Notification Detail

Draft Act on selected end-of-life products

Notification Number: 2019/532/CZ (Czech Republic )
Date received: 29/10/2019
End of Standstill: 30/01/2020

Issue of comments by: Commission
cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2019) 03010
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2019/0532/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903010.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0532 CZ FI 29-10-2019 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221802212
Fax: +420 221802440
E-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 122 599
E-mail: Josef.Benes@mzp.cz


4. Notification Number
2019/0532/CZ - X00M


5. Title
Luonnos laiksi valituista käytöstä poistetuista tuotteista


6. Products Concerned
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut, renkaat ja ajoneuvot;
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, käytetyt paristot ja akut, käytetyt renkaat ja ajoneuvoromu


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Valitut tuotteet, joita ehdotettu lainsäädäntö koskee, ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja sekä renkaita ja ajoneuvoja. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on määrittää kattavat säännöt valittujen tuotteiden koko elinkaarta varten eli valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta tuotteiden käsittelyyn sitten, kun niistä on tullut jätettä (käytöstä poistetut tuotteet). Lakiluonnoksen aiheena on valittujen tuotteiden sisältämiä vaarallisia aineita koskeva sääntely, jätteiden syntymisen estäminen valituista tuotteista, käytöstä poistettujen tuotteiden takaisinoton ja keräyksen sääntely siten, että mahdollisimman suuri osa voitaisiin käyttää uudelleen, sekä käytöstä poistettujen tuotteiden kierrätys ja niiden käsittelyä koskevat erityiset säännöt, mukaan luettuina niiden käyttö ja hävittäminen. Lakiluonnoksella myös yhdistetään ja laaditaan kattavasti säännöt, jotka koskevat valmistajan laajennetusta vastuusta johtuvien valmistajan velvoitteiden täyttämistä varten perustettavien kattavien järjestelmien luomista ja toimintaa.

Avainsanat: sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut, renkaat, ajoneuvot, jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, käytetyt paristot, käytetyt renkaat, romuajoneuvot


9. Brief Statement of Grounds
Lakiluonnoksen keskeinen tavoite on varmistaa ympäristön ja ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu valituista tuotteista syntyvien jätteiden haitallisilta vaikutuksilta asiaan liittyvän Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.
Käytöstä poistettuja tuotteita säännellään tällä hetkellä jätteistä ja tiettyjen muiden lakien muuttamisesta annetulla lailla nro 185/2001 (säädöskokoelma), sellaisena kuin se on muutettuna (jätelaki). Jätelaki on perussäädös, jolla on säännelty Tšekin tasavallan jätehuoltoa vuodesta 2001 asti. Sitä on muutettu moneen kertaan, pääasiassa sovellettavien Euroopan unionin direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ajan ja monien muutosten myötä jätelaista on kuitenkin tullut melko monimutkainen ja sekava. Siksi nyt on tarpeen laatia uusi, erillinen lainsäädäntö.
Käytöstä poistetut tuotteet ovat monessa suhteessa perusjätehuoltojärjestelmän ulkopuolella (erityisesti esimerkiksi valmistajan laajennetun vastuun ja takaisinoton osalta).
Toinen käytännön syy on se, että käytöstä poistettuja tuotteita koskevia Euroopan unionin direktiivejä muutetaan erittäin usein, ja siksi koko jätelakia pitäisi muuttaa joka kerta muutosten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Luonnoksella myös muun muassa saatetaan ensimmäistä kertaa kiertotalouspaketista johtuvat velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä.


10. Reference Documents - Basic Texts
Perustekstejä ei ole saatavilla


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Kyllä


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  ETRMA on 27-01-2020
Click to expand

ETRMA (European Tyre and Rubber Manufactures Association) has been aware about the new draft act on selected end of life products through the public notification procedure.

We have assessed in detail the proposed legal act and we have to say that the transposition of the waste framework directive in respect to end of life tyres has been positively covered by the act. 

We warmly welcome specific articles to deal with some topics e.g.  On how tyre producers, distributors, and the last seller have to transmit in a separate line on the invoice the costs of take-back used tyres as the best way of generating awareness on the consumer about the environmental cost of the waste management. Even  the obligation of holders,  on request of the customs office,  to demonstrate that tyres intended to be exported, within any consignment,  are not really waste, as a measure of prevention of the  dumping of waste in thirds countries. 

Therefore, European Tyre Industry, fully support the transposition text of the WFD into the Czech Republic´s legislative acquis.