Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2019) 00525
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D LT 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Nutarimas dėl mažųjų elektrinių transporto priemonių naudojimo keliuose ir dėl kitų kelių eismą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo


6. Products Concerned
Transporto priemonės su elektrine pavara, kurios atitinka šiuos techninius reikalavimus:
- turi vairo arba laikymosi strypą;
- didžiausias projektinis greitis yra bent 6 km/h, tačiau neviršija 20 km/h;
- galia ribojama iki 500 vatų (savibalansių transporto priemonių atveju – iki 1400 vatų);
- atitinka būtiniausius važiavimo dinamikos reikalavimus.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Transporto priemones su elektrinėmis pavaromis leidžiama naudoti viešuosiuose keliuose, jei jos atitinka šiuos techninius reikalavimus:
- turi vairo arba laikymosi strypą;
- didžiausias projektinis greitis yra bent 6 km/h, tačiau neviršija 20 km/h;
- galia ribojama iki 500 vatų (savibalansių transporto priemonių atveju – iki 1400 vatų);
- atitinka būtiniausius važiavimo dinamikos reikalavimus
(toliau – mažosios elektrinės transporto priemonės).
Mažosioms elektrinėms transporto priemonėms, kurioms būdingos transporto priemonių ypatybės, taikomos Įsakymo dėl kelių eismo taisyklių (vok. santrumpa – StVO), Įsakymo dėl transporto priemonių leidimų išdavimo taisyklių (vok. santrumpa – StVZO), Nutarimo dėl transporto priemonių leidimų (vok. santrumpa – FZV) ir Nutarimo dėl vairuotojų pažymėjimų (vok. santrumpa – FeV) nuostatos. Mažosiomis elektrinėmis transporto priemonėmis, kurių didžiausias projektinis greitis viršija 12 km/h, būtina važinėti dviračių takais. Jomis gali važinėti 14 metų sulaukę asmenys. Mažosiomis elektrinėmis transporto priemonėmis, kurių didžiausias projektinis greitis nesiekia 12 km/h, galima važinėti pėsčiųjų zonose. Jomis gali važinėti 12 metų sulaukę asmenys. Transporto priemonei leidimo nereikia, tačiau ji turi būti drausta. Šioms transporto priemonėms numatoma įdiegti draudimo lipdukus.


9. Brief Statement of Grounds
Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių (motociklų ir pan.) bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros netaikomas savibalansėms transporto priemonėms ir transporto priemonėms, kuriose nėra sėdimosios vietos, tokios transporto priemonės priskiriamos nacionalinės teisėkūros kompetencijai. Vokietijos viešuosiuose keliuose iki šiol buvo galima naudoti tik vadinamuosius riedžius.
Šiuo nutarimu (vok. santrumpa – eKFV) siekiama sudaryti sąlygas tvariai naudoti viešuosiuose keliuose įvairių tipų elektra varomas transporto priemones be sėdimosios vietos ir savibalanses transporto priemones. Mažosios elektrinės transporto priemonės yra Kelių eismo įstatymo (vok. santrumpa – StVG) 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos motorinės transporto priemonės, kadangi jose įrengtas elektrinis pavaros variklis. Tačiau viena iš šių transporto priemonių savybių yra ta, kad jos dažniausiai yra mažos ir nedidelio svorio, todėl gali būti sulankstomos ir nešiojamos. Dėl šių savybių naudotojai jas gali pasiimti su savimi, taigi jos sukuria ypatingą pridėtinę vertę, nes jomis galima papildyti skirtingas transporto rūšis ir įveikti itin trumpus atstumus. Be to, šios transporto priemonės neteršia aplinkos ir šitaip padeda sumažinti oro taršą, ypač miestuose.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų nuorodos: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Įsakymas dėl kelių eismo taisyklių (vok. santrumpa – StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
Įsakymas dėl transporto priemonių leidimų išdavimo taisyklių (vok. santrumpa – StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
Nutarimas dėl vairuotojų pažymėjimų (vok. santrumpa – FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
Nutarimas dėl transporto priemonių leidimų (vok. santrumpa – FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
Nutarimas dėl finansinių baudų sistemos (vok. santrumpa – BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Taip


12. Grounds for the Emergency
Planuojamu nutarimu reglamentuojamos savibalansės transporto priemonės ir transporto priemonės be sėdimosios vietos, kuriose sumontuota elektrinė pavara. Tokios transporto priemonės nėra įtrauktos į Reglamentą (ES) Nr. 168/2013. Vokietijos viešuosiuose keliuose iki šiol buvo galima naudoti tik vadinamuosius riedžius. Pastaruoju metu elektromobilių ir mažųjų transporto priemonių rinkoje įvyko daug pokyčių ir ji sparčiai vystosi. Dabartiniai teisės aktai šių transporto priemonių koncepcijų nebeatitinka, nes tokių transporto priemonių Vokietijos viešuosiuose keliuose šiuo metu neleidžiama naudoti.
Tuo pat metu Vokietijos miestų ir savivaldybių teismai vis dažniau nustato kelių eismo draudimus ir apribojimus, ypač dyzelinėms transporto priemonėms. Tai būtina siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą ir aplinką. 2018 m. tokie teismo sprendimai buvo priimti jau dešimtyje Vokietijos didmiesčių ir laukiama dar daugelio kitų teismų sprendimų.
2015 m. birželio 19 d. Europos Komisija prieš Vokietiją pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje pažeidimo ir 2018 m. spalio 11 d. pateikė ieškinį Teisingumo Teisme (Byla C-635/18). Pasak Komisijos, Vokietijoje daugelyje zonų buvo sistemingai ir nuolat viršijama pirmiau nurodytoje direktyvoje nustatyta metinė ribinė azoto dioksido vertė. Tai turi itin rimtų padarinių gyventojų sveikatai.
Azoto dioksidas yra degimo procesų metu, ypač dėl kelių eismo, susidarantis nepageidaujamų šalutinių reakcijų produktas. Šią problemą Vokietija gali išspręsti tik pereidama prie aplinkai palankaus mobilumo. Švarus oras Vokietijos miestuose nuo XXI a. pirmojo dešimtmečio pradžios yra paskelbtas kaip federalinės vyriausybės tikslas. Valstybė jau kelerius metus įgyvendina paramos programas, norėdama skatinti elektrinį mobilumą ir perėjimą prie aplinką tausojančių transporto technologijų.
Tačiau federacinė vyriausybė negalėjo numatyti tikrojo taršos azoto dioksidu didėjimo masto.
Vokietijoje, dėl federacinės valdymo formos, už švaraus oro programų rengimą ir tolesnį plėtojimą atsakingi miestai ir savivaldybės. Federacinė vyriausybė tam teikia finansinę paramą. Tačiau švaraus oro programose numatytos priemonės yra ilgalaikės ir tėra pagrįstos tik išankstiniais apskaičiavimais. Priimtų priemonių galutinį veiksmingumą galima įvertinti tik po kelerių metų.
Be to, 2015 m. atskleistas dyzelinių automobilių gamintojų klastojimas sukėlė papildomų nenumatytų sunkumų miestams ir savivaldybėms. Miestų ir savivaldybių švaraus oro programose buvo numatyta, kad dyzelinių automobilių išmetamas azoto dioksido kiekis bus daug mažesnis. Todėl šios programos iš dalies nebuvo pakankamai veiksmingos užtikrinant, kad būtų laikomasi nustatytos ribinės vertės, tačiau atitinkami miestai ir savivaldybės to negalėjo numatyti.
Vis dažniau taikomi eismo draudimai, gyventojams tenkanti našta ir Komisijos pateiktas ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymo pareikalavo neatidėliotinų federacinės vyriausybės veiksmų. Tarp jų buvo ne tik 2017 m. pabaigoje pradėta neatidėliotinų veiksmų programa „Švarus oras 2017–2020“ ir 2018 m. spalio 2 d. pristatyta „Švaraus oro ir individualaus mobilumo užtikrinimo mūsų miestuose koncepcija“, tačiau taip pat federacinės vyriausybės sprendimas Vokietijos viešuosiuose keliuose leisti naudoti mažąsias elektrines transporto priemones. Ši nauja mobilumo rūšis turėtų sumažinti eismo srautą ir padaryti jį ekologiškesnį, ypač miestuose, kuriuose tarša azoto dioksidu yra ypač didelė.
Kita vertus, planuojamos taisyklės neturi neigiamos įtakos laisvam prekių judėjimui Europos Sąjungoje. Jos nesukuria jokių papildomų komercinių ar konkurencinių kliūčių. Nutarimo projekte nustatyti minimalūs techniniai reikalavimai mažosioms elektrinėms transporto priemonėms, kurie turi būti vienodai taikomi visiems vidaus ir užsienio gamintojams. Siūlomo nutarimo pagrindinis tikslas yra tik „mažosios elektrinės transporto priemonės“ įtraukimas į Vokietijos Federacinės Respublikos nacionalinę teisinę sistemą.


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Taip


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification