Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2019) 00525
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D CS 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Nařízení o účasti malých elektrických vozidel v silniční dopravě a o změně ostatních předpisů pro silniční dopravu


6. Products Concerned
Vozidla s elektromotorovým pohonem, která splňují tyto technické požadavky:
- volant nebo držadlo,
- nejméně 6 km/h až do maximální výše 20 km/h u nejvyšší rychlosti v souvislosti s konstrukčními požadavky,
- mezní hodnota výkonu 500 wattů (1400 wattů pro samoobslužná vozidla),
- splňují minimální požadavky na dynamickou stabilitu vozidla.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Vozidla s elektromotorovým pohonem budou registrována pro veřejnou dopravu, pokud splňují tyto technické požadavky:
- volant nebo držadlo,
- nejméně 6 km/h až do maximální výše 20 km/h u nejvyšší rychlosti v souvislosti s konstrukčními požadavky,
- mezní hodnota výkonu 500 wattů (1400 wattů pro samoobslužná vozidla),
- splňují minimální požadavky na dynamickou stabilitu vozidla
(„malých elektrických vozidel“).
Pravidla silničního provozu (StVO), příkazu k registraci silničního provozu (StVZO), nařízení o registraci vozidel (FZV) a nařízení o udělování řidičského oprávnění (FeV) jsou určena k použití pro malá elektrická vozidla s vlastnostmi specifickými pro dané vozidlo. Malá elektrická vozidla s nejvyšší rychlostí vyšší než 12 km/h mohou jezdit po cyklostezkách a lze je používat od 14 let. Malá elektrická vozidla s nejvyšší rychlostí nižší než 12 km/h mohou jezdit po plochách pro pěší provoz a lze je používat od 12 let. Nejsou žádné povinnosti spojené s povolením ani pojištění. U vozidel se očekává, že zavedou pojišťovací značku na přilepení.


9. Brief Statement of Grounds
Na základě nařízení o schvalování typu (EU) č. 168/2013 pro dvoukolová, tříkolová nebo čtyřkolová vozidla (motocykly, čtyřkolky atd.), které vylučuje samoobslužná vozidla a vozidla bez sedadla ze své oblasti působnosti, spadají tato vozidla do oblasti působnosti vnitrostátní legislativní pravomoci. V Německu je možné provozovat na veřejných silnicích pouze takzvané Segways.
Toto nařízení o malých elektrických vozidlech (dále jen orig. zkr. eKFV) je určeno k tomu, aby umožnilo účast na veřejné silniční dopravě v udržitelném a typově nezávislém způsobu pro elektricky poháněné vozidla bez sedadel a pro samoobslužná vozidla. Malá elektrická vozidla jsou motorová vozidla ve smyslu oddílu 1 bodu 2 zákona o silniční dopravě (StVG), protože mají elektrický pohon. Zvláštní rys těchto vozidel však leží v jejich obvykle malých rozměrech a nízké váze, což umožňuje jejich skládání a přenosnost. Tyto vlastnosti umožňují uživatelům přenášet vozidla, což je důvod, proč představují zvláštní přidanou hodnotu pro spojení různých dopravních prostředků a překonávání obzvláště krátkých vzdáleností. Kromě toho tato vozidla jsou bez emisní a přispívají tak ke kontrole znečišťování ovzduší, a to zejména ve městech.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na základní texty: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
vyhláška o silničním provozu (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
vyhláška o registraci vozidel k silničnímu provozu (orig. zkr. StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
nařízení o udělování řidičského oprávnění (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
vyhláška o homologaci vozidel (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
nařízení o katalogu pokut (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ano


12. Grounds for the Emergency
Navrhované nařízení zavádí režim pro samoobslužná vozidla a vozidla bez sedadla vybavená elektrickým pohonem, na něž se nevztahuje nařízení (EU) č. 168/2013. V Německu je možné provozovat na veřejných silnicích pouze takzvané Segways. V nedávné době došlo k velkému počtu nových změn v oblasti elektrické mobility prostřednictvím malých vozidel a tento trh se neustále vyvíjí v rychlém sledu. Stávající předpisový rámec již nesplňuje tyto koncepty týkající se vozidel, takže tato vozidla nejsou v současné době povolena pro veřejnou silniční dopravu v Německu.
Současně platí, že judikatura v Německu ukládá více městům a obcím povinnost vydávat zákazy řízení a dopravní omezení, a to zejména u motorových vozidel. To je nezbytné k ochraně veřejného zdraví a životního prostředí. V roce 2018 se v deseti velkých německých městech a mnoho dalších případech stále čeká na soudní rozhodnutí.
Dne 19. června 2015 Evropská Komise zahájila vůči Německu řízení o nesplnění povinnosti za porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a dne 11. října 2018 podala žalobu u Evropského soudního dvora (věc C-635/18). Podle Komise jsou limity pro oxid dusičitý stanovené ve výše uvedené směrnici v Německu ve velkém počtu oblastí systematicky a trvale překračovány. To je obzvlášť vážné kvůli vlivu na zdraví obyvatelstva.
Oxid dusičitý vzniká jako produkt nežádoucích vedlejších reakcí ve spalovacích procesech, a to zejména v silniční dopravě. Německo může tento problém vyřešit pouze v případě změny mobility, která je šetrná k životnímu prostředí. Čistý vzduch v německých městech je stanoveným cílem spolkové vlády od roku 2000. Spolková vláda propaguje elektrickou mobilitu a již po několik let pomocí řady programů přechází na dopravní technologie šetrné k životnímu prostředí.
Přesto byl vývoj znečištění oxidem dusičitým ve skutečném měřítku pro spolkovou vládu nepředvídatelný.
Za vytvoření a další rozvoj plánů čistého ovzduší odpovídají města a obce v Německu kvůli politice spolkové vlády. Spolková vláda je podporuje finanční pomocí. Opatření obsažená v plánech týkajících se čistého ovzduší jsou však dlouhodobě na přírodě a mohou být vždy pouze odhadem. Konečnou účinnost přijatých opatření lze posuzovat až po uplynutí několika let.
Kromě toho manipulace výrobců vozidel s dieselovými vozidly zjištěnými v 2015 prezentačních městech a obcích s dodatečnými potížemi. Na čistých vzdušných plánech měst a obcí byl přijat dieselový provoz s mnohem nižším podílem emisí oxidu dusičitého. Tyto plány nebyly proto částečně schopny zajistit dodržování stanovených mezních hodnot, aniž by byla zjevně postižena města a obce.
Rostoucí zákazy řízení, zátěž pro občany a vyšetřování protiprávního jednání ze strany Komise vyžadují okamžité jednání spolkové vlády. To zahrnuje okamžitý program „Clean Air 2017-2020“ zahájený na konci 2017 a „Koncepce pro čistý vzduch a zajištění individuální mobility v našich městech“, která byla předložena dne 2. října 2018, jakož i rozhodnutí spolkové vlády o tom, aby byla na veřejných silnicích v Německu umožněna elektrická mobilita malými vozidly. Tento nový typ mobility má za cíl zmírnit dopravu a učinit ji okamžitě ekologičtější, a to zejména ve velkých městech, kde je znečištění oxidem dusičitým mimořádně vysoké.
Na druhé straně navrhované nařízení nemá vliv na volný pohyb zboží v rámci Evropské unie. Neexistují žádné další překážky kladené obchodu nebo hospodářské soutěži. Návrh nařízení formuluje minimální technické požadavky na malá elektrická vozidla, která by se měla vztahovat rovněž na všechny domácí i zahraniční výrobce. Ve většině světa má plánované nařízení pouze za cíl uvést dopravní prostředky "malé elektrické vozidlo" do vnitrostátní právní struktury Spolkové republiky Německo.


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Ano


16. TBT and SPS aspects
Dohoda TBT o technických překážkách obchodu

NE – Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

Sanitární a fytosanitární dohoda SPS

NE – Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification