Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2019) 00525
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D FI 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Asetus pienten sähköajoneuvojen käytöstä tieliikenteessä ja muiden tieliikennettä koskevien säännösten muuttamisesta


6. Products Concerned
Sähkömoottorilla varustetut ajoneuvot, jotka ovat seuraavien teknisten vaatimusten mukaisia:
– niissä on ohjaustanko tai kädensija,
– suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 6 km/h ja enintään 20 km/h,
– teho on rajoitettu 500 wattiin (1 400 wattiin itsestään tasapainottuvien ajoneuvojen osalta),
– ajodynaamiset vähimmäisvaatimukset täyttyvät.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Sähkömoottorilla varustettujen ajoneuvojen käyttö yleisillä teillä hyväksytään, jos ne ovat seuraavien teknisten vaatimusten mukaisia:
– niissä on ohjaustanko tai kädensija,
– suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 6 km/h ja enintään 20 km/h,
– teho on rajoitettu 500 wattiin (1 400 wattiin itsestään tasapainottuvien ajoneuvojen osalta),
– ajodynaamiset vähimmäisvaatimukset täyttyvät
(”pienet sähköajoneuvot”).
Tieliikenneasetuksen (StVO), tieliikenteen hyväksynnöistä annetun asetuksen (StVZO), ajoneuvojen rekisteröimisestä annetun asetuksen (FZV) ja ajo-oikeusasetuksen (FeV) säännöksiä sovelletaan pieniin sähköajoneuvoihin ajoneuvokohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen. Pienillä sähköajoneuvoilla, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 12 kilometriä tunnissa, on ajettava pyöräteillä, ja niitä saavat käyttää vähintään 14-vuotiaat. Pienillä sähköajoneuvoilla, joiden suurin rakenteellinen nopeus on alle 12 kilometriä tunnissa, saa ajaa jalkakäytävillä, ja niitä saavat käyttää vähintään 12-vuotiaat. Ajoneuvoihin ei sovelleta rekisteröintivelvoitetta, mutta ne on vakuutettava. Ajoneuvoihin on tarkoitus ottaa käyttöön vakuutuskilpi, joka kiinnitetään ajoneuvoon.


9. Brief Statement of Grounds
Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien (moottoripyörät, mönkijät ja niin edelleen) tyyppihyväksyntää koskevaa asetusta (EU) N:o 168/2013 ei sovelleta itsestään tasapainottuviin ajoneuvoihin ja istuimettomiin ajoneuvoihin, joten kyseisiin ajoneuvoihin sovelletaan kansallista lainsäädäntövaltaa. Saksassa on tähän asti saanut käyttää yleisillä teillä ainoastaan niin sanottuja Segwaytä.
Tällä pieniä sähköajoneuvoja koskevalla asetuksella (eKFV) sallitaan pysyvästi ja tyypistä riippumattomasti istuimettomien sähkökäyttöisten ajoneuvojen ja itsestään tasapainottuvien ajoneuvojen käyttö yleisillä teillä. Pienet sähköajoneuvot ovat tieliikennelain (StVG) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuja moottoriajoneuvoja, koska niissä on sähkökäyttöinen ajomoottori. Näiden ajoneuvojen erityispiirteenä on kuitenkin niiden yleensä pieni koko ja vähäinen paino, jonka ansiosta ne voivat olla kokoontaitettavia ja kannettavia. Näiden ominaisuuksien ansiosta käyttäjät voivat kuljettaa ajoneuvoja mukanaan, minkä vuoksi ne tuottavat erityistä lisäarvoa eri kulkuvälineiden yhdistämisessä ja erityisesti lyhyiden matkojen taittamisessa. Nämä ajoneuvot ovat myös päästöttömiä, minkä ansiosta ne parantavat ilmanlaatua erityisesti kaupungeissa.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
tieliikenneasetus (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
tieliikenteen hyväksynnöistä annettu asetus (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
ajo-oikeusasetus (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
ajoneuvojen rekisteröimisestä annettu asetus (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
sakkoluetteloasetus (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Kyllä


12. Grounds for the Emergency
Suunnitellulla asetuksella säännellään asetuksen (EU) N:o 168/2013 soveltamisalaan kuulumattomia itsestään tasapainottuvia ajoneuvoja ja istuimettomia ajoneuvoja, jotka on varustettu sähkömoottorilla. Saksassa on tähän asti saanut käyttää yleisillä teillä ainoastaan niin sanottuja Segwaytä. Viime aikoina on kehitetty useita uusia tuotteita pienten ajoneuvojen sähkökäyttöisen liikenteen alalla, ja kyseiset markkinat kehittyvät edelleen nopeassa tahdissa. Nykyinen lainsäädäntö ei ole enää näiden ajoneuvokonseptien mukainen, minkä vuoksi kyseisten ajoneuvojen käyttö yleisillä teillä ei ole Saksassa tällä hetkellä sallittua.
Samalla lainsäädäntö velvoittaa yhä useampia Saksan kaupunkeja ja kuntia asettamaan ajokieltoja ja liikennerajoituksia erityisesti dieselajoneuvoille. Tämä on tarpeellista kansanterveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Vuonna 2018 asiaa koskevia tuomioita annettiin jo kymmenessä Saksan suurkaupungissa, ja useita muita menettelyjä on vireillä.
Kesäkuun 19 päivänä 2015 Euroopan komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Saksaa vastaan ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun direktiivin 2008/50/EY rikkomisen johdosta ja nosti 11 päivänä lokakuuta 2018 kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa (asia C-635/18). Komission esityksen mukaan edellä mainitussa direktiivissä asetetut typpidioksidin raja-arvot ylittyvät Saksassa useilla alueilla järjestelmällisesti ja jatkuvasti. Tätä pidetään erityisen vakavana väestön terveyteen kohdistuvien vaikutusten vuoksi.
Typpidioksidia muodostuu polttoprosessin epätoivottujen sivureaktioiden tuotteena erityisesti tieliikenteessä. Saksa pystyy vaikuttamaan tähän ongelmaan vain siirtymällä ympäristön kannalta vastuulliseen liikenteeseen. Saksan kaupunkien hyvä ilmanlaatu on ollut Saksan liittohallituksen tavoitteena jo 2000-luvun alusta lähtien. Liittovaltio on tukenut sähkökäyttöistä liikennettä ja siirtymistä ympäristöystävällisten liikenneteknologioiden käyttöön monilla tukiohjelmilla jo useiden vuosien ajan.
Silti liittohallitus ei pystynyt ennakoimaan typpidioksidikuormituksen kehityksen todellisia mittasuhteita.
Ilmanlaadun parantamissuunnitelmien laatiminen ja kehittäminen on Saksassa liittovaltiomuotoisen hallintojärjestelmän vuoksi kaupunkien ja kuntien vastuulla. Liittohallitus tukee niitä taloudellisesti. Ilmanlaadun parantamissuunnitelmien sisältämät toimenpiteet ovat kuitenkin luonteeltaan pitkällä aikavälillä vaikuttavia, ja niiden perusteella voidaan antaa vain arvioita. Sovittujen toimenpiteiden lopullinen tehokkuus on todettavissa vasta useiden vuosien kuluttua.
Lisäksi vuonna 2015 ilmi tulleet ajoneuvovalmistajien dieselajoneuvojen manipulaatiot aiheuttivat kaupungeille ja kunnille uusia odottamattomia vaikeuksia. Dieselkäyttöisten ajoneuvojen tuottamien liikenteen typpidioksidipäästöjen osuus oletettiin kaupunkien ja kuntien ilmanlaadun parantamissuunnitelmissa paljon pienemmäksi. Suunnitelmat eivät siksi olleet täysin soveltuvia takaamaan säädettyjen raja-arvojen noudattamista, mutta kyseiset kaupungit ja kunnat eivät olleet asiasta tietoisia.
Lisääntyneet ajokiellot, kansalaisiin kohdistuva kuormitus ja komission nostama rikkomuskanne pakottivat liittohallituksen toimimaan välittömästi. Toimenpiteisiin kuuluvat vuoden 2017 lopussa käynnistetty hätäohjelma ”Saubere Luft 2017-2020” [Puhdas ilma 2017–2020] ja 2 päivänä lokakuuta 2018 esitelty ”Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten” [Ilmanlaadun parantamista ja yksilöiden liikkuvuuden turvaamista kaupungeissamme koskeva suunnitelma] sekä liittohallituksen päätös sallia sähkökäyttöinen liikenne pienillä ajoneuvoilla Saksan yleisillä teillä. Tällä uudella liikennemuodolla pyritään helpottamaan liikennettä ja tekemään siitä välittömästi ympäristöystävällisempää erityisesti suurkaupungeissa, joissa typpidioksidikuormitus on erityisen suuri.
Suunniteltu sääntely ei sen sijaan heikennä tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Sääntelyllä ei muodosteta ylimääräisiä kauppaoikeudellisia tai kilpailuoikeudellisia esteitä. Asetusluonnoksessa asetetaan pienille sähköajoneuvoille tekniset vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan yhtä lailla kaikkiin kotimaisiin ja ulkomaisiin valmistajiin. Suunnitellun sääntelyn pääasiallisena tarkoituksena on saattaa liikenneväline ”pieni sähköajoneuvo” osaksi Saksan liittotasavallan kansallista oikeusjärjestystä.


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Kyllä


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification