Notification Detail

Draft Act on selected end-of-life products

Notification Number: 2019/532/CZ (Czech Republic )
Date received: 29/10/2019
End of Standstill: 30/01/2020

Issue of comments by: Commission
cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2019) 03010
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2019/0532/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903010.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0532 CZ SV 29-10-2019 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221802212
Fax: +420 221802440
E-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 122 599
E-mail: Josef.Benes@mzp.cz


4. Notification Number
2019/0532/CZ - X00M


5. Title
Utkast till lag om utvalda uttjänta produkter


6. Products Concerned
Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE), batterier och ackumulatorer, däck och fordon,
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning, förbrukade batterier och ackumulatorer, begagnade däck, uttjänta fordon


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
De utvalda produkter som den föreslagna lagen avser är elektrisk och elektronisk utrustning (EEE), batterier och ackumulatorer, däck och fordon. Syftet med den nya lagstiftningen är att införa omfattande regler för utvalda produkter under hela deras livscykel, dvs. från produktion och utsläppande på marknaden till behandling efter att dessa produkter (uttjänta produkter) har blivit avfall. Syftet med bestämmelserna i den föreslagna lagen är reglering av halten farliga ämnen i utvalda produkter, förhindrande av att avfall från utvalda produkter genereras, reglerad retur eller insamling av uttjänta produkter för att säkerställa att största möjliga andel går till återanvändning och återvinning samt särskilda regler för hantering av uttjänta produkter, inklusive deras användning och bortskaffning. Den föreslagna lagen konsoliderar och fastställer dessutom utförliga regler för inrättande och drift av övergripande system som uppfyller de av tillverkarens skyldigheter som följer av tillverkarens utökade ansvar.

Nyckelord: elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, ackumulatorer, däck, fordon, avfall, avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning, förbrukade batterier, begagnade däck, uttjänta fordon


9. Brief Statement of Grounds
Det viktigaste syftet med utkastet till lag är att säkerställa en hög skyddsnivå för miljön och för människors hälsa gentemot de negativa effekterna av avfall från utvalda produkter, i enlighet med gällande lagstiftning i EU.
Frågan om uttjänta produkter regleras för närvarande av lag nr 185/2001 om avfall och ändringar av vissa andra lagar i sin ändrade lydelse (nedan kallad avfallslagen). Avfallslagen är den grundläggande lagstiftning som har styrt avfallsekonomin i Republiken Tjeckien sedan 2001. Den har ändrats många gånger, huvudsakligen på grund av behovet av att införliva de tillämpliga EU-direktiven. Med tiden blev avfallslagen mycket komplicerad och förvirrande på grund av de ofta förekommande ändringarna. Av detta skäl är det nödvändigt att skapa en ny, separat lagstiftning.
Frågan om uttjänta produkter förbigås i många avseenden av systematiseringen av det grundläggande avfallssystemet (i synnerhet tillverkarens utökade ansvar, returer, osv.).
Ett annat praktiskt skäl är att EU-direktiven rörande uttjänta produkter ändras mycket ofta och hela avfallslagen skulle behöva ändras varje gång för att införliva dem.
Utkastet införlivar för första gången även bl.a. de skyldigheter som härrör från paketet för den cirkulära ekonomin.


10. Reference Documents - Basic Texts
Det finns inga grundtexter.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

NEJ – förslaget har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej - utkastet utgör varken en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  ETRMA on 27-01-2020
Click to expand

ETRMA (European Tyre and Rubber Manufactures Association) has been aware about the new draft act on selected end of life products through the public notification procedure.

We have assessed in detail the proposed legal act and we have to say that the transposition of the waste framework directive in respect to end of life tyres has been positively covered by the act. 

We warmly welcome specific articles to deal with some topics e.g.  On how tyre producers, distributors, and the last seller have to transmit in a separate line on the invoice the costs of take-back used tyres as the best way of generating awareness on the consumer about the environmental cost of the waste management. Even  the obligation of holders,  on request of the customs office,  to demonstrate that tyres intended to be exported, within any consignment,  are not really waste, as a measure of prevention of the  dumping of waste in thirds countries. 

Therefore, European Tyre Industry, fully support the transposition text of the WFD into the Czech Republic´s legislative acquis.