Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2018) 00908
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F SV 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Lag om bekämpning av falska nyheter


6. Products Concerned
Driftsansvariga på digitala plattformar


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Lagförslaget syftar till att bekämpa spridning av falska nyheter, i synnerhet i valtider, via audiovisuell media och på internet.

Bland de tänkta bestämmelserna återfinns en skyldighet för internetleverantörer och webbvärdar att samarbeta i kampen mot spridningen av falska nyheter. Dessa mellanhänder kommer också att vara skyldiga att införa ett synligt och lättåtkomligt flaggningsförfarande, att utan fördröjning meddela behöriga offentliga myndigheter om de flaggningar som de har mottagit samt att offentliggöra vilka åtgärder de vidtar för att bekämpa olagliga falska nyheter.

En sådan samarbetsskyldighet är redan nu fastställd genom artikel 6-I i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för ett ökat förtroende för den digitala ekonomin gentemot diverse olagligt innehåll (försvar av brott mot mänskligheten, uppmaning till terrorism, hets mot folkgrupp, etc.)

För att göra internetanvändarna uppmärksamma på källan till den information som de möter och att underlätta dekryptering eller källkritik avser lagförslaget, endast i valtider, att skärpa transparenskraven för de digitala plattformarna vad gäller den information som läggs upp mot betalning (”sponsrat innehåll”).

I artikel L. 111-7 i konsumtionslagen föreskrivs det att driftsansvariga på digitala plattformar måste ge konsumenterna ärlig, tydlig och transparent information om förekomsten av ett eventuell avtalsförhållande, ett ekonomiskt förhållande eller en fördelaktig ersättning när denne påverkar klassificeringen av innehåll, varor eller tjänster som denne föreslår eller lägger upp på internet. Skyldigheten gör det framförallt möjligt att ålägga plattformar att tydligt ange, exempelvis med en ikon, att innehållet har lagts upp mot betalning.

Lagförslaget syftar till att skärpa transparenskravet genom att påbjuda att plattformar informerar allmänheten om annonsörens identitet och vilka personer som kontrollerar denne eller för vilkas räkning denne handlar samt om, inom de gränsvärden som kommer att fastställas genom dekret, hur mycket som har betalats för innehållet. Detta rör endast informerande innehåll. Innehåll som syftar till att marknadsföra varor eller tjänster, som exempelvis sådant innehåll som publiceras på plattformar för e-handel, är inte föremål för det skärpta transparenskravet.


9. Brief Statement of Grounds
Mot bakgrund av det intresse som finns för bekämpning av spridning av falska nyheter har det skärpta transparenskravet ålagts plattformar vars tjänster används i stor utsträckning och på ett sofistikerat sätt av de som önskar förmedla falska nyheter utan att man oproportionerligt ingriper på näringsfriheten.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning till grundtexter: – Kapitel VII i avdelning I i bok1 i vallagen.
– Artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för ett ökat förtroende för den digitala ekonomin.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej – Utkastet utgör varken en teknisk föreskrift eller en bedömning av överensstämmelse.

NEJ – Utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – Utkastet utgör inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification