Notification Detail

Draft Act on selected end-of-life products

Notification Number: 2019/532/CZ (Czech Republic )
Date received: 29/10/2019
End of Standstill: 30/01/2020

Issue of comments by: Commission
cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2019) 03010
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2019/0532/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903010.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0532 CZ SK 29-10-2019 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221802212
Fax: +420 221802440
E-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 122 599
E-mail: Josef.Benes@mzp.cz


4. Notification Number
2019/0532/CZ - X00M


5. Title
Návrh zákona o vybraných výrobkoch s ukončenou životnosťou


6. Products Concerned
Elektrické a elektronické zariadenia (elektrozariadenie), batérie a akumulátory, pneumatiky a vozidlá;
odpadové elektrozariadenie, použité batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky, vozidlá s ukončenou životnosťou


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Vybranými výrobkami, ktorých sa navrhovaná právna úprava týka, sú elektrické a elektronické zariadenia (elektrozariadenie), batérie a akumulátory, pneumatiky a vozidlá. Účelom novej právnej úpravy je komplexne upraviť problematiku vybraných výrobkov počas celého ich životného cyklu, teda od ich výroby a uvedenia na trh až po ich spracovanie potom, keď sa stali odpadom (výrobky s ukončenou životnosťou). Predmetom úpravy navrhovaného zákona je teda regulácia obsahu nebezpečných látok vo vybraných výrobkoch, prevencia vzniku odpadov z vybraných výrobkov, regulovaný spätný odber či zber výrobkov s ukončenou životnosťou s cieľom zaistiť čo najväčší podiel ich opätovného využitia a recyklácie a osobitné pravidlá pre nakladanie s výrobkami s ukončenou životnosťou, vrátane ich využitia a odstránenia. Navrhovaný zákon tiež zjednocuje a komplexne upravuje pravidlá pre vznik a fungovanie kolektívnych systémov plniacich za výrobcu povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Kľúčové slová: elektrozariadenie, batéria, akumulátor, pneumatika, vozidlo, odpad, odpadové elektrozariadenie, odpadová batéria, odpadová pneumatika, vozidlo s ukončenou životnosťou


9. Brief Statement of Grounds
Cieľom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým zaistenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a ľudského zdravia pred negatívnymi vplyvmi odpadov z vybraných výrobkov v súlade s príslušnými predpismi EÚ.
Problematika výrobkov s ukončenou životnosťou je v súčasnosti upravená zákonom č. 185/2001 Sb., o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov („zákon o odpadoch“). Zákon o odpadoch je základným právnym predpisom, ktorým sa riadi odpadové hospodárstvo v Českej republike už od roku 2001, pričom tento zákon bol počas svojej existencie mnohokrát novelizovaný, a to najmä z dôvodu potreby transpozície príslušných smerníc Európskej únie. Zákon o odpadoch sa postupom času stal z dôvodu častých novelizácií značne komplikovaným a neprehľadným. Preto je vhodné vytvoriť novú, samostatnú právnu úpravu.
Problematika výrobkov s ukončenou životnosťou sa v mnohých ohľadoch vymyká systematike základného odpadového režimu (hlavne rozšírená zodpovednosť výrobcu, spätný odber atď.).
Ďalším praktickým dôvodom je skutočnosť, že smernice EÚ o výrobkoch s ukončenou životnosťou sú veľmi často novelizované a na vykonanie ich transpozície sa doteraz musel vždy novelizovať celý zákon o odpadoch.
Návrhom sa ďalej napr. novo transponujú povinnosti vyplývajúce zo smerníc tzv. balíka predpisov o obehovom hospodárstve.


10. Reference Documents - Basic Texts
žiadny základný text nie je k dispozícii


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Áno


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu (TBT)

NIE – návrh nemá podstatný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS)

Nie – návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  ETRMA on 27-01-2020
Click to expand

ETRMA (European Tyre and Rubber Manufactures Association) has been aware about the new draft act on selected end of life products through the public notification procedure.

We have assessed in detail the proposed legal act and we have to say that the transposition of the waste framework directive in respect to end of life tyres has been positively covered by the act. 

We warmly welcome specific articles to deal with some topics e.g.  On how tyre producers, distributors, and the last seller have to transmit in a separate line on the invoice the costs of take-back used tyres as the best way of generating awareness on the consumer about the environmental cost of the waste management. Even  the obligation of holders,  on request of the customs office,  to demonstrate that tyres intended to be exported, within any consignment,  are not really waste, as a measure of prevention of the  dumping of waste in thirds countries. 

Therefore, European Tyre Industry, fully support the transposition text of the WFD into the Czech Republic´s legislative acquis.