Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2019) 00525
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D LV 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Rīkojums par mazjaudas elektrotransportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē un grozījumiem citos ceļu satiksmes noteikumos


6. Products Concerned
Elektromotoru transportlīdzekļi, kas atbilst šādām tehniskajām prasībām:
— stūre vai stūres statnis,
— minimālais ātrums — 6 km/h, maksimālais projektētais ātrums — 20 km/h,
— jaudas ierobežojums — 500 vati (pašbalansa transportlīdzekļiem — 1400 vati),
— braukšanas dinamikas prasību izpilde.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Elektromotoru transportlīdzekļiem tiek dota atļauja dalībai ceļu satiksmē, ja tie atbilst šādām tehniskajām prasībām:
— stūre vai stūres statnis,
— minimālais ātrums — 6 km/h, maksimālais projektētais ātrums — 20 km/h,
— jaudas ierobežojums — 500 vati (pašbalansa transportlīdzekļiem — 1400 vati),
— braukšanas dinamikas prasību izpilde
(“mazjaudas elektrotransportlīdzekļi”).
Ceļu satiksmes noteikumi (StVO), Ceļu satiksmes atļauju izsniegšanas noteikumi (StVZO), Rīkojums par transportlīdzekļu reģistrāciju (FZV) un Noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas apliecību (FeV) jāpiemēro mazjaudas elektrotransportlīdzekļiem ar īpaši pielāgotiem nosacījumiem. Ar mazjaudas elektrotransportlīdzekļiem, kuru projektētais maksimālais ātrums ir lielāks par 12 km/h, brauc pa velosipēdu satiksmes ceļu un tos var lietot no 14 gadu vecuma. Ar mazjaudas elektrotransportlīdzekļiem, kuru projektētais maksimālais ātrums ir mazāks par 12 km/h, drīkst braukt pa gājēju ceļu un tos var lietot no 12 gadu vecuma. Tam nav nepieciešama atļauja, bet ir nepieciešama obligātā apdrošināšana. Transportlīdzekļiem ir paredzēts ieviest apdrošināšanas uzlīmes.


9. Brief Statement of Grounds
Tā kā Regulas (ES) Nr. 168/2013 par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (motocikli, kvadricikli utt.) darbības joma neattiecas uz pašbalansa transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem bez sēdekļa, šie transportlīdzekļi ietilpst dalībvalsts likumdošanas kompetencē. Vācijā līdz šim uz koplietošanas ceļiem var izmantot tikai tā sauktos Segways.
Ar šo Rīkojumu par mazjaudas elektrotransportlīdzekļiem (eKFV) nodrošina iespēju elektriski darbināmiem transportlīdzekļiem bez sēdekļiem un pašbalansa transportlīdzekļiem ilgtspējīgi un neatkarīgi no veida piedalīties ceļu satiksmē. Mazjaudas elektrotransportlīdzekļi ir tādi mehāniskie transportlīdzekļi Ceļu satiksmes likuma (StVG) 1. panta 2. punkta nozīmē, kuriem ir elektriskais piedziņas motors. Šo transportlīdzekļu īpaša iezīme tomēr ir to mazie izmēri un svars, un tie var būt salokāmi un pārnēsājami. Šīs īpašības ļauj lietotājiem ņemt līdzi šos transportlīdzekļus, tāpēc tiem ir īpaša pievienotā vērtība dažādu transporta līdzekļu sasaistē un īpaši īsu attālumu pārvarēšanā. Turklāt šie transportlīdzekļi ir bezemisijas un tādējādi nerada gaisa piesārņojumu, jo īpaši pilsētās.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauces uz pamatdokumentiem: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Ceļu satiksmes noteikumi (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
Ceļu satiksmes atļauju izsniegšanas noteikumi (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
Noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas apliecību (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
Rīkojums par transportlīdzekļu reģistrāciju (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
Rīkojums par soda naudas katalogu (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency
Ierosinātajā rīkojumā regulē pašbalansa transportlīdzekļus un transportlīdzekļus bez sēdekļa, kuri nav iekļauti Regulā (ES) Nr. 168/2013 un kas aprīkoti ar elektrisko piedziņu. Vācijā līdz šim uz koplietošanas ceļiem var izmantot tikai tā sauktos Segways. Pēdējā laikā ir bijuši daudzi jaunatklājumi mazjaudas transportlīdzekļu elektromobilitātes jomā, un šis tirgus turpina strauji progresēt. Esošais tiesiskais regulējums vairs neatbilst šo transportlīdzekļu jēdzienam, tāpēc šiem transportlīdzekļiem pašreiz nav tiesības piedalīties ceļu satiksmē Vācijā.
Tajā pašā laikā Vācijas pilsētu un pašvaldību judikatūrā tiek noteikts arvien vairāk braukšanas aizliegumu un satiksmes ierobežojumu, jo īpaši dīzeļmotoru transportlīdzekļiem. Tas ir nepieciešams sabiedrības veselības un vides aizsardzībai. 2018. gadā jau desmit Vācijas lielpilsētās tika pieņemti atbilstoši tiesas spriedumi, un daudzas citas lietas vēl nav izskatītas.
2015. gada 19. jūnijā Eiropas Komisija uzsāka pienākumu neizpildes procedūru pret Vāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas Nr. 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai pārkāpumu un 2018. gada 11. oktobrī cēla prasību Eiropas Savienības Tiesā (lieta C-635/18). Pēc Komisijas domām, Vācijā daudzās zonās tiek sistemātiski un ilgstoši pārsniegtas iepriekš minētajā direktīvā noteiktās slāpekļa dioksīda robežvērtības. Tas ir īpaši nopietni, jo ietekmē sabiedrības veselību.
Slāpekļa dioksīds ir sadegšanas procesa nevēlamas blakusreakcijas produkts, jo īpaši ceļu satiksmē. Vācija šo problēmu var atrisināt tikai ieviešot ilgstspējīgas mobilitātes pārmaiņas. Tīrs gaiss Vācijas pilsētās ir federālās valdības deklarētais mērķis kopš 2000. gada. Federālā valdība jau vairākus gadus veicina elektromobilitāti un pāreju uz videi draudzīgām satiksmes tehnoloģijām ar daudzām atbalsta programmām.
Tomēr slāpekļa dioksīda piesārņojuma pieauguma faktisko apjomu federālā valdība nevarēja paredzēt.
Federālās pārvaldīšanas sistēmas dēļ gaisa piesārņojuma novēršanas plānu izveide un tālāka attīstība ir Vācijas pilsētu un pašvaldību atbildība. Federālā valdība tās atbalsta, palīdzot finansiāli. Tomēr gaisa piesārņojuma novēršanas plānā ietvertie pasākumi ir ilgtermiņa un tādējādi var būt tikai aplēses. Pieņemto pasākumu galīgo efektivitāti varēs novērtēt tikai pēc vairākiem gadiem.
Turklāt 2015. gadā atklātās transportlīdzekļu ražotāju manipulācijas ar dīzeļmotoru transportlīdzekļiem radīja papildu neparedzētas grūtības pilsētām un vietējām pašvaldībām. Ar dīzeļdegvielu darbinātu transportlīdzekļu satiksme pilsētu un pašvaldību gaisa piesārņojuma novēršanas plānos tika atļauta ar daudz zemāku slāpekļa dioksīda emisiju. Rezultātā šie plāni dažos gadījumos nebija piemēroti noteikto robežvērtību atbilstības nodrošināšanai bez papildu skaidrojumiem attiecīgajām pilsētām un vietējām pašvaldībām.
Pieaugošais transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu skaits, ietekme uz iedzīvotājiem un Komisijas celtā prasība radīja nepieciešamību tūlītējai federālās valdības rīcībai. Tas ietver 2017. gada beigās uzsākto tūlītējo programmu “Tīrs gaiss 2017-2020“ un 2018. gada 2. oktobrī iesniegto “Koncepciju par tīru gaisu un individuālās mobilitātes nodrošināšanu mūsu pilsētās”, kā arī federālās valdības lēmumu par mazjaudas transportlīdzekļu elektromobilitātes atļaušanu ceļu satiksmē Vācijā. Šim jaunajam mobilitātes veidam vajadzētu atvieglot satiksmi un padarīt to videi draudzīgāku, jo īpaši lielpilsētās, kur slāpekļa dioksīda piesārņojums ir īpaši augsts.
Turklāt ierosinātie noteikumi neietekmē preču brīvu apriti Eiropas Savienībā. Tie nerada papildu komerciālus vai konkurences šķēršļus. Rīkojuma projektā ir noteiktas minimālās tehniskās prasības mazjaudas elektrotransportlīdzekļiem, kas vienādi attiecas uz visiem vietējiem un ārvalstu ražotājiem. Ierosināto noteikumu vienīgais mērķis ir klasificēt satiksmes līdzekli "mazjaudas elektrotransportlīdzeklis" Vācijas Federatīvās Republikas valsts tiesību sistēmā.


13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification