Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Μήνυμα 002

Ανακοίνωση της Επιτροπής - TRIS/(2018) 00908
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535
Μετάφραση του μηνύματος 001
Γνωστοποίηση: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.EL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F EL 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Νόμος σχετικά με την καταπολέμηση των ψευδών πληροφοριών


6. Products Concerned
Διαχειριστές επιγραμμικών πλατφορμών


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Στόχος της πρότασης νόμου είναι η καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, μέσω των οπτικοακουστικών μέσων και του διαδικτύου.

Στις προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνεται η υποχρέωση των φορέων παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να συμμετέχουν στον αγώνα κατά της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Οι ενδιάμεσοι αυτοί φορείς θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή έναν εύκολα προσβάσιμο και ορατό μηχανισμό αναφοράς, να αποστέλλουν άμεσα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές τις αναφορές που λαμβάνουν και να δημοσιεύουν τα μέσα που διαθέτουν για την καταπολέμηση των παράνομων ψευδών ειδήσεων.

Η εν λόγω υποχρέωση συνεργασίας προβλέπεται από ‘δω και στο εξής στο άρθρο 6-I του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία σχετικά με διάφορες μορφές παράνομου περιεχομένου (δημόσια επιδοκιμασία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, παρότρυνση για διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, υποκίνηση φυλετικού μίσους, ...).

Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι χρήστες του διαδικτύου σχετικά με την προέλευση των πληροφοριών στις οποίες εκτίθενται και να διευκολυνθεί η αποκρυπτογράφηση αυτών ή η λήψη κρίσιμης απόστασης από αυτές, η πρόταση νόμου προβλέπει, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, την ενίσχυση της υποχρέωσης διαφάνειας που υπέχουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες όσον αφορά το πληροφοριακό περιεχόμενο που δημοσιεύεται κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής («περιεχόμενο χορηγού»).

Το άρθρο L. 111-7 του καταναλωτικού κώδικα προβλέπει ότι οι διαχειριστές επιγραμμικών πλατφορμών πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές αξιόπιστη, σαφή και διαφανή ενημέρωση σχετικά με την ενδεχόμενη ύπαρξη συμβατικής σχέσης, κεφαλαιακού δεσμού ή αμοιβής που έχουν λάβει οι ίδιοι εφόσον επηρεάζουν την κατάταξη των περιεχομένων, των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται ή διατίθενται διαδικτυακά. Η διάταξη αυτή επιτρέπει ειδικότερα την επιβολή στις πλατφόρμες της υποχρέωσης να επισημαίνουν με σαφή ένδειξη, για παράδειγμα μέσω εικονιδίου, περιεχόμενο που προβάλλεται κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής.

Η πρόταση νόμου έχει ως στόχο να ενισχύσει αυτή την υποχρέωση διαφάνειας επιβάλλοντας στις πλατφόρμες το καθήκον να ενημερώνουν το κοινό για την ταυτότητα του διαφημιζόμενου και των προσώπων που τον ελέγχουν ή εξ ονόματος των οποίων ενεργεί, καθώς και, πάνω από ένα κατώτατο όριο που θα οριστεί με ψήφισμα, τα ποσά που διατέθηκαν για να δοθεί προτεραιότητα στο εν λόγω περιεχόμενο. Δεδομένου ότι η πρόταση νόμου αφορά αποκλειστικά πληροφοριακό περιεχόμενο, η εν λόγω υποχρέωση ενισχυμένης διαφάνειας δεν ισχύει για περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση αγαθών και υπηρεσιών, όπως αυτό που δημοσιεύεται στις επιγραμμικές εμπορικές πλατφόρμες.


9. Brief Statement of Grounds
Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που αποδίδεται στην καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων, επιβάλλονται ενισχυμένες υποχρεώσεις διαφάνειας στις πλατφόρμες οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται με μαζικό και εξελιγμένο τρόπο από εκείνους που επιδιώκουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, χωρίς οι υποχρεώσεις αυτές να παρεμβαίνουν δυσανάλογα στην ελευθερία του εμπορίου και της βιομηχανίας.


10. Reference Documents - Basic Texts
Παραπομπές σε βασικά κείμενα: - Κεφάλαιο VII του τίτλου I του 1ου τόμου του εκλογικού κώδικα.
- Άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Όχι


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Όχι


14. Fiscal measures
Όχι


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Πτυχή ΤΕΕ

Όχι - Το σχέδιο δεν αποτελεί τεχνική διάταξη ή διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης

ΟΧΙ – Το σχέδιο δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Πτυχή ΥΦΠ

Όχι – Το σχέδιο δεν αποτελεί υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό μέτρο.

**********
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείο Επαφής οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535
Φαξ: +32 229 98043
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification