Notification Detail

Draft Act amending certain acts in order to prevent usury (UD145)

Notification Number: 2019/313/PL (Poland )
Date received: 28/06/2019
End of Standstill: Closed

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 001

Informacja od Komisji - TRIS/(2019) 01767
dyrektywa (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0313/PL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901767.PL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2019 0313 PL PL 28-06-2019 PL NOTIF


2. Member State
PL


3. Department Responsible
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 262 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mpit.gov.pl


3. Originating Department
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Departament Legislacyjny Prawa Karnego,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel. (+48) 22 52 12 888, e-mail: kontakt@ms.gov.pl


4. Notification Number
2019/0313/PL - SERV


5. Title
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (UD145)


6. Products Concerned
Projekt ustawy będzie oddziaływał na usługi pożyczek świadczonych drogą elektroniczną, tj. projekt może w swoich skutkach spowodować wzrost zainteresowania i popularności pożyczek udzielanych w relacjach pomiędzy zainteresowanymi osobami fizycznymi z pominięciem pośrednictwa instytucji finansowej, w tym za pomocą specjalnych portali internetowych. Tym samym należy wskazać, że projekt ustawy w swoich praktycznych skutkach prawnych rzeczywiście może oddziaływać na usługi udzielania pożyczek świadczone drogą elektroniczną.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (UD145), w zakresie w jakim obejmuje przepisy podlegające notyfikacji, przewiduje uzupełnienie dotychczasowych regulacji krajowych w zakresie walki z lichwą.
Przedmiotowy projekt wymaga jego notyfikowania Komisji Europejskiej z uwagi na fakt znajdowania się w jego treści „przepisów technicznych” w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Projekt ustawy będzie oddziaływał na usługi pożyczek świadczonych drogą elektroniczną, tj. projekt może w swoich skutkach spowodować wzrost zainteresowania i popularności pożyczek udzielanych w relacjach pomiędzy zainteresowanymi osobami fizycznymi z pominięciem pośrednictwa instytucji finansowej, w tym za pomocą specjalnych portali internetowych. Tym samym należy wskazać, że projekt ustawy w swoich praktycznych skutkach prawnych rzeczywiście może oddziaływać na usługi udzielania pożyczek świadczone drogą elektroniczną.


9. Brief Statement of Grounds
Projekt zawiera przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy 2015/1535 i wymaga w związku z tym notyfikowania Komisji Europejskiej. Należy przy tym podkreślić, że skutki braku takiej notyfikacji byłyby dla Polski bardzo poważne, włącznie z prawną niedopuszczalnością stosowania przez polskie organy administracji i sądy przepisów przyszłej ustawy.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: ustawy:
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz
z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami


11. Invocation of the Emergency Procedure
Tak


12. Grounds for the Emergency
Niniejszy projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i poprzez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim.
Poprzez zastosowanie procedury prześpieszonej, będzie możliwe jak najszybsze zagwarantowanie ochrony osobom biorącym pożyczkę lub kredyt.


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Tak


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie - Projekt aktu prawnego nie jest ani przepisem technicznym, ani procedurą zgodności

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.


en
  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców on 30-08-2019
Click to expand

I am attaching a legal opnion regarding notification 2019/313/PL with the cover letter.


en
  4finance Group S.A. on 29-08-2019
Click to expand

 Please see attached submission by 4finance Group S.A.