Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2019) 00525
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D DA 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Forskrift om små elektriske køretøjers deltagelse i vejtrafikken og ændring af yderligere bestemmelser inden for vejtrafikloven


6. Products Concerned
Køretøjer med elektromotorisk fremdrift, der opfylder følgende tekniske krav:
- styre- eller holdestang
- maksimalhastighed på mindst 6 km/t og maksimalt 20 km/t afhængig af konstruktion
- effektbegrænsning på 500 watt (1400 watt ved selvbalancerende køretøjer)
- opfyldelse af køredynamiske minimumskrav.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Køretøjer med elektromotorisk fremdrift bliver tilladt i offentlig vejtrafik, hvis de opfylder følgende tekniske krav:
- styre- eller holdestang
- maksimalhastighed på mindst 6 km/t og maksimalt 20 km/t afhængig af konstruktion
- effektbegrænsning på 500 watt (1400 watt ved selvbalancerende køretøjer)
- opfyldelse af køredynamiske minimumskrav
("små elektriske køretøjer").
Bestemmelserne i færdselsloven (StVO), lov om indregistrering af motorkøretøjer (StVZO), forskrift om indregistrering af køretøjer (FZV) og forskrift om førerret (Fe) skal gælde for små elektriske køretøjer med forbehold for køretøjsspecifikke særegenheder. Små elektriske køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 12 km/h skal køre på cykelstier og kan anvendes af personer, der er over 14 år gamle. Små elektriske køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mindre end 12 km/h må køre på fortov og kan anvendes af personer, der er over 12 år gamle. Der foreligger ingen godkendelsespligt, men en forsikringspligt. indførelsen af et forsikringsmærkat til at klæbe på køretøjerne er planlagt.


9. Brief Statement of Grounds
På grund af forordningen om typegodkendelse (EU) nr. 168/2013 af to-, tre- eller firhjulede køretøjer (motorcykler, quadri etc.), der udelukker selvbalancerende køretøjer og køretøjer uden sæde fra sit anvendelsesområde, hører disse køretøjer ind under national lovgivende kompetence. I Tyskland er det indtil nu kun de såkaldte segways, som kan benyttes i offentlig vejtrafik.
Den foreliggende forskrift om små elektriske køretøjer (eKFV) skal muliggøre bæredygtig og typeuafhængig deltagelse i den offentlige vejtrafik for elektrisk drevne køretøjer uden sæde og selvbalancerende køretøjer. Små elektriske køretøjer er motorkøretøjer i henhold til § 1, stk. 2, i lov om vejtrafik (StVG), da de råder over en elektrisk trækkraftmotor. En særegenhed ved disse fartøjer er deres for det meste lille omfang og lave vægt, hvorved de kan udformes til at kunne foldes og bæres. Disse egenskaber gør det muligt for brugerne at tage køretøjerne med, hvorfor de udgør en særlig merværdi i forbindelsen mellem forskellige transportmidler og tilbagelægningen af især korte distancer. Desuden er køretøjerne emissionsfri og bidrager dermed til reguleringen af luftkvaliteten, især i byerne.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning til grundteksterne: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
færdselsloven (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
lov om indregistrering af motorkøretøjer (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
forskrift om førerret (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
forskrift om indregistrering af køretøjer (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
forskrift om bødekatalog (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ja


12. Grounds for the Emergency
I forbindelse med den planlagte forskrift drejer det sig om en regulering af de selvbalancerende køretøjer og køretøjer uden sæde, der er udstyret med en elektromotorisk fremdrift, hvoraf ingen af disse er omfattet er forordningen (EU) nr. 168/2013. I Tyskland er det indtil nu kun de såkaldte segways, som kan benyttes i offentlig vejtrafik. I den seneste tid er der kommet et stort antal nyudviklinger inden for elektromobilitet med små køretøjer, og dette marked videreudvikler sig hele tiden i et hurtigt tempo. Det eksisterende reguleringsværk svarer ikke længere til disse køretøjskoncepter, hvilket betyder, at sådanne køretøjer ikke er tilladt i den offentlige vejtrafik i Tyskland i øjeblikket.
Samtidig pålægger retsområdet flere og flere byer og kommuner i Tyskland at meddele køreforbud og trafikbegrænsninger - især for dieselkøretøjer. Dette er nødvendigt for at beskytte den offentlig sundhed og miljøet. I 2018 faldt der tilsvarende dom i ti tyske storbyer, og talrige yderligere retssager er stadig verserende.
Den 19. juni 2015 indledte Den Europæiske Kommission en traktatbrudssag mod Tyskland på grund af brud på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvalitet og renere luft i Europa og rejste den 11. oktober 2018 klage ved EU-Domstolen (sag C-635/18). Ifølge indlæg fra Kommissionen bliver de i det førnævnte direktiv fastsatte grænseværdier for nitrogendioxid systematisk og vedvarende overskredet i Tyskland inden for mange områder. Dette er især alvorligt på grund af konsekvenserne for befolkningens sundhed.
Nitrogendioxid opstår som et produkt af uønskede sidereaktioner ved forbrændingsprocesser, navnlig i vejtrafikken. Dette problem kan Tyskland kun imødekomme med omstillingen til en miljøbevidst mobilitet. Renere luft i de tyske byer har siden begyndelsen af 2000'erne været forbundsregeringens erklærede mål. Forbundet har i flere år støttet elektromobiliteten og omstillingen til miljøvenlige transportteknologier med talrige støtteprogrammer.
Udviklingen af nitrogendioxid-belastningen i dens faktiske omfang var dog ikke til at forudsige for forbundsregeringen.
Opstillingen og videreudviklingen af luftrensningsplaner påhviler i Tyskland byerne og kommunerne på grund af det føderale regeringssystem. Forbundsregeringen støtter dem med finansiel bistand. Tiltagene i luftrensningsplanerne er dog af langsigtet karakter og kan altid kun fremstille en vurdering. De vedtagne tiltags endelige virkning kan først bedømmes efter flere års forløb.
Derudover kom byerne og kommunerne i yderligere uforudsigelige vanskeligheder på grund af de i 2015 afslørede manipulationer med dieselkøretøjer fra køretøjsproducenternes side. I byernes og kommunernes luftrensningsplaner blev det antaget, at dieseltrafikken havde en meget lavere andel i nitrogendioxid-udstødningen. Dermed var planerne til dels ikke egnede til at sikre overholdelsen af de fastsatte grænseværdier, uden at det kunne være tydeligt for de pågældende byer og kommuner.
De tiltagende køreforbud, belastningen af borgerne og den af Kommissionen rejste traktatbrudssag krævede, at forbundsregeringen handlede øjeblikkeligt. Hertil hører det i slutningen af 2017 påbegyndte handlingsprogram "Renere Luft 2017-2020" og "Koncept for renere luft og sikringen af den individuelle mobilitet i vores byer", som blev præsenteret den 2. oktober 2018, men også forbundsregeringens beslutning om at tillade elektromobiliteten med små køretøjer i den offentlige vejtrafik i Tyskland. Denne nye form for mobilitet skal især aflaste trafikken i storbyerne, hvor nitrogendioxid-belastningen er særlig høj, og øjeblikkelig gøre den mere miljøvenlig.
Derimod udgør den planlagte regulering ingen indskrænkning af den frie bevægelighed for varer inden for Den Europæiske Union. Der bliver ikke oprettet yderligere handelsretlige eller konkurrenceretlige hindringer. Udkastet til forskrift formulerer minimale tekniske krav til små elektriske køretøjer, der skal gælde ligeligt for alle indenlandske og udenlandske producenter. Det helt overvejende mål for den planlagte regulering er at indordne transportmidlet "små elektriske køretøjer" i Forbundsrepublikken Tysklands nationale retsramme.


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlige indvirkninger på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlige indvirkninger på den internationale handel.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification