligere eller forventes at gøre det.

I henhold til paragraf 10 skal anordninger til nye kategorier af tobaksvarer, som nu er omfattet af definitionen af nye kategorier af tobaksvarer, i det omfang det er teknisk muligt, notificeres på EU's CEG-portal, såfremt der findes en sådan forpligtelse for nye kategorier af tobaksvarer. Dermed vil de være let tilgængelige og kunne behandles af de kompetente nationale myndigheder på indsendelsestidspunktet, som vil være mindst seks måneder inden den planlagte markedsføring og tre måneder inden indsendelse af godkendelsesdokumentationen, også selvom de fulde karakteristika for den overordnede nye kategori af tobaksvarer meddeles via den fastsatte godkendelsesprocedure.

Paragraf 11 regulerer specifikt spørgsmålet om emballagen til anordninger til nye kategorier af tobaksvarer. For anordninger, der sælges separat, betyder den indførte ændring af definitionen – og medtagelsen af anordninger i denne definition – at specifikationerne for separat emballage, som anordningerne sælges i, skal reguleres i overensstemmelse med direktivets regulatoriske anvendelsesområde og afgørelse FCTC/COP8(22), "Novel and emerging tobacco products".
I betragtning af, at anordninger til nye kategorier af tobaksvarer ved en sammenligning, er elektriske eller elektroniske anordninger, som i høj grad ligner elektroniske cigaretter, for så vidt angår deres mekaniske dele, finder bestemmelserne i artikel 20, stk. 4, i direktivet og litra a, nr. i, og litra a, nr. vi, anvendelse, dvs. kravene om, at de skal indeholde oplysninger vedrørende brugsanvisning og lagring af produktet samt en erklæring om, at produktet ikke anbefales til brug for unge og ikkerygere, samt kontaktoplysninger for producenten eller importøren og den ansvarlige juridiske eller fysiske person, som er kontaktpunkt i Den Europæiske Union.
Desuden skal emballagen indeholde en henstilling på græsk om at opbevare produktet utilgængeligt for børn, og den må ikke indeholde elementer og træk (herunder, men ikke begrænset til, tekst, symboler, navne, varemærker, figurer eller andre tegn) som omhandlet i artikel 13 i direktivet, dvs. intet element eller træk, som:
a) fremmer en tobaksvare eller opfordrer til brug af den ved at give et fejlagtigt indtryk af produktets karakteristika, sundhedsmæssige virkning, risici eller emissioner
b) giver indtryk af, at en bestemt tobaksvare er mindre skadelig end andre eller har til formål at reducere virkningen af bestemte skadelige bestanddele i røgen eller har vitaliserende, energigivende, helbredende, foryngende, naturlige, økologiske egenskaber eller andre positive sundheds- eller livsstilsmæssige virkninger
c) henviser til smag, duft, aromastoffer eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, at produktet ikke indeholder sådanne
d) får produktet til at ligne en fødevare eller et kosmetisk produkt
e) giver indtryk af, at en bestemt tobaksvare har en forbedret biologisk nedbrydelighed eller andre miljømæssige fordele. Desuden må enkeltpakninger og eventuel ydre emballage ikke give indtryk af økonomiske fordele ved at indeholde trykte kuponer, der tilbyder rabatter, gratis uddeling, "to-for-én"-tilbud eller andre lignende tilbud.
Denne bestemmelse er afgørende, da disse nye kategorier af tobaksvarer er i hurtig udvikling, ikke blot internationalt, men især i Grækenland, særligt blandt unge, og det er meget tydeligt, at der navnlig i Grækenland gøres forsøg på at omgå forbuddene mod reklame, fremme og sponsorering ved at bruge anordninger, som disse produkter forbruges i. Dette sætter spørgsmålstegn ved, om gennemførelsen af bestemmelserne i rammekonventionen om tobakskontrol er effektiv, hvilket er årsagen til, at den relevante afgørelse blev truffet på parternes 8. konference.
Når anordningerne sælges på det nationale marked i en pakning sammen med andre tobaksvarer, finder de strenge bestemmelser i direktivet af 2014 om emballage og mærkning under alle omstændigheder anvendelse.

Paragraf 17 indfører en bestemmelse i lov 4419/2016 om indholdet i elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin, som skal læses sammenholdt med paragraf 18. Denne bestemmelse er afgørende, da der på trods af det generelle forbud mod at markedsføre elektroniske cigaretter fra 2008 og indtil den delvise ophævelse af forbuddet mod elektroniske cigaretter, som reguleredes af direktivet af 2016 (for nikotinholdige produkter), i realiteten er blevet markedsført produkter, der hører under den pågældende kategori, i mere end et årti. Faktisk blev mange af disse produkter markedsført og kan være i omsætning på det græske marked uden standarder, som det fremgår af relevante klager og indberetninger, der er modtaget. Elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin, som også er forbudt under den nuværende juridiske ramme, promoveres hovedsagelig på markedet som væsker med duft, der i de fleste tilfælde indeholder sødestoffer, sukker og lignende stoffer, som moderne videnskabelig forskning anser for og relevante ekspertudtalelser rapporterer at være særligt sundhedsskadelige (se de nylige studier fra universiteterne i North Carolina og Norchester, New York, 2018; WHO's ekspertudtalelse FCTC/COP/7/11, med titlen "Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery System" samt rapporten fra Office of the US Surgeon General med titlen "E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General", 2016).
Da forbuddet mod elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin blev ophævet ved gennemførelsen af direktivet, blev forvirringen på markedet større, da mange troede, at forbuddet var blevet helt ophævet, hvilket ikke alene har betydet, at elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin fortsat markedsføres, men også at der ikke er nogen særlige standarder for emballage, mængde, salgsform, hvilke tilsætningsstoffer de må indeholde og så videre. Faktisk er der observeret tilfælde - og det sker stadig - af reklame, sponsorering og fremme af sådanne produkter (som, selvom de er nikotinfri, i høj grad ligner traditionelle cigaretter for så vidt angår anvendelsesformen) og nikotinholdige produkter, for hvilke de strenge standarder i direktivet finder anvendelse.
Det vil sige, at givet i) de forhold, der er opstået på markedet, og ii) den særlige modvirkning af den effektive gennemførelse af bestemmelserne i afgørelse FCTC/COP/6(9) fra parternes 6. konference om streng kontrol med alle aspekter af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin (ENNDS), indtil de er forbudt, anses bestemmelserne i denne artikel for at være nødvendige for at bringe bestemmelserne i direktivet på linje med det eksempel, som en hel del medlemsstater har statueret.
Mere specifikt vil bestemmelserne i artikel 20 i direktivet også finde anvendelse på elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin, og især stk. 2 vedrørende anmeldelse af oplysninger som tilladt af Europa-Kommissionen, stk. 3, litra c), d), e) og g), samt stk. 4 bortset fra litra b), nr. iii, som omhandler sundhedsadvarsler for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Der vil i stedet være en anden advarsel med samme tekniske specifikationer, som vil anføre den potentielle sundhedsskade, i fuld overensstemmelse med de data, der foreligger på dette tidspunkt fra uafhængig videnskabelig forskning. Den specifikke advarsel er ikke relateret til, og må ikke forveksles med, den anden mærkning, der er påkrævet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) om de enkelte kemiske stoffer, der kan være til stede i nikotinfri væsker, som fortsat er i kraft.

Paragraf 18 fastsætter betingelserne for markedsføring af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin, for hvilke forbuddet ophæves med henblik på at gennemføre den reguleringsordning, der gælder for dem. Bestemmelserne i artikel 20, stk. 5, i direktivet, som forbyder reklame, sponsorering og fremme uafhængigt af mediet (presse, internet, tv, radio osv.), udvides til at omfatte elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin, med samme juridiske følger som finder anvendelse på elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Denne bestemmelse anses for at være nødvendig for at undgå at forvirre forbrugerne, bevidst eller på anden måde, især efter den fuldstændige ophævelse af forbuddet, samt for at undgå omgåelser af direktivets forbud vedrørende elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin i form af fremmende, reklamerende og kommercielle tiltag for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin. I betragtning af, at de omtalte produkter er meget populære (især dem med aromastoffer) blandt unge, og at de ud fra de observerede adfærdsmønstre kunne føre til brug af nikotinholdige og/eller traditionelle tobaksvarer, er denne bestemmelse af afgørende betydning.
Producenters, importørers og distributørers forpligtelse i henhold til artikel 20, stk. 9, udvides ligeledes til at omfatte elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin af hensyn til sikkerhed og information vedrørende disse systemer. Desuden udvides bestemmelserne i stk. 11 i direktivet, med undtagelse af pligten til at underrette Europa-Kommissionen herom.
Endelig udvides bestemmelserne i direktivets artikel 20, stk. 6, som indføjet i national ret, til at omfatte elektroniske cigaretter. Disse bestemmelser forbyder fjernsalg af elektroniske cigaretter på tværs af grænserne fra udlandet til Grækenland. Dog er fjernsalg på tværs af grænserne i medlemsstaterne tilladt, underlagt de samme betingelser som elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. I betragtning af den hurtige vækst på markedet globalt er det nødvendigt at indføre denne bestemmelse, da det ikke blot er nikotinens tilstedeværelse, der tæller, men også andre faktorer, som anses for at være hæmmende for at kunne beskytte sundheden ved at mindske brugen af elektroniske cigaretter.
Der indføres også meget strenge begrænsninger for den form, i hvilken nikotinfri væsker kan sælges: særlige beholdere eller elektroniske cigaretter til engangsbrug eller patroner til engangsbrug, uden de specifikke mængdebegrænsninger, som direktivet fastsætter for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Denne bestemmelse, og den bestemmelse, der forbyder separat salg og distribution af ingredienser, herunder aromastoffer, til de endelige forbrugere, så de selv kan fremstille genopfyldningsvæsker til elektroniske cigaretter, er afgørende for effektivt at afhjælpe et udbredt problem, som også findes i Grækenland: brugernes egen blanding af ingredienser og elektroniske gør-det-selv-cigaretter. Dette er i overensstemmelse med konklusionerne i Kommissionens rapport COM (2016) final 269, som foreslår at gennemføre passende lovgivningsmæssige foranstaltninger på nationalt plan i forbindelse med direktiv 2014/40/EU. Da forbuddet kun omhandler den påtænkte brug af genopfyldningsvæsker til elektroniske cigaretter og ikke anden brug og ikke specifikke detailudsalg, anses bestemmelserne for at være tilstrækkelige og passende for så vidt angår den tilsigtede målsætning, og der er en fyldestgørende overgangsperiode på seks måneder for alle bestemmelser vedrørende markedsføring af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin med henblik på problemfri tilpasning af markedet. Der gives den samme overgangsperiode for de omtalte forbud mod tobaksvarer og relaterede produkter.

Det skal desuden bemærkes, at som følge af indholdet i artikel 24 i lov 4419 (som blandt andet omhandler elektroniske cigaretter og nye kategorier af tobaksvarer, uden en mere specifik angivelse af, hvad de generelle forbud og begrænsninger vedrørende salg, brug, reklame, fremme osv. samt direktiv 2003/33/EF om trykte medier, radio og informationssamfundet finder anvendelse på), vil de nøjagtigt samme bestemmelser finde anvendelse på både anordninger til nye kategorier af tobaksvarer og elektroniske cigaretter, som falder ind under de relevante definitioner.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning(er) til grundtekst(er): Lov 4419/2016 (Grækenlands statstidende 174/A) om harmonisering af græsk lov med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej.


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej.


14. Fiscal measures
Nej.


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification