Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2019) 00525
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D SK 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Nariadenie o použití malých elektrických vozidiel v cestnej premávke a o zmene ďalších predpisov cestnej premávky


6. Products Concerned
Vozidlá poháňané elektromotorom, ktoré spĺňajú tieto technické požiadavky:
- riadiaca alebo prídržná tyč,
- najvyššia konštručná rýchlosť minimálne 6 km/h až maximálne 20 km/h,
- obmedzenie výkonu na 500 Wattov (1400 Wattov pre samovyvažovacie vozidlá),
- splnenie minimálnych požiadaviek na dynamiku jazdy.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Vozidlá poháňané elektromotorom budú schválené na verejnú cestnú premávku, ak spĺňajú tieto technické požiadavky:
- riadiaca alebo prídržná tyč,
- najvyššia konštručná rýchlosť minimálne 6 km/h až maximálne 20 km/h,
- obmedzenie výkonu na 500 Wattov (1400 Wattov pre samovyvažovacie vozidlá),
- splnenie minimálnych požiadaviek na dynamiku jazdy
(„malé elektrické vozidlá“).
Podľa špecifických vlastností vozidla sa na malé elektrické vozidlá majú vzťahovať predpisy pravidiel cestnej premávky (StVO), predpisy o povolení na cestnú premávku (StVZO), nariadenie o schvaľovaní vozidiel (FZV) a nariadenie o vodičských preukazoch (FeV). Malé elektrické vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 12 km/h musia jazdiť na dopravných plochách pre cyklistov a môžu ich používať osoby od veku 14 rokov. Malé elektrické vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou menej ako 12 km/h smú jazdiť na dopravných plochách pre chodcov a môžu ich používať osoby od veku 12 rokov. Nevzťahuje sa na ne schvaľovacia povinnosť, ale povinnosť poistenia. Pre vozidlá sa plánuje zavedenie nálepky o poistení.


9. Brief Statement of Grounds
Na základe nariadenia o typovom schválení (EÚ) č. 168/2013 pre 2-, 3- alebo 4-kolesové vozidlá (motocykle, štvorkolky, atď), ktoré zo svojej pôsobnosti vylučuje samovyvažovacie vozidlá a vozidlá bez sedadla, spadajú tieto vozidlá do pôsobnosti vnútroštátneho práva. V Nemecku sa mohli doteraz používať vo verejnej cestnej premávke len takzvané Segwaye.
Predložené nariadenie o malých elektrických vozidlách má umožniť elektrickým vozidlám bez sedadla a samovyvažovacím vozidlám účasť na verejnej cestnej premávke natrvalo a v závislosti od typu. Malé elektrické vozidlá sú motorové vozidlá v zmysle § 1 ods. 2 zákona o cestnej premávke (StVG), pretože majú motor s elektrickým pohonom. Špeciálnym znakom týchto vozidiel sú však ich zvyčajne malé rozmery a nízka hmotnosť, v dôsledku čoho sa dajú skladať a prenášať. Tieto vlastnosti umožňujú používateľom vziať vozidlá so sebou, a tak predstavujú osobitnú pridanú hodnotu pre prepojenie rôznych dopravných prostriedkov a preklenutie najmä krátkych vzdialeností. Okrem toho tieto vozidlá nevytvárajú emisie, a tak prispievajú k zachovaniu čistoty ovzdušia, najmä v mestách.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na základné texty: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Pravidlá cestnej premávky (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
Predpisy o povolení na cestnú premávku (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
Nariadenie o vodičských preukazoch (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
Nariadenie o schvaľovaní vozidiel (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
Nariadenie o katalógu pokút (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Áno


12. Grounds for the Emergency
Plánované nariadenie predstavuje reguláciu pre samovyvažovacie vozidlá a vozidlá bez sedadla, ktoré sú vybavené elektrickým pohonom a ktoré nie sú zahrnuté v nariadení (EÚ) č. 168/2013. V Nemecku sa mohli doteraz používať vo verejnej cestnej premávke len takzvané Segwaye. V oblasti elektromobility s malými vozidlami došlo v poslednom čase k mnohým novinkám a tento trh sa naďalej rýchlym tempom rozvíja. Existujúci regulačný rámec už nevyhovuje tejto koncepcii vozidiel, takže takéto vozidlá v súčasnosti nie sú v Nemecku povolené vo verejnej cestnej premávke.
Zároveň judikatúra čoraz viac vyzýva mestá a obce v Nemecku, aby vydali zákaz jazdy a dopravné obmedzenia, najmä pre vozidlá s dieselovým motorom. Je to nevyhnutné na ochranu verejného zdravia a životného prostredia. V roku 2018 existovali príslušné súdne rozhodnutia už v desiatich veľkých nemeckých mestách a mnohé ďalšie prípady stále prebiehajú.
Od 19. júna 2015 vedie Európska komisia voči Nemecku konanie o porušení zmluvy za porušenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe a 11. októbra 2018 podala žalobu na ESD (vec C-635/18). Podľa vysvetlenia Komisie sú limitné hodnoty oxidu dusičitého stanovené v uvedenej smernici v Nemecku systematicky a nepretržite prekračované vo veľkom počte oblastí. Toto je obzvlášť závažné z dôvodu jeho vplyvu na zdravie obyvateľstva.
Oxid dusičitý vzniká ako produkt nežiaducich vedľajších reakcií v spaľovacích procesoch, najmä v cestnej premávke. Nemecko môže tento problém zvládnuť iba prechodom ekologickejšiu mobilitu. Čistý vzduch v nemeckých mestách je od začiatku roka 2000 deklarovaným cieľom spolkovej vlády. Štát už niekoľko rokov početnými dotačnými programami podporuje elektromobilitu a prechod na ekologicky šetrné dopravné technológie.
Vývoj znečistenia oxidom dusičitým bol však v skutočnej miere pre spolkovú vládu nepredvídateľný.
Zriadenie a ďalší rozvoj plánov čistého ovzdušia je v Nemecku z dôvodu federálneho vládneho systému zodpovednosťou miest a obcí. Spolková vláda ich podporuje finančnou pomocou. Opatrenia uvedené v plánoch zachovanie čistoty ovzdušia však majú dlhodobý charakter a môžu predstavovať len odhad. Konečnú účinnosť prijatých opatrení možno posúdiť až po niekoľkých rokoch.
Okrem toho manipulácie výrobcov vozidiel s vozidlami s naftovými motormi odhalené v roku 2015 predstavovali pre mestá a obce dodatočné nepredvídateľné problémy. Premávka naftových vozidiel bola zahrnutá do plánov miest a obcí na zachovanie čistoty ovzdušia s oveľa nižším podielom na emisiách oxidu dusičitého. V dôsledku toho neboli tieto plány niekedy vhodné na zabezpečenie dodržiavania predpísaných limitov bez toho, aby mohli byť príslušným mestám a obciam špecifikované.
Silnejúci zákaz premávky, zaťaženie občanov a podanie žaloby za porušenie zmluvy prostredníctvom Komisie vyžadovali okamžité konanie spolkovej vlády. Patrí tam urýchlený program „Čistý vzduch 2017-2020“ spustený koncom roka 2017 a „Koncepcia pre čistý vzduch a zabezpečenie individuálnej mobility v našich mestách“ predložená 2. októbra 2018, ako aj rozhodnutie spolkovej vlády povoliť elektromobilitu s malými vozidlami vo verejnej cestnej premávke v Nemecku. Tento nový typ mobility má premávku odľahčiť a okamžite upraviť na ekologickejšiu, najmä vo veľkých mestách, kde je znečistenie oxidom dusičitým obzvlášť vysoké.
Oproti tomu plánovaná úprava nepredstavuje žiadne obmedzenie voľného pohybu tovaru v rámci Európskej únie. Nie sú zavedené žiadne ďalšie obchodné ani konkurenčné prekážky. Návrh nariadenia stanovuje minimálne technické požiadavky na malé elektrické vozidlá, ktoré by sa mali rovnako uplatňovať na všetkých domácich a zahraničných výrobcov. Cieľom plánovaného nariadenia je prevažne iba zaradiť dopravný prostriedok „malé elektrické vozidlo“ do vnútroštátneho právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko.


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Áno


16. TBT and SPS aspects
Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE - Návrh nemá podstatný vplyv na medzinárodný obchod.

Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE - Návrh nemá podstatný vplyv na medzinárodný obchod.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification