Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2019) 00525
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D BG 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Наредба относно участието на малки електрически превозни средства в пътното движение и за изменение на други разпоредби от законодателството за движението по пътищата


6. Products Concerned
Превозни средства с електромоторно задвижване, които отговарят на следните технически изисквания:
— наличие на кормило или перило,
— най-малко 6 km/h до не повече от 20 km/h обусловена от конструкцията максимална скорост,
— ограничение на мощността до 500 вата (1 400 вата при самобалансиращи се превозни средства),
— съответствие с минималните изисквания за динамичност на движение.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Превозни средства с електромоторно задвижване се одобряват за движение по обществените пътища, ако отговарят на следните технически изисквания:
— наличие на кормило или перило,
— най-малко 6 km/h до не повече от 20 km/h обусловена от конструкцията максимална скорост,
— ограничение на мощността до 500 вата (1 400 вата при самобалансиращи се превозни средства),
— съответствие с минималните изисквания за динамичност на движение
(„малки електрически превозни средства“).
Разпоредбите на Кодекса за движение по пътищата (StVO), на Наредбата за регистрацията на моторните превозни средства (StVZO), на Наредбата за регистрацията на превозни средства (FZV) и на Наредбата относно свидетелствата за управление (FeV) следва да важат за малки електрически превозни средства, като се вземат под внимание особеностите на превозното средство. Малки електрически превозни средства с обусловена от конструкцията максимална скорост, по-голяма от 12 km/h, трябва да се движат по велосипедни пътища и могат да се използват от лица, навършили 14 години. Малки електрически превозни средства с обусловена от конструкцията максимална скорост, по-малка от 12 km/h, могат да се движат по пешеходни пътища и да се използват от лица, навършили 12 години. Не съществува задължение за регистрация, но съществува такова за застраховка. За превозните средства е предвидено въвеждането на застрахователна табелка, която се поставя чрез залепване.


9. Brief Statement of Grounds
На основание Регламент (ЕС) № 168/2013 относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (мотоциклети, четириколесни превозни средства и т. н.), който изключва самобалансиращите се превозни средства и превозните средства без седалка от своята област на приложение, тези превозни средства попадат в обхвата на националните законодателни правомощия. До момента в Германия в общественото пътно движение могат да се използват само така наречените Segways.
Представената eKFV следва да предостави възможност за устойчиво и независимо от типа участие в общественото пътно движение на електрически превозни средства без седалка и на самобалансиращи се превозни средства. Малките електрически превозни средства са моторни превозни средства по смисъла на параграф 1, втора алинея от Закона за движението по пътищата (StVG), тъй като имат електрически задвижващ двигател. Специфични характеристики на тези превозни средства са техните малки размери в повечето случаи и ниското им тегло, което позволява те да бъдат проектирани като сгъваеми и преносими. Тези характеристики позволяват на потребителите да вземат превозните средства със себе си, благодарение на което те представляват специфично допълнително преимущество при връзка между различни транспортни средства и за изминаване на къси разстояния. Освен това тези превозни средства не отделят емисии, с което допринасят за опазването на чистотата на въздуха, особено в градовете.


10. Reference Documents - Basic Texts
Препратка към основните документи: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Кодекс за движение по пътищата (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
Наредба за регистрацията на моторните превозни средства (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
Наредба относно свидетелствата за управление (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
Наредба за регистрацията на превозни средства (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
Наредба относно издаването на предупреждение, правила за налагане на глоби и налагането на забрана за движение поради нарушения на правилата за движение по пътищата (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Да


12. Grounds for the Emergency
Планираната наредба представлява разпоредба, касаеща необхванатите от Регламент (ЕС) № 168/2013 самобалансиращи се превозни средства и превозни средства без седалка, които са оборудвани с електрическо задвижване. До момента в Германия в общественото пътно движение могат да се използват само така наречените Segways. В последно време бяха разработени множество нови модели в областта на електрическата мобилност с малки превозни средства и този пазар продължава да се развива с постоянни бързи темпове. Съществуващата регулаторна рамка вече не съответства на тези концепции за превозни средства, така че понастоящем участието на такива превозни средства в общественото пътно движение не е разрешено.
Същевременно съдебните власти призовават все повече градове и общини в Германия да налагат забрани и ограничения за движение — особено за дизелови автомобили. Това е необходимо за опазването на общественото здраве и на околната среда. През 2018 г. вече имаше съответни съдебни постановления в десет големи града в Германия и много други производства са все още висящи.
На 19 юни 2015 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу Германия поради нарушаване на разпоредбите на Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, и на 11 октомври 2018 г. подаде иск пред Съда на Европейския съюз (дело C-635/18). Според мотивите на Комисията в много области в Германия системно и постоянно биват превишавани установените в гореспоменатата директива прагове на азотен диоксид. Това е особено сериозно поради въздействията върху здравето на населението.
Азотният диоксид възниква като продукт вследствие на нежелани съпътстващи реакции при горивни процеси, преди всичко в рамките на пътното движение. Германия може да реши този проблем само с преминаването към екологосъобразна мобилност. От началото на новото хилядолетие декларираната цел на федералното правителство е чист въздух в германските градове. От няколко години Федерацията насърчава електрическата мобилност и прехода към екологосъобразни транспортни технологии, като прилага множество програми за насърчаване.
Въпреки това федералното правителство не можеше да предвиди действителната степен на увеличаването на замърсяването с азотен диоксид.
Поради федералната правителствена система създаването и допълването на планове за чистота на въздуха в Германия попадат в сферата на задължения на градовете и общините. При това федералното правителство ги подпомага с финансови помощи. Включените в плановете за чистотата на въздуха мерки обаче имат дългосрочен характер и винаги могат да представляват само приблизителна оценка. Окончателният резултат от приетите мерки ще може да се оцени едва след като изминат няколко години.
Освен това разкритите през 2015 г. манипулации от страна на автомобилните производители по дизелови превозни средства създадоха допълнителни непредвидими трудности пред градовете и общините. Движението на дизелови автомобили беше включено в плановете за чистотата на въздуха на градовете и общините с много по-нисък дял на емисиите на азотен диоксид. В резултат на това тези планове отчасти бяха неподходящи за целта да се гарантират предписаните прагове, без това да е видно за засегнатите градове и общини.
Увеличаващите се забрани за движение, натоварването на гражданите и подаването на иска за нарушение от Комисията наложиха необходимостта от незабавни действия на федералното правителство. Част от тях е стартираната в края на 2017 г. програма за незабавно изпълнение „Чист въздух 2017—2020 г.“ и представената на 2 октомври 2018 г. „Концепция за чист въздух и осигуряване на индивидуалната мобилност в нашите градове“, но също и решението на федералното правителство да разреши електрическата мобилност с малки превозни средства в общественото пътно движение в Германия. Този нов вид мобилност следва да облекчи пътното движение, особено в големите градове, в които замърсяването с азотен диоксид е особено силно, и още в момента да го направи по-екологично.
От друга страна, планираната разпоредба не нарушава свободното движение на стоки в рамките на Европейския съюз. Не се създават допълнителни препятствия по смисъла на търговското или конкурентното законодателство. Проектонаредбата формулира минимални технически изисквания към малки електрически превозни средства, които следва да важат в еднаква степен за всички национални и чуждестранни производители. Преобладаващата цел на планираната разпоредба е само да включи транспортното средство „малко електрическо превозно средство“ в националната законодателна система на Федерална република Германия.


13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
Да


16. TBT and SPS aspects
Споразумение за ТБТ

НЕ — проектът не оказва съществени въздействия върху международната търговия.

Споразумение за СФС

НЕ — проектът не оказва съществени въздействия върху международната търговия.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification