Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2019) 00525
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D ET 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Määrus elektriliste mikrosõidukite teedel liiklemise kohta ja teiste liiklusalaste õigusnormide muutmiseks


6. Products Concerned
Elektrimootorajamiga sõidukid, mis vastavad järgmistele tehnilistele nõuetele:
- juht- või hoideraud,
- suurim valmistajakiirus vähemalt 6 km/h kuni maksimaalselt 20 km/h,
- võimsuse piirang 500 vatti (1400 vatti isetasakaalustuvate sõidukite puhul),
- sõidudünaamiliste miinimumnõuete täitmine.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Elektrimootorajamiga sõidukitel on luba avalikel tänavatel liiklemiseks, kui nad vastavad järgmistele tehnilistele nõuetele:
- juht- või hoideraud,
- suurim valmistajakiirus vähemalt 6 km/h kuni maksimaalselt 20 km/h,
- võimsuse piirang 500 vatti (1400 vatti isetasakaalustuvate sõidukite puhul),
- sõidudünaamiliste miinimumnõuete täitmine
(„elektrilised mikrosõidukid“).
Elektrilistele mikrosõidukitele peavad kehtima liiklusseadustiku (StVO), mootorsõiduki liiklusesse lubamise korra (StVZO), sõidukite registreerimismääruse (FZV) ja juhiloamääruse (FeV) eeskirjad, arvestades sõidukiga seotud eripärasid. Elektrilised mirkosõidukid, mille suurim valmistajakiirus on üle 12 km/h, peavad sõitma jalgrattaliiklusaladel ja neid võib kasutada alates 14-aastaseks saamisest. Elektrilised mikrosõidukid, mille suurim valmistajakiirus on alla 12 km/h, tohivad sõita jalakäijate liiklusaladel ja neid võib kasutada alates 12-aastaseks saamisest. Puudub registreerimiskohustus, kuid kehtib kindlustamiskohustus. Sõidukite jaoks on ette nähtud kleebitava kindlustusmärgi kasutuselevõtmine.


9. Brief Statement of Grounds
Vastavalt tüübikinnituse määrusele (EL) nr 168/2013 2-, 3- või 4-rattaliste sõidukite kohta (mootorrattad, ATVd jne), mille kohaldamisala ei hõlma isetasakaalustuvad ja istmeta sõidukid, kuuluvad need sõidukid riiklikku seadusandlikku pädevusse. Saksamaal tohib siiani kasutada avalikel tänavatel ainult niinimetatud segwaysid.
Käesolev elektriliste mikrosõidukite määrus peab võimaldama ilma istmeta elektriliselt käitatavate sõidukite ja isetasakaalustuvate sõidukite säästvat ning tüübist sõltumatut avalikel tänavatel liiklemist. Elektrilised mikrosõidukid on mootorsõidukid liiklusseaduse (StVG) § 1 lõike 2 tähenduses, kuna neil on elektriline ajamimootor. Nende sõidukite eripära seisneb aga nende enamasti väikestes mõõtmetes ja väikeses kaalus, mistõttu need võivad olla kokkupandavad ja kaasaskantavad. Need omadused võimaldavad kasutajatel sõidukeid kaasa võtta, mistõttu need kujutavad erilist lisandväärtust erinevate transpordivahendite ühendamisel ja eelkõige lühikeste vahemaade läbimisel. Lisaks on need sõidukid heitevabad ja aitavad seega eelkõige linnades kaasa õhu puhtana hoidmisele.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
liiklusseadustik (Straßenverkehrs-Ordnung – StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
mootorsõiduki liiklusesse lubamise kord (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung – StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
juhiloamäärus (Fahrerlaubnis-Verodnung – FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
sõidukite registreerimismäärus (Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
rahaliste karistuste kehtestamise määrus (Bußgeldkatalog-Verordnung – BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Jah


12. Grounds for the Emergency
Kavandatava määruse puhul on tegemist regulatsiooniga määruse (EL) nr 168/2013 kohaldamisalasse mittekuuluvate isetasakaalustuvate sõidukite ja istmeta sõidukite jaoks, mis on varustatud elektrilise ajamiga. Saksamaal tohib siiani kasutada avalikel tänavatel ainult niinimetatud segwaysid. Viimasel ajal on mikrosõidukite elektripõhise liikuvuse vallas toimunud palju uusi arenguid ja see turg areneb väga kiirelt pidevalt edasi. Kehtivad õigusnormid ei vasta enam nendele sõidukikontseptsioonidele, nii et sellised sõidukid ei ole praegu Saksamaal avalikus tänavaliikluses lubatud.
Samal ajal nõuab kohtupraktika Saksamaal üha enam linnadelt ja kohalikelt omavalitsustelt sõidukeeldude ja liikluspiirangute kehtestamist – eelkõige diiselsõidukitele. Seda nõutakse rahvatervise ja keskkonna kaitseks. 2018. aastal oli vastavaid kohtuotsuseid juba kümnes Saksamaa suurlinnas ja paljud menetlused on veel pooleli.
19. juunil 2015 algatas Euroopa Komisjon Saksamaa suhtes rikkumismenetluse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta välisõhu kvaliteeti ja Euroopa õhu puhtamaks muutmist käsitleva direktiivi 2008/50/EÜ rikkumise tõttu ning esitas 11. oktoobril 2018 hagi Euroopa Liidu Kohtule (kohtuasi C-635/18). Komisjoni argumentide kohaselt ületatakse Saksamaal paljudes piirkondades süstemaatiliselt ja pidevalt eelnimetatud direktiivis kehtestatud lämmastikdioksiidi piirväärtusi. See on eriti tõsine mõju tõttu rahva tervisele.
Lämmastikdioksiid tekib põlemisprotsesside soovimatute kõrvalreaktsioonide tulemusena, eelkõige tänavaliikluses. Selle probleemiga saab Saksamaa toime tulla ainult keskkonnateadlikule liikuvusele üle minnes. Saksamaa linnade puhas õhk on alates 2000ndate aastate algusest Saksamaa Liitvabariigi valitsuse väljaöeldud eesmärk. Riik toetab mitmeid aastaid arvukate toetusprogrammidega elektripõhist liikuvust ja üleminekut keskkonnasõbralikele liiklustehnoloogiatele.
Siiski ei olnud lämmastikdioksiidi koormuse areng selle tegelikus ulatuses Saksamaa Liitvabariigi valitsuse jaoks prognoositav.
Õhukvaliteedi kavade koostamise ja edasiarendamise kohustus on Saksamaal föderaalse valitsemissüsteemi tõttu linnadel ja kohalikel omavalitsustel. Saksamaa Liitvabariigi valitsus toetab neid seejuures rahalise abiga. Õhukvaliteedi kavades sisalduvad meetmed on aga pikaaegse iseloomuga ja saavad kajastada vaid hinnangut. Vastuvõetud meetmete lõplikku tulemuslikkust saab hinnata alles mitme aasta möödudes.
Lisaks panid 2015. aastal avastatud sõidukitootjate manipulatsioonid diiselsõidukitega linnad ja kohalikud omavalitsused täiendavate ettenägematute raskuste ette. Diislitranspordi puhul eeldati linnade ja kohalike omavalitsuste õhukvaliteedi kavades palju madalamat lämmastikdioksiidi heite osa. Need kavad ei olnud seega osaliselt sobivad ettenähtud piirväärtuste järgimise tagamiseks, ilma et vastavad linnad ja kohalikud omavalitsused said seda teada.
Kasvavad sõidukeelud, kodanike koormus ja rikkumishagi esitamine komisjoni poolt nõudsid Saksamaa Liitvabariigi valitsuse kohest tegutsemist. Siia kuuluvad 2017. aasta lõpus käivitatud hädaabiprogramm „Puhas õhk 2017-2020“ ja 2. oktoobril 2018. aastal esitatud „Meie linnades puhta õhu ja individuaalse liikuvuse tagamise kontseptsioon“, samuti Saksamaa Liitvabariigi valitsuse otsus lubada Saksamaal mikrosõidukite elektripõhist liikuvust avalikus tänavaliikluses. See uus liikuvuse liik peab eelkõige suurlinnades, kus lämmastikdioksiidi koormus on eriti suur, liikluse koormust vähendama ja kohe keskkonnasõbralikumaks muutma.
Kavandatav regulatsioon ei kujuta endast samas kaupade vaba liikumise piiramist Euroopa Liidus. Täiendavaid kaubandusõiguslikke ega konkurentsiõiguslikke tõkkeid ei looda. Määruse eelnõu sõnastab elektriliste mikrosõidukite minimaalsed tehnilised nõuded, mis peavad kehtima ühtviisi kõigile siseriiklikele ja välismaistele tootjatele. Valdavalt on kavandatava regulatsiooni ainus eesmärk paigutada liiklusvahend „elektriline mikrosõiduk“ Saksamaa Liitvabariigi riiklikku õigussüsteemi.


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Jah


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification