Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2019) 00525
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D SV 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Förordning om elektriska minifordons användning i vägtrafiken och om ändring av andra vägtrafikbestämmelser


6. Products Concerned
Fordon med elektrisk motor som uppfyller följande tekniska krav:
– De har styr- eller stödstång.
- De är konstruerade för en högsta hastighet på minst 6 km/h och högst 20 km/h.
- De har en effektbegränsning på 500 watt (1 400 watt för självbalanserade fordon).
- De uppfyller fordonsdynamiska minimikrav.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Fordon med elektrisk motor tillåts på allmänna vägar om de uppfyller följande tekniska krav:
– De har styr- eller stödstång.
- De är konstruerade för en högsta hastighet på minst 6 km/h och högst 20 km/h.
- De har en effektbegränsning på 500 watt (1 400 watt för självbalanserade fordon).
- De uppfyller fordonsdynamiska minimikrav
(”elektriska minifordon”).
Bestämmelserna i vägtrafikförordningen (”StVO”), förordningen om trafiktillstånd (”StVZO”), fordonsregistreringsförordningen (”FZV”) och körkortsförordningen (”FeV”) ska gälla för elektriska minifordon med fordonsspecifika egenskaper. Elektriska minifordon som är konstruerade för en högsta hastighet på mer än 12 km/h ska framföras på cykeltrafikytor och får användas från 14 års ålder. Elektriska minifordon som är konstruerade för en högsta hastighet på mindre än 12 km/h får framföras på gångtrafikytor och får användas från 12 års ålder. Det finns ingen skyldighet att registrera fordonet, men däremot en skyldighet att försäkra det. Det kommer att införas en försäkringsdekal som ska klistras fast på fordonet.


9. Brief Statement of Grounds
Eftersom förordning (EU) nr 168/2013 om typgodkännande av två-, tre- och fyrhjuliga fordon (motorcyklar, fyrhjulingar osv.) inte gäller för självbalanserade fordon och fordon utan säte faller dessa fordon inom medlemsstaternas lagstiftningsbehörighet. Än så länge får endast så kallade Segways användas på allmänna vägar i Tyskland.
Syftet med föreliggande förordning om elektriska minifordon är att möjliggöra hållbar användning av eldrivna fordon utan säte och självbalanserade fordon, oavsett typ, på allmänna vägar. Elektriska minifordon är motorfordon enligt 1 § andra stycket i vägtrafiklagen (”StVG”) eftersom de har en elektrisk drivmotor. Utmärkande för dessa fordon är att de vanligtvis är små och lätta, vilket innebär att de kan ha en hopfällbar och bärbar utformning. Dessa egenskaper gör att användarna kan ta med sig fordonen, vilket innebär att de tillför ett särskilt mervärde när olika transportmedel kombineras samt för att överbrygga framför allt kortare avstånd. Fordonen är dessutom utsläppsfria och bidrar därför till luftkvalitetsstyrningen, särskilt i städerna.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisningar till grundtexterna: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
vägtrafikförordningen (”StVO”)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
förordningen om trafiktillstånd (”StVO”)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
körkortsförordningen (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
fordonsregistreringsförordningen (”FZV”)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
böteskatalogförordningen (”BKatV”)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ja


12. Grounds for the Emergency
Den föreslagna förordningen är en förordning för självbalanserade fordon och fordon utan säte som är utrustade med en elektrisk framdrivning, som inte omfattas av förordning (EU) nr 168/2013. Än så länge får endast så kallade Segways användas på allmänna vägar i Tyskland. På senare tid har det skett en hel del nyutveckling på området e-mobilitet med minifordon, och denna marknad fortsätter att utvecklas i snabb takt. Det befintliga regelverket är inte anpassat till dessa fordonskoncept, vilket innebär att sådana fordon för närvarande inte får framföras på allmänna vägar i Tyskland.
Samtidigt anger rättspraxis att allt fler städer och kommuner i Tyskland måste utfärda körförbud och trafikbegränsningar, särskilt för dieseldrivna fordon, eftersom detta är nödvändigt för att skydda folkhälsan och miljön. År 2018 hade sådana domar redan förkunnats i tio tyska storstäder och flera andra mål pågår fortfarande.
Den 19 juni 2015 inledde Europeiska kommissionen ett överträdelseförfarande mot Tyskland på grund av landets underlåtenhet att följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, och den väckte talan vid Europeiska unionens domstol den 11 oktober 2018 (mål C-635/18). Enligt kommissionen överskrids de gränsvärden för kvävedioxid som fastställs i ovannämnda direktiv systematiskt och bestående över tid inom ett stort antal områden i Tyskland. Detta anses vara särskilt allvarligt på grund av föroreningarnas inverkan på folkhälsan.
Kvävedioxid bildas genom oönskade bireaktioner vid förbränningsprocesser, särskilt i vägtrafiken. Detta är ett problem som Tyskland endast kan råda bot på genom att övergå till miljömedveten rörlighet. Ren luft i tyska städer har varit den tyska regeringens uttalade mål sedan början av 2000-talet. Sedan flera år tillbaka främjar tyska staten e-mobilitet och övergången till miljövänlig transportteknik genom ett flertal stödprogram.
Ändå kunde den tyska regeringen inte förutsäga att kvävedioxidföroreningarna skulle bli så omfattande som de faktiskt blev.
Det federala regeringssystemet innebär att ansvaret för att utarbeta och vidareutveckla luftkvalitetsplaner ligger hos städerna och kommunerna i Tyskland. Den tyska regeringen stöder dem i detta genom ekonomiska bidrag. De åtgärder som anges i luftkvalitetsplanerna är emellertid långsiktiga åtgärder och kan aldrig vara mer än en uppskattning. En bedömning av den faktiska verkan av de fastställda åtgärderna kan göras först efter flera år.
Dessutom ställde fordonstillverkarnas manipulering av dieselfordon, som uppdagades under 2015, till med ytterligare oförutsedda problem för städerna och kommunerna. I städernas och kommunernas luftkvalitetsplaner antogs dieseltrafiken stå för en mycket lägre andel av kvävedioxidutsläppen. Dessa planer var därför inte helt lämpliga för att garantera att de föreskrivna gränsvärdena iakttogs, men de berörda städerna och kommunerna kunde inte förutsäga detta.
På grund av de tilltagande körförbuden, den exponering som medborgarna utsattes för och den talan om fördragsbrott som kommissionen väckt tvingades den tyska regeringen vidta omedelbara åtgärder. Till dessa åtgärder hör nödprogrammet ”Ren luft 2017-2020”, som lanserades i slutet av 2017, och ”Konceptet för ren luft och individuell rörlighet i våra städer”, som presenterades den 2 oktober 2018, men även den tyska regeringens beslut att tillåta e-mobilitet med små fordon på allmänna vägar i Tyskland. Denna nya typ av rörlighet ska avlasta trafiken och göra den mer miljövänlig, i synnerhet i de storstäder där kvävedioxidbelastningen är särskilt hög.
Den föreslagna lagstiftningen har inte någon inverkan på den fria rörligheten för varor inom Europeiska unionen. Den medför inte heller några ytterligare handelsrättsliga eller konkurrensrättsliga hinder. I utkastet till förordning fastställs tekniska minimikrav för elektriska minifordon, som ska gälla i samma utsträckning för alla inhemska och utländska tillverkare. Det främsta syftet med den föreslagna förordningen är emellertid att inordna transportmedlet ”elektriska minifordon” i Förbundsrepubliken Tysklands nationella rättssystem.


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-avtal

Nej – utkastet har ingen betydande inverkan på den internationella handeln.

SPS-avtal

Nej – utkastet har ingen betydande inverkan på den internationella handeln.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification