Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2018) 00908
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F PL 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Ustawa w sprawie zwalczania fałszywych informacji


6. Products Concerned
Operatorzy platform internetowych


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Celem projektu ustawy jest walka z rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości, w szczególności w okresie przedwyborczym, za pośrednictwem mediów audiowizualnych i internetu.

Wśród planowanych przepisów znajduje się zobowiązanie dostawców usług internetowych i dostawców usług hostingowych do współpracy w zakresie walki z rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości. Wymienieni pośrednicy będą więc zobowiązani do wdrożenia łatwo dostępnego i widocznego systemu zgłaszania, niezwłocznego przekazywania właściwym organom publicznym otrzymanych zgłoszeń oraz upubliczniania wysokości środków, które poświęcają na walkę z nielegalnymi fałszywymi wiadomościami.

Tego rodzaju obowiązek istnieje obecnie na podstawie art. 6-I ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania w gospodarce cyfrowej w odniesieniu do różnego rodzaju nielegalnych treści (apologia zbrodni przeciwko ludzkości, prowokowanie do popełniania aktów terroryzmu, nawoływanie do nienawiści na tle rasowym itp.).

W celu uwrażliwienia internautów na kwestię pochodzenia informacji, z którymi mają styczność, oraz ułatwienia ich interpretacji lub nabrania krytycznego dystansu projekt ustawy zawiera propozycję wzmocnienia, wyłącznie w okresie przedwyborczym, obowiązku przejrzystości, na koszt platform internetowych, w odniesieniu do treści informacyjnych promowanych odpłatnie („treści sponsorowanych”).

W art. L. 111-7 kodeksu konsumentów przewidziano, że operatorzy platform internetowych muszą dostarczać konsumentom uczciwe, jasne i przejrzyste informacje o ewentualnym istnieniu stosunku umownego, powiązania kapitałowego lub pobieranego przez nich wynagrodzenia, jeżeli wywierają one wpływ na klasyfikację proponowanych lub udostępnianych online treści, towarów i usług. Dzięki temu obowiązkowi platformy muszą w szczególności oznaczać w wyraźny sposób, na przykład za pomocą ikony, że dana treść jest promowana w zamian za wynagrodzenie.

Celem projektu ustawy jest wzmocnienie tego obowiązku przejrzystości przez nałożenie na platformy wymogu informowania odbiorców o tożsamości ogłaszającego i osób kontrolujących go lub reprezentowanych przez niego, a także o kwotach przeznaczonych na promowanie tych treści powyżej progu określonego dekretem. Opisany obowiązek zwiększonej przejrzystości dotyczy tylko treści informacyjnych, natomiast nie obejmuje treści mających na celu promowanie towarów lub usług, takich jak publikowane w ramach platform handlu online.


9. Brief Statement of Grounds
Z uwagi na korzyści płynące ze zwalczania rozpowszechniania fałszywych informacji wprowadza się obowiązek zwiększonej przejrzystości w odniesieniu do platform, których usługi są w sposób masowy i wyrafinowany wykorzystywane przez osoby pragnące rozpowszechniać fałszywe informacje. Nie stanowi on nieproporcjonalnego zagrożenia dla wolności handlu i przemysłu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: - księga I tytuł I rozdział VII kodeksu wyborczego,
- art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania w gospodarce cyfrowej.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie – Projekt aktu prawnego nie jest ani przepisem technicznym, ani procedurą zgodności.

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification