Notification Detail

Order of the State Secretary for Health, Welfare and Sport amending the Tobacco and Smoking Products Order concerning the introduction of standard packaging for cigarettes and roll-your-own tobacco.

Notification Number: 2019/479/NL (Netherlands )
Date received: 01/10/2019
End of Standstill: 02/01/2020 ( 02/04/2020)

Issue of comments by: Romania
Issue of detailed opinion by: Czech Republic,Slovakia
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 001

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2019) 02706
Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0479/NL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201902706.NL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2019 0479 NL NL 01-10-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Wetgeving en Juridische Zaken


4. Notification Number
2019/0479/NL - X00M


5. Title
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak.


6. Products Concerned
Betreft: tabaksproducten en aanverwante producten.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Met deze wijzigingsregeling worden nadere eisen gesteld aan de verpakkingen van sigaretten en shagtabak die inhouden dat de verpakkingen van die producten enkel nog een gestandaardiseerd uiterlijk mogen hebben. Meer specifiek hebben deze eisen betrekking op:
- de kleur van de binnen- en buitenzijde van de verpakkingseenheid, de buitenverpakking en het folie in een verpakkingseenheid;
- de kleur, het lettertype en de lettergrootte van de toegestane aanduidingen op de verpakkingseenheid en de buitenverpakking;
- de wijze van vermelden van de merknaam, de merkvariant, de barcode en de producentengegevens.


9. Brief Statement of Grounds
Voor een succesvol tabaksontmoedigingsbeleid moet worden ingezet op meerdere maatregelen die met elkaar samenhangen. Deze maatregelen bestaan onder meer uit de introductie van de standaardverpakking, het uitstalverbod, de uitbreiding van het rookverbod en het reclameverbod, het verhogen van accijnzen, de inzet van meerjarige campagnes en toegankelijke en beschikbare zorg om mensen te helpen bij het stoppen met roken. Al deze maatregelen zijn erop te gericht te voorkomen dat tabaksproducten aantrekkelijk, toegankelijk en beschikbaar zijn voor jongeren, maar ook voor andere kwetsbare groepen zoals rokers die willen stoppen en ex-rokers.

In voornoemd kader worden met deze ministeriële regeling nadere verpakkingseisen gesteld aan verpakkingen van sigaretten en shagtabak. Bijna aan ieder aspect van de vormgeving worden eisen gesteld. Deze regels zijn uitputtend van aard: nog slechts datgene dat geregeld is, toegestaan. Al het overige wordt verboden. Verpakkingen kunnen zich nog enkel van elkaar onderscheiden door de merknaam en merkvariant. Het is niet meer mogelijk om op basis van kleuren en beeldmerken extra aandacht te trekken voor het product. Op die manier krijgen verpakkingen van sigaretten en shagtabak hetzelfde gestandaardiseerde uiterlijk. Hierdoor wordt de verleiding om te gaan roken en meeroken tegengegaan, hetgeen bijdraagt aan een succesvol tabaksontmoedigingsbeleid. Er is geen minder vergaand alternatief denkbaar waarbij hetzelfde doel kan worden bereikt, hetgeen de verpakkingseisen in deze regeling noodzakelijk maakt. De eisen zijn voorts het resultaat van een belangenafweging waarbij een redelijke uitverkoopregeling voor reeds bestaande voorraden wordt getroffen. Ten slotte gelden de verpakkingseisen voor alle sigaretten en shagtabaksproducten die in Nederland in de handel zijn of worden gebracht, waardoor de maatregel zonder discriminatie wordt toegepast. Dit maakt dat deze regeling noodzakelijk, proportioneel en evenredig is en in overeenstemming met de hiervoor geldende (en in paragraaf 5 van de toelichting bij de regeling nader uiteengezette) wettelijke bepalingen.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nummers of titels van de basisteksten: Bijlage 1: gecombineerd bestand met daarin de relevante wettelijke grondslagen in de tabaks- en rookwarenwet, het tabaks- en rookwarenbesluit en de tabaks- en rookwarenregeling zoals geldend op 20 september 2019.

Bijlage 2 en 3: het besluit tot wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit (bijlage 2) en de toelichting hierop (bijlage 3).

Benadrukt wordt dat onderhavige notificatie een notificatie betreft van de regeling die standaardverpakkingen voorschrijft voor sigaretten en shagtabak. Voor de volledige titel van de regeling wordt verwezen naar onderdeel 5 van dit formulier. De overige bijlagen en conceptwijzigingsteksten, betreffen dus enkel 'basisteksten'.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee, het ontwerp is in overeenstemming met een internationale norm

SPS-aspect

Nee, het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Cigar Manufacturers Association on 30-11-2019
Click to expand