Notification Detail

Draft Act on selected end-of-life products

Notification Number: 2019/532/CZ (Czech Republic )
Date received: 29/10/2019
End of Standstill: 30/01/2020

Issue of comments by: Commission
cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2019) 03010
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2019/0532/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903010.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0532 CZ PL 29-10-2019 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221802212
Fax: +420 221802440
E-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 122 599
E-mail: Josef.Benes@mzp.cz


4. Notification Number
2019/0532/CZ - X00M


5. Title
Projekt ustawy o wybranych wyrobach wycofanych z eksploatacji


6. Products Concerned
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE), baterie i akumulatory, opony i pojazdy;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, pojazdy wycofane z eksploatacji


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Wybrane wyroby, których dotyczy projekt przepisów, obejmują sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE), baterie i akumulatory, opony i pojazdy. Celem nowych przepisów jest wprowadzenie kompleksowych zmian dotyczących wybranych wyrobów w całym ich cyklu życia, czyli od ich produkcji i wprowadzenia do obrotu aż po ich przetworzenie w momencie, w którym staną się odpadami (wyroby wycofane z eksploatacji). Przedmiot projektu ustawy stanowi zatem uregulowanie zawartości niebezpiecznych substancji w wybranych wyrobach, zapobieganie wytwarzaniu odpadów z wybranych wyrobów, uregulowanie zwracania lub zbioru wyrobów wycofanych z eksploatacji w celu zapewnienia, by jak największa ich część była ponownie wykorzystywana i poddawana recyklingowi, oraz szczególnych zasad postępowania z wyrobami wycofanymi z eksploatacji, co obejmuje ich wykorzystanie i unieszkodliwienie. Projekt ustawy ujednolica również i kompleksowo poprawia zasady tworzenia i działania kompleksowych systemów przeznaczonych do wypełniania obowiązków producentów wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Słowa kluczowe: sprzęt elektryczny i elektroniczny, bateria, akumulator, opona, pojazd, odpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyta bateria, zużyta opona, pojazd wycofany z eksploatacji


9. Brief Statement of Grounds
Głównym celem przedkładanego projektu ustawy jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego przed negatywnym oddziaływaniem odpadów pochodzących z wybranych wyrobów zgodnie z odpowiednimi przepisami UE.
Kwestie dotyczące wyrobów wycofanych z eksploatacji były dotychczas regulowane ustawą nr zbioru 185/2001 o odpadach i o zmianie niektórych ustaw, ze zmianami („ustawa o odpadach”). Ustawa o odpadach już od 2001 r. stanowi podstawowy akt prawny regulujący gospodarowanie odpadami w Republice Czeskiej, przy czym ustawa ta była w trakcie swojego obowiązywania wielokrotnie nowelizowana, szczególnie ze względu na konieczność transpozycji odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Ustawa o odpadach stała się z czasem bardzo skomplikowana i mało przejrzysta z powodu częstych nowelizacji. Dlatego należy stworzyć nowy, samodzielny akt prawny.
Kwestie dotyczące wyrobów wycofanych z eksploatacji w wielu aspektach wykraczają poza systematykę podstawowego systemu postępowania z odpadami (w szczególności rozszerzona odpowiedzialność producenta, zwracanie itd.).
Kolejnym praktycznym powodem jest fakt, że dyrektywy UE dotyczące wyrobów wycofanych z eksploatacji są bardzo często nowelizowane, więc dotychczas konieczna była nowelizacja całej ustawy o odpadach, by je transponować.
Projekt ponadto np. na nowo transponuje obowiązki wynikające z dyrektyw należących do tzw. pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym.


10. Reference Documents - Basic Texts
Brak tekstu podstawowego


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Tak


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  ETRMA on 27-01-2020
Click to expand

ETRMA (European Tyre and Rubber Manufactures Association) has been aware about the new draft act on selected end of life products through the public notification procedure.

We have assessed in detail the proposed legal act and we have to say that the transposition of the waste framework directive in respect to end of life tyres has been positively covered by the act. 

We warmly welcome specific articles to deal with some topics e.g.  On how tyre producers, distributors, and the last seller have to transmit in a separate line on the invoice the costs of take-back used tyres as the best way of generating awareness on the consumer about the environmental cost of the waste management. Even  the obligation of holders,  on request of the customs office,  to demonstrate that tyres intended to be exported, within any consignment,  are not really waste, as a measure of prevention of the  dumping of waste in thirds countries. 

Therefore, European Tyre Industry, fully support the transposition text of the WFD into the Czech Republic´s legislative acquis.