Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2019) 00525
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D SL 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Uredba o uporabi najmanjših električnih vozil v cestnem prometu in spremembi drugih cestnoprometnih predpisov


6. Products Concerned
Vozila z elektromotornim pogonom, ki izpolnjujejo naslednje tehnične zahteve:
- krmilo ali oprijemalo,
- konstrukcijsko določena hitrost najmanj 6 km/h do največ 20 km/h,
- omejitev električne moči na 500 W (1 400 w pri samouravnoteževalnih vozilih),
- izpolnjevanje minimalnih zahtev glede dinamičnosti.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Uporaba vozil z elektromotornim pogonom v cestnem prometu je dovoljena, če vozila izpolnjujejo naslednje tehnične zahteve:
- krmilo ali oprijemalo,
- konstrukcijsko določena hitrost najmanj 6 km/h do največ 20 km/h,
- omejitev električne moči na 500 W (1 400 W pri samouravnoteževalnih vozilih),
- izpolnjevanje minimalnih zahtev glede dinamičnosti
(„najmanjša električna vozila“).
Za najmanjša električna vozila bi se morali ob upoštevanju posebnosti vozil uporabljati predpisi Pravilnika o cestnem prometu (StVO), Pravilnika o dovoljenjih v cestnem prometu (StVZO), Uredbe o registraciji vozil (FZV) in Uredbe o vozniških dovoljenjih (FeV). Najmanjša električna vozila s konstrukcijsko določeno hitrostjo, večjo od 12 km/h, morajo voziti po kolesarskih stezah in se lahko uporabljajo od dopolnjenega 14. leta starosti. Najmanjša električna vozila s konstrukcijsko določeno hitrostjo, manjšo od 12 km/h, lahko vozijo na površinah za pešce in se lahko uporabljajo od dopolnjenega 12. leta starosti. Obveznost registracije ni določena, je pa vključena obveznost zavarovanja. Za vozila je predvidena uvedba samolepilne zavarovalne oznake.


9. Brief Statement of Grounds
Na podlagi Uredbe (EU) št. 168/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (motornih koles, štirikoles ipd.), ki s svojega področja uporabe izključuje samouravnoteževalna vozila in vozila brez sedeža, spadajo ta vozila v nacionalno zakonodajno pristojnost. V Nemčiji so se lahko v javnem cestnem prometu doslej uporabljali samo tako imenovani segwayi.
Namen Uredbe o uporabi najmanjših električnih vozil v cestnem prometu in spremembi drugih cestnoprometnih predpisov je omogočiti trajno uporabo vozil z električnim pogonom brez sedeža in samouravnoteževalnih vozil v cestnem prometu ne glede na tip vozila. Najmanjša električna vozila so vozila v smislu odstavka 2 oddelka 1 Zakona o cestnem prometu (StVG), ker imajo električni pogonski motor. Posebnost teh vozil so ponavadi majhne dimenzije in majhna teža, zaradi česar so lahko zasnovana tako, da jih je mogoče zložiti in nositi. Te lastnosti uporabnikom omogočajo, da vozila vzamejo s seboj, zaradi česar predstavljajo posebno dodano vrednost pri povezovanju različnih prevoznih sredstev in premagovanju predvsem kratkih razdalj. Poleg tega so ta vozila brez emisij in tako prispevajo k ohranjanju čistega zraka, zlasti v mestih.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklici na osnovna besedila: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Pravilnik o cestnem prometu (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
Pravilnik o dovoljenjih v cestnem prometu (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
Uredba o vozniških dovoljenjih (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
Uredba o registraciji vozil (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
Uredba o zneskih denarnih kazni (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Da


12. Grounds for the Emergency
Pri načrtovani uredbi gre za ureditev samouravnoteževalnih vozil in vozil brez sedeža, ki so opremljena z električnim pogonom in niso zajeta v Uredba (EU) št. 168/2013. V Nemčiji so se lahko v javnem cestnem prometu doslej uporabljali samo tako imenovani segwayi. V zadnjem času je bilo zaslediti številne novosti na področju električne mobilnosti z najmanjšimi vozili in ta trg se nenehno razvija. Obstoječi zakonodajni okvir ne ustreza več tem konceptom vozil, zato uporaba tovrstnih vozil v javnem cestnem prometu v Nemčiji trenutno ni dovoljena.
Hkrati sodna praksa vedno več mestom in občinam v Nemčiji nalaga, da uvedejo prepoved vožnje in omejitev prometa, zlasti za dizelska vozila. To je potrebno zaradi varovanja javnega zdravja in varstva okolja. Leta 2018 so bile izdane sodbe že v desetih nemških večjih mestih, številni drugi postopki pa še niso zaključeni.
Evropska komisija je 19. junija 2015 proti Nemčiji začela postopek za ugotavljanje kršitev zaradi kršitve Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo ter 11. oktobra 2018 vložila tožbo pri Sodišču Evropske unije (zadeva C-635/18). Po mnenju Komisije so mejne vrednosti dušikovega dioksida, določene v navedeni direktivi, v Nemčiji sistematično in trajno presežene na številnih območjih. To je še posebej resno zaradi vpliva na javno zdravje.
Dušikov dioksid nastane kot proizvod neželenih stranskih reakcij pri procesih izgorevanja, zlasti v cestnem prometu. Nemčija lahko ta problem reši samo s prehodom na okolju prijazno mobilnost. Čist zrak v nemških mestih je napovedani cilj zvezne vlade od začetka leta 2000. Zvezna vlada s številnimi programi podpore že več let spodbuja električno mobilnost in prehod na okolju prijazne prometne tehnologije.
Zvezna vlada kljub temu ni mogla predvideti onesnaženja z dušikovim dioksidom v dejanskem obsegu.
Za oblikovanje in nadaljnji razvoj načrtov za čist zrak so v Nemčiji zaradi sistema zvezne vlade pristojna mesta in občine. Zvezna vlada jih pri tem podpira s finančno pomočjo. Vendar pa so ukrepi iz načrtov za čist zrak dolgoročni in lahko predstavljajo samo oceno. Končno učinkovitost sprejetih ukrepov je mogoče oceniti šele po več letih.
Poleg tega so manipulacije proizvajalcev avtomobilov v zvezi z dizelskimi vozili, ugotovljene leta 2015, mestom in občinam povzročile dodatne nepredvidljive težave. V načrtih mest in občin za čist zrak je bil predviden precej manjši delež emisij dušikovega dioksida iz dizelskih vozil. Ti načrti zato delno niso bili ustrezni za zagotavljanje skladnosti z določenimi mejnimi vrednostmi, kar pri prizadetih mestih in občinah ni bilo razvidno.
Zaradi vse številnejših prepovedi prometa, obremenitve za državljane in vložitve tožbe Komisije zaradi neizpolnitve obveznosti mora zvezna vlada nemudoma ukrepati. Sem sodita nujni program „Čist zrak 2017–2020“, ki se je začel izvajati konec leta 2017, in „Koncept za čist zrak in zagotavljanje individualne mobilnosti v naših mestih“, ki je bil predstavljen 2. oktobra 2018, ter tudi odločitev zvezne vlade, da v Nemčiji dovoli električno mobilnost z najmanjšimi vozili v javnem cestnem prometu. Ta nova vrsta mobilnosti je namenjena razbremenitvi prometa in okolju prijaznejšemu prometu, zlasti v večjih mestih, kjer je onesnaževanje z dušikovim dioksidom posebej visoko.
Načrtovana ureditev ne vpliva na prosti pretok blaga v Evropski uniji. Zaradi nje ne nastanejo dodatne ovire v trgovini ali ovire glede konkurence. V osnutku uredbe so določene minimalne tehnične zahteve za najmanjša električna vozila, ki veljajo enako za vse domače in tuje proizvajalce. Glavni cilj načrtovane ureditve je predvsem vključitev prevoznega sredstva „najmanjše električno vozilo“ v nacionalni pravni red Zvezne republike Nemčije.


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Sporazum o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification