Notification Detail

Draft Act on selected end-of-life products

Notification Number: 2019/532/CZ (Czech Republic )
Date received: 29/10/2019
End of Standstill: 30/01/2020

Issue of comments by: Commission
cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Μήνυμα 002

Ανακοίνωση της Επιτροπής - TRIS/(2019) 03010
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535
Μετάφραση του μηνύματος 001
Γνωστοποίηση: 2019/0532/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903010.EL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0532 CZ EL 29-10-2019 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221802212
Fax: +420 221802440
E-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 122 599
E-mail: Josef.Benes@mzp.cz


4. Notification Number
2019/0532/CZ - X00M


5. Title
Σχέδιο νόμου για επιλεγμένα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους


6. Products Concerned
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ), μπαταρίες και συσσωρευτές, ελαστικά και οχήματα·
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών, απόβλητα ελαστικών, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Τα επιλεγμένα προϊόντα τα οποία αφορά η προτεινόμενη νομοθεσία είναι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ), οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, τα ελαστικά και τα οχήματα. Ο στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η θέσπιση ολοκληρωμένων κανόνων που θα διέπουν τα επιλεγμένα προϊόντα σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους, δηλαδή από την παραγωγή και την τοποθέτηση στην αγορά έως την επεξεργασία αφού τα εν λόγω προϊόντα (προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους) καταστούν απόβλητα. Το αντικείμενο των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου είναι η ρύθμιση του περιεχομένου των επικίνδυνων ουσιών σε επιλεγμένα προϊόντα, η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων από επιλεγμένα προϊόντα, η ρυθμιζόμενη παραλαβή λόγω επιστροφής ή η συλλογή προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με σκοπό τη διασφάλιση επαναχρησιμοποίησης του μέγιστου δυνατού μέρους τους, και η ανακύκλωση και οι ειδικοί κανόνες για τον χειρισμό προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και διάθεσής τους. Ο προτεινόμενος νόμος κωδικοποιεί και νομοθετεί ολοκληρωμένους κανόνες για τη θέσπιση και τη λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατασκευαστή που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.

Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες, συσσωρευτές, ελαστικά, οχήματα, απόβλητα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα μπαταριών, απόβλητα ελαστικών, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους


9. Brief Statement of Grounds
Ο βασικός στόχος του σχεδίου νόμου είναι να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου από τις δυσμενείς επιπτώσεις των αποβλήτων από επιλεγμένα προϊόντα, σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ.
Το ζήτημα των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους ρυθμίζεται επί του παρόντος από τον νόμο αριθ. 185/2001 περί αποβλήτων και τροποποιήσεων ορισμένων άλλων νόμων, όπως τροποποιήθηκε («νόμος περί αποβλήτων»). Ο νόμος περί αποβλήτων είναι το θεμελιώδες νομοθέτημα που διέπει την οικονομία των αποβλήτων στην Τσεχική Δημοκρατία από το 2001. Έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, κυρίως λόγω της ανάγκης μεταφοράς των εφαρμοστέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την πάροδο του χρόνου, ο νόμος περί αποβλήτων κατέστη ιδιαίτερα περίπλοκος και ασαφής λόγω των συχνών τροποποιήσεων. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η κατάρτιση νέας, ξεχωριστής νομοθεσίας.
Το ζήτημα των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους διαφεύγει, από πολλές απόψεις, από τη συστηματοποίηση του βασικού καθεστώτος για τα απόβλητα (ιδίως τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, την παραλαβή λόγω επιστροφής, κ.λπ.).
Ένας ακόμη πρακτικός λόγος είναι το γεγονός ότι οι οδηγίες της ΕΕ που αφορούν τα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους τροποποιούνται πολύ συχνά και κάθε φορά πρέπει να τροποποιείται ο νόμος περί αποβλήτων στο σύνολό του προκειμένου τις μεταφέρει.
Μεταξύ άλλων, το σχέδιο μεταφέρει επίσης για πρώτη φορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία.


10. Reference Documents - Basic Texts
Δεν υπάρχει(ουν) βασικό(ά) κείμενο(α).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Όχι


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Όχι


14. Fiscal measures
Όχι


15. Impact assessment
Ναι


16. TBT and SPS aspects
Πτυχή ΤΕΕ

ΟΧΙ - Το σχέδιο δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Πτυχή ΥΦΠ

Όχι - το σχέδιο δεν αποτελεί υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό μέτρο.

**********
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείο Επαφής οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535
Φαξ: +32 229 98043
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  ETRMA on 27-01-2020
Click to expand

ETRMA (European Tyre and Rubber Manufactures Association) has been aware about the new draft act on selected end of life products through the public notification procedure.

We have assessed in detail the proposed legal act and we have to say that the transposition of the waste framework directive in respect to end of life tyres has been positively covered by the act. 

We warmly welcome specific articles to deal with some topics e.g.  On how tyre producers, distributors, and the last seller have to transmit in a separate line on the invoice the costs of take-back used tyres as the best way of generating awareness on the consumer about the environmental cost of the waste management. Even  the obligation of holders,  on request of the customs office,  to demonstrate that tyres intended to be exported, within any consignment,  are not really waste, as a measure of prevention of the  dumping of waste in thirds countries. 

Therefore, European Tyre Industry, fully support the transposition text of the WFD into the Czech Republic´s legislative acquis.