Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2019) 00525
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D PL 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Rozporządzenie w sprawie udziału minipojazdów elektrycznych w ruchu drogowym i zmieniające inne przepisy prawa o ruchu drogowym


6. Products Concerned
Pojazdy z napędem elektromotorycznym, które odpowiadają następującym wymogom technicznym:
- drążek kierowniczy lub uchwytowy,
- maksymalna prędkość konstrukcyjna od co najmniej 6 km/h do maksymalnie 20 km/h,
- ograniczenie mocy do 500 W (1 400 W w przypadku pojazdów samobalansujących),
- spełnienie minimalnych wymogów dotyczących dynamiki jazdy.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Pojazdy z napędem elektromotorycznym są dopuszczane do publicznego ruchu drogowego, jeżeli odpowiadają następującym wymogom technicznym:
- drążek kierowniczy lub uchwytowy,
- maksymalna prędkość konstrukcyjna od co najmniej 6 km/h do maksymalnie 20 km/h,
- ograniczenie mocy do 500 W (1 400 W w przypadku pojazdów samobalansujących),
- spełnienie minimalnych wymogów dotyczących dynamiki jazdy
(„minipojazdy elektryczne”).
Przepisy kodeksu drogowego (StVO), rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów (StVZO), rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów (FZV) i rozporządzenia w sprawie prawa jazdy (FeV) powinny obowiązywać minipojazdy elektryczne stosownie do charakterystycznych cech pojazdu. Minipojazdy elektryczne o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 12 km/h muszą poruszać się po powierzchniach przeznaczonych do ruchu kołowego i mogą być używane przez osoby, które ukończyły 14. rok życia. Minipojazdy elektryczne o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej niż 12 km/h mogą poruszać się po powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego i być używane przez osoby, które ukończyły 12. rok życia. Nie istnieje obowiązek rejestracji, ale istnieje obowiązek ubezpieczenia. Dla pojazdów przewidziane jest wprowadzenie naklejki ubezpieczenia.


9. Brief Statement of Grounds
Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w sprawie homologacji typu pojazdów dwu-, lub trzykołowych oraz czterokołowców (motocykli, czterokołowców itp.), które wyklucza z zakresu stosowania pojazdy samobalansujące i pojazdy bez siedzenia, pojazdy te wchodzą w zakres kompetencji ustawodawstwa krajowego. Użytkowane w publicznym ruchu drogowym w Niemczech mogą być jak dotąd tylko tzw. segwaye.
Przedmiotowe rozporządzenie w sprawie minipojazdów elektrycznych ma w sposób trwały i niezależny od typu umożliwić napędzanym elektrycznie pojazdom bez siedzenia i pojazdom samobalansującym udział w publicznym ruchu drogowym. Minipojazdy elektryczne to pojazdy silnikowe w rozumieniu § 1 ust. 2 ustawy o ruchu drogowym (StVG), ponieważ posiadają elektryczny silnik napędowy. Specyfika tych pojazdów polega jednak na ich przeważnie niewielkich rozmiarach i niewielkiej wadze, dzięki czemu mogą być one składane i przenoszone. Cechy te umożliwiają użytkownikom zabranie pojazdów ze sobą, dlatego stanowią one szczególną wartość dodaną przy łączeniu różnych środków transportu i pokonywaniu zwłaszcza krótkich odległości. Ponadto pojazdy te są bezemisyjne, przyczyniają się więc do utrzymania czystości powietrza, szczególnie w miastach.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
kodeks drogowy (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
rozporządzenie w sprawie prawa jazdy (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
rozporządzenie w sprawie katalogu grzywien (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Tak


12. Grounds for the Emergency
W przypadku planowanego rozporządzenia chodzi o regulację dotyczącą nieobjętych rozporządzeniem (UE) nr 168/2013 pojazdów samobalansujących i pojazdów bez siedzenia, które są wyposażone w napęd elektryczny. Użytkowane w publicznym ruchu drogowym w Niemczech mogą być jak dotąd tylko tzw. segwaye. W ostatnim czasie opracowano wiele nowych technologii w dziedzinie elektromobilności przy użyciu minipojazdów i rynek ten wciąż dynamicznie się rozwija. Istniejące regulacje nie uwzględniają pojazdów tego typu, w związku z czym pojazdy takie nie są obecnie dopuszczone do publicznego ruchu drogowego w Niemczech.
Jednocześnie orzecznictwo zobowiązuje coraz więcej miast i gmin w Niemczech do wprowadzenia zakazów jazdy i ograniczeń ruchu, w szczególności dla pojazdów z silnikami Diesla. Jest to wymagane dla ochrony zdrowia publicznego i środowiska. W 2018 r. odpowiednie wyroki sądowe zostały wydane już w dziesięciu niemieckich dużych miastach, a wiele innych postępowań wciąż jest w toku.
Dnia 19 czerwca 2015 r. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Niemcom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu naruszenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, a dnia 11 października 2018 r. wniosła skargę do TSUE (sprawa C-635/18). Według wyjaśnień Komisji na wielu obszarach w Niemczech systematycznie i ciągle przekraczane są ustalone w wyżej wymienionej dyrektywie dopuszczalne poziomy dwutlenku azotu. Ma to szczególne znaczenie ze względu na wpływ na zdrowie ludności.
Dwutlenek azotu powstaje jako produkt niepożądanych reakcji ubocznych podczas procesów spalania, przede wszystkim w ruchu drogowym. Problemowi temu Niemcy mogą zaradzić tylko przez przejście na ekologiczną mobilność. Czyste powietrze w niemieckich miastach jest od początku pierwszej dekady XXI w. zadeklarowanym celem rządu federalnego. Od kilku lat w ramach licznych programów wsparcia Federacja promuje elektromobilność i przechodzenie na ekologiczne technologie transportowe.
Mimo to wzrost zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu w jego rzeczywistej skali nie mógł zostać przewidziany przez rząd federalny.
Opracowanie i udoskonalenie planów utrzymania czystości powietrza należy w Niemczech do miast i gmin z powodu federalnego systemu rządów. Rząd federalny udziela im przy tym pomocy finansowej. Środki przewidziane w planach utrzymania czystości powietrza mają jednak długoterminowy charakter i mogą zawsze stanowić tylko szacunki. Ostateczną skuteczność ustalonych środków można ocenić dopiero po upływie kilku lat.
Poza tym ujawnione w 2015 r. manipulacje producentów w pojazdach z silnikami Diesla przysporzyły miastom i gminom dodatkowych nieprzewidzianych trudności. W planach utrzymania czystości powietrza miast i gmin przyjęto dużo mniejszy udział emisji dwutlenku azotu w ramach ruchu pojazdów z silnikami Diesla. Plany te po części nie nadawały się zatem do zagwarantowania zachowania wyznaczonych dopuszczalnych poziomów w sposób niezauważalny dla zainteresowanych miast i gmin.
Coraz częstsze zakazy jazdy, obciążenie obywateli i wniesienie przez Komisję skargi z powodu uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wymagały natychmiastowego działania rządu federalnego. Obejmuje ono rozpoczęty pod koniec 2017 r. program doraźny „Czyste powietrze w latach 2017-2020” i przedstawioną dnia 2 października 2018 r. koncepcję czystego powietrza i zapewnienia indywidualnej mobilności w niemieckich miastach, jak również decyzję rządu federalnego o dopuszczeniu elektromobilności przy użyciu minipojazdów do publicznego ruchu drogowego w Niemczech. Ten nowy rodzaj mobilności powinien odciążyć ruch drogowy zwłaszcza w dużych miastach, w których zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu jest szczególnie wysokie, i natychmiast uczynić go bardziej ekologicznym.
Planowana regulacja nie stanowi natomiast ograniczenia swobodnego przepływu towarów w obrębie Unii Europejskiej. Nie są tworzone dodatkowe prawne bariery handlowe lub konkurencyjne. Projekt rozporządzenia formułuje minimalne wymogi techniczne względem minipojazdów elektrycznych, które mają w równej mierze obowiązywać wszystkich producentów krajowych i zagranicznych. Całkowicie nadrzędnym celem planowanej regulacji jest jedynie przyporządkowanie środka transportu, jakim jest minipojazd elektryczny, do krajowego systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec.


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Tak


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification