Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2019) 00525
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D NL 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Verordening inzake de deelname van elektrische minivoertuigen aan het wegverkeer en tot wijziging van andere wettelijke voorschriften inzake het wegverkeer


6. Products Concerned
Met een elektromotor aangedreven voertuigen met de volgende technische kenmerken:
- stuurstang of standaard,
- bouwtypeafhankelijke maximumsnelheid tussen de 6 en 20 km/h,
- vermogensbeperking van 500 Watt (1 400 Watt voor zelfbalancerende voertuigen),
- voldoen aan de mimimumvereisten inzake rijdynamiek.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Met een elektromotor aangedreven voertuigen worden tot het wegverkeer toegelaten indien zij de volgende technische kenmerken hebben:
- stuurstang of standaard,
- bouwtypeafhankelijke maximumsnelheid tussen de 6 en 20 km/h,
- vermogensbeperking van 500 Watt (1 400 Watt voor zelfbalancerende voertuigen),
- voldoen aan de mimimumvereisten inzake rijdynamiek.
Deze voertuigen worden aangeduid als „elektrische minivoertuigen”.
De voorschriften van het verkeersreglement, het reglement voor toelating tot het wegverkeer, de verordening inzake de registratie van voertuigen en de verordening inzake de toelating van personen tot het wegverkeer zijn van toepassing op elektrische minivoertuigen met inachtneming van de voertuigspecifieke kenmerken. Elektrische minivoertuigen met een voertuigspecifieke maximumsnelheid van meer dan 12 km/h moeten op fietspaden rijden en mogen worden gebruikt vanaf 14 jaar. Elektrische minivoertuigen met een voertuigspecifieke maximumsnelheid van minder dan 12 km/h mogen op voetpaden rijden en mogen worden gebruikt vanaf 12 jaar. Er geldt geen registratieplicht, maar wel een verzekeringsplicht. Er wordt een verzekeringssticker ingevoerd voor deze voertuigen.


9. Brief Statement of Grounds
Aangezien de typegoedkeuringsverordening voor twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (motoren, quads enz.) (Verordening (EU) nr. 168/2013) niet van toepassing is op zelfbalancerende voertuigen en voertuigen zonder zitplaats, vallen deze voertuigen onder de nationale wetgevingsbevoegdheid. Tot dusverre mogen in Duitsland alleen zogeheten segways in het openbare wegverkeer worden bestuurd.
De onderhavige verordening inzake minivoertuigen moet de deelname van elektrisch aangedreven voertuigen zonder zitplaats en zelfbalancerende voertuigen aan het wegverkeer permanent mogelijk maken, ongeacht het voertuigtype. Aangezien elektrische minivoertuigen een elektrische aandrijfmotor hebben, zijn zij motorvoertuigen in de zin van § 1, lid 2, van de verkeerswet. Hun kleine afmetingen en gering gewicht, waardoor ze opvouwbaar en draagbaar kunnen zijn, maakt deze voertuigen echter bijzonder. Deze kenmerken zorgen ervoor dat gebruikers de voertuigen kunnen meenemen, hetgeen een bijzondere meerwaarde heeft voor het combineren van verschillende vervoerswijzen en voor het overbruggen van vooral korte afstanden. Bovendien zijn deze voertuigen emissievrij, waarmee ze bijdragen aan het schoon houden van de lucht, vooral in steden.


10. Reference Documents - Basic Texts
Verwijzingen naar basisteksten: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
verkeersreglement
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
reglement voor toelating tot het wegverkeer
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
verordening inzake de toelating van personen tot het wegverkeer
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
verordening inzake de registratie van voertuigen
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
verordening inzake de boetecatalogus
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ja


12. Grounds for the Emergency
De geplande verordening behelst een regulering van zelfbalancerende voertuigen en voertuigen zonder zitplaats die uitgerust zijn met een elektrische aandrijving. Verordening (EU) nr. 168/2013 is niet van toepassing op dergelijke voertuigen. Tot dusverre mogen in Duitsland alleen zogeheten segways in het openbare wegverkeer worden bestuurd. Er hebben zich recentelijk veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van elektronische mobiliteit met minivoertuigen en deze markt ontwikkelt zich bliksemsnel verder. De bestaande wetgeving is niet meer toegerust op dit soort voertuig, waardoor deze niet meer in het Duitse openbare wegverkeer zijn toegestaan.
Tegelijkertijd zijn steeds meer steden en gemeenten in Duitsland door de rechtspraak verplicht rijverboden en verkeersbeperkingen in te voeren, met name voor dieselvoertuigen. Dit is bevorderlijk voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. In 2018 zijn reeds in tien grote Duitse steden dergelijke gerechtelijke uitspraken gedaan en er zijn nog een groot aantal zaken aanhangig.
Op 19 juni 2015 heeft de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Duitsland ingeleid wegens niet-naleving van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Op 11 oktober 2018 stelde de Commissie beroep in bij het HvJ-EU (zaak C-635/18). De Commissie voerde hierin aan dat de in voornoemde richtlijn vastgestelde grenswaarden voor stikstofdioxide in een groot aantal gebieden in Duitsland stelselmatig en aanhoudend zijn overschreden. Dit zou bijzonder ernstig zijn vanwege de gevolgen voor de volksgezondheid.
Stikstofdioxide ontstaat bij ongewenste nevenreacties van verbrandingsprocessen, vooral in het wegverkeer. Dit probleem kan in Duitsland alleen worden aangepakt met een omschakeling naar milieubewuste mobiliteit. Schone lucht in Duitse steden is sinds het begin van dit millennium het door de Bondsregering gestelde doel. Door middel van talrijke steunprogramma's bevordert de federale overheid sinds jaren elektronische mobiliteit en de omschakeling naar milieuvriendelijke verkeerstechnologieën.
De Bondsregering kon de werkelijke omvang van de ontwikkeling van de stikstofdioxide-uitstoot evenwel niet voorzien.
Vanwege het federale bestuurssysteem is het opstellen en ontwikkelen van plannen voor het schoonhouden van de lucht de bevoegdheid van steden en gemeenten. De Bondsregering biedt hen daarbij financiële steun. De in deze plannen vervatte maatregelen zijn echter van langdurige aard en kunnen elk slechts een inschatting verschaffen. Het uiteindelijke resultaat van de genomen maatregelen kan pas na verloop van meerdere jaren worden vastgesteld.
Bovendien heeft de onthulling van de fraude door producenten van dieselvoertuigen in 2015 steden en gemeenten voor aanvullende onvoorziene problemen gesteld. Het dieselverkeer werd in de stedelijke of gemeentelijke plannen voor het schoonhouden van de lucht geacht verantwoordelijk te zijn voor een veel kleiner aandeel van de stikstofdioxide-uitstoot. Deze plannen waren derhalve niet geheel geschikt om de beoogde grenswaarden te behalen. De steden en gemeenten konden hier geen weet van hebben.
Vanwege het toenemend aantal rijverboden, de belasting van de burgers en de instelling van de inbreukprocedure door de Commissie moest de Bondsregering direct ingrijpen. Naast het eind 2017 opgestarte urgentieprogramma voor schone lucht 2017-2020 en het op 2 oktober 2018 ingediende concept voor schone lucht en waarborging van individuele mobiliteit in Duitse steden, maakt het besluit van de Bondsregering om kleine elektrische voertuigen tot de openbare weg in Duitsland toe te laten, deel uit van dit ingrijpen. Deze nieuwe soort mobiliteit moet vooral in grote steden die bijzonder veel last van stikstofdioxide hebben het verkeer ontlasten en snel milieuvriendelijker maken.
De geplande regulering laat het vrij verkeer van goederen in de Europese Unie echter onverlet. Er worden geen aanvullende wettelijke belemmeringen voor de handel of de concurrentie gecreëerd. In de ontwerpverordening zijn technische minimumvereisten voor elektronische minivoertuigen opgenomen die in gelijke mate gelden voor alle binnen- en buitenlandse producenten. De geplande regulering heeft enkel tot doel het vervoersmiddel „elektronisch minivoertuig” in het nationale rechtsstelsel van de Bondsrepubliek Duitsland op te nemen.


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification