Notification Detail

Draft Act on selected end-of-life products

Notification Number: 2019/532/CZ (Czech Republic )
Date received: 29/10/2019
End of Standstill: 30/01/2020

Issue of comments by: Commission
cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2019) 03010
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2019/0532/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903010.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0532 CZ BG 29-10-2019 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221802212
Fax: +420 221802440
E-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 122 599
E-mail: Josef.Benes@mzp.cz


4. Notification Number
2019/0532/CZ - X00M


5. Title
Проект на закон за избрани продукти, излезли от употреба


6. Products Concerned
Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), батерии и акумулатори, гуми и превозни средства;
отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, отпадъци от гуми, превозни средства, излезли от употреба


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Избраните продукти, до които се отнася предложеното законодателство, са електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), батерии и акумулатори, гуми и превозни средства. Целта на новото законодателство е да се установят всеобхватни правила за регулиране на избрани продукти през целия им жизнен цикъл, т.е. от производството и пускането на пазара до обработката, след като тези продукти (продукти, излезли от употреба) са се превърнали в отпадък. Предметът на разпоредбите на предложения закон е регулирането на съдържанието на опасни вещества в избрани продукти, предотвратяването на отпадъци от избрани продукти да бъдат генерирани, регулираните продукти, излезли от употреба, за обратно приемане или събиране, с цел да се гарантира възможно най-голяма част за тяхната повторна употреба, както и правилата за рециклиране и специалните правила за обработка на продукти, излезли от употреба, включително тяхното използване и изхвърляне. С предложения закон също така се консолидират и всеобхватно се регламентират правила за установяването и функционирането на всеобхватни системи за изпълнение на задълженията на производителите, произтичащи от разширената отговорност на производителите.

Ключови думи: електрическо и електронно оборудване, батерии, акумулатори, гуми, превозни средства, отпадъци, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии, отпадъци от гуми, превозни средства, излезли от употреба


9. Brief Statement of Grounds
Основната цел на проекта на закон е да се гарантира висока степен на опазване на околната среда и на човешкото здраве от неблагоприятното въздействие на отпадъците от избрани продукти в съответствие със свързаното законодателство на ЕС.
Въпросът, свързан с продуктите, излезли от употреба, понастоящем се регулира със Закон № 185/2001 Sb. за отпадъците и за изменение на някои други закони, изменен („Закон за отпадъците“). Законът за отпадъците е основният законодателен акт, с който се е регулирала икономиката в областта на отпадъците в Чешката република от 2001 г. насам. Той е бил изменян многократно, преди всичко поради необходимостта от транспониране на приложимите директиви на Европейския съюз. С течение на времето, Законът за отпадъците стана доста сложен и объркващ поради честите изменения. Поради тази причина е необходимо да се създаде ново, отделно законодателство.
Въпросът, свързан с продуктите, излезли от употреба, в много отношения заобикаля систематизирането на основния режим за преработване на отпадъците (по-специално разширената отговорност на производителите, обратното приемане и др.).
Друга практическа причина е фактът, че директивите на ЕС относно продуктите, излезли от употреба, се изменят много често и целият Закон за отпадъците би трябвало да бъде изменян всеки път, за да бъдат те транспонирани.
С проекта също така се транспонират задълженията, произтичащи от пакета за кръговата икономика за първи път, наред с другото.


10. Reference Documents - Basic Texts
Няма наличен(и) основен(и) текст(ове)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
Да


16. TBT and SPS aspects
Аспект на ТБТ

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

Не — проектът не е нито санитарна, нито фитосанитарна мярка.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  ETRMA on 27-01-2020
Click to expand

ETRMA (European Tyre and Rubber Manufactures Association) has been aware about the new draft act on selected end of life products through the public notification procedure.

We have assessed in detail the proposed legal act and we have to say that the transposition of the waste framework directive in respect to end of life tyres has been positively covered by the act. 

We warmly welcome specific articles to deal with some topics e.g.  On how tyre producers, distributors, and the last seller have to transmit in a separate line on the invoice the costs of take-back used tyres as the best way of generating awareness on the consumer about the environmental cost of the waste management. Even  the obligation of holders,  on request of the customs office,  to demonstrate that tyres intended to be exported, within any consignment,  are not really waste, as a measure of prevention of the  dumping of waste in thirds countries. 

Therefore, European Tyre Industry, fully support the transposition text of the WFD into the Czech Republic´s legislative acquis.