Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2018) 00908
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F BG 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Закон за противодействието на фалшивите новини


6. Products Concerned
Оператори на онлайн платформи


7. Notification Under Another Act8. Main Content
С проектозакона се цели да се противодейства на разпространението на фалшиви новини, особено в период на избори, чрез аудио-визуалните медийни услуги и интернет.

Сред предвидените разпоредби фигурира задължението за доставчиците на достъп до интернет и хостващите оператори за сътрудничество в противодействието на разпространението на фалшиви новини. По този начин тези посредници ще бъдат задължени да създадат лесно достъпен и видим механизъм за сигнализиране, да предоставят бързо на компетентните публични органи сигналите, които са им изпратени, и да публикуват средствата, предвидени за противодействието на фалшивите незаконни новини.

Такова сътрудничество вече до голяма степен е заложено в член 6-I от Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверието в цифровата икономика като възражение срещу различни незаконни материали (защита на престъпления срещу човечеството, подбуждане към извършването на терористични действия, подбуждане към расова омраза,…).

За да могат интернет потребителите да осъзнаят произхода на новините, на които са изложени, и да улеснят декриптирането или критичното разстояние, с проектозакона се предлага, само през периода на избори, да се засили задължението за прозрачност за сметка на онлайн платформите относно информационните материали, предоставени срещу възнаграждение („спонсорирани материали“).

С член L. 111-7 от Кодекса за потреблението се предвижда, че операторите на онлайн платформите следва да предоставят на потребителите честни, ясни и прозрачни новини относно евентуалното съществуване на договорно отношение, на капиталови връзки или на заплащане в тяхна полза при положение, че те влияят на класифицирането на материали, стоки или услуги, които се предлагат или до които е предоставен достъп в Интернет. Това задължение позволява по-специално да се определят задължителни правила за платформите да сигнализират посредством ясно указание, например посредством икона, че се предлага материал срещу възнаграждение.

С проектозакона се цели да се засили това задължение за прозрачност, като се определят задължителни правила за платформите да информират обществеността за идентичността на рекламодателя и на лицата, които я контролират или от чието име действат, както и извън праговата стойност, определена с указ, сумите, предвидени за насърчаване на тези материали. Съответните информационни материали, които са единствени, материалите, с които с цели насърчаване на стоки или услуги като публикуваните на платформите за онлайн търговия, не са предмет на това изискване за засилена прозрачност.


9. Brief Statement of Grounds
В зависимост от интересите, свързани с противодействието на разпространението на фалшиви новини, задълженията за засилена прозрачност се определят за платформите, чиито услуги се използват главно и сложно от тези, които желаят да разпространяват фалшиви новини, без да се засягат несъразмерно свободната търговия и свободната промишленост.


10. Reference Documents - Basic Texts
Позовавания на референтни текстове: — Глава VII, дял I, книга 1 от Изборния кодекс.
— Член 6 от Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверието в цифровата икономика.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Аспект на ТБТ

Не — проектът не е технически регламент, нито оценка на съответствието

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification