Notification Detail

Draft Sector Agreement to support the replacement of microplastics in consumer products

Notification Number: 2017/465/B (Belgium)
Date received: 02/10/2017
End of Standstill: 03/01/2018

Issue of comments by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 001

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2017) 02636
Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2017/0465/B - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201702636.NL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2017 0465 B NL 02-10-2017 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Originating Department
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu,
Directoraat-Generaal Leefmilieu,
Dienst Productbeleid,
Victor Hortaplein, 40/10,
B-1060 Brussel,
Tel: 02/524.95.84


4. Notification Number
2017/0465/B - B30


5. Title
Ontwerp van sectoraal akkoord ter ondersteuning van het vervangen van microplastics in consumptieproducten


6. Products Concerned
In eerste instantie cosmeticaproducten (C20P) en tandpasta (C10P), in latere fase eventueel ook reinigings- en onderhoudsmiddelen (C50C), lijmen en mastieken


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
De federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, en de vertegenwoordigers van Detic (de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, aerosols en biociden) sluiten een sectoraal akkoord af om geleidelijk aan microplastics te verwijderen uit een reeks consumptieproducten.

Dit ontwerpakkoord beoogt in eerste instantie een totaalverbod tegen 2019 van minuscule plastic deeltjes (microbeads) in alle afspoelbare cosmetische producten en tandpasta’s.

Het ontwerpakkoord verplicht de betrokken partijen ook om de wetenschappelijke en technologische evoluties op dat vlak op te volgen en om de nodige maatregelen te nemen die zich opdringen in geval van nieuwe bewezen problemen.

Tot slot verbindt het de ondertekenende partijen ertoe om actief te communiceren naar de bedrijven toe om deze aan te sporen microplastics te vervangen door alternatieve ingrediënten met eenzelfde doelmatigheid.


9. Brief Statement of Grounds
De doelbewuste toevoeging van microplastics in de afspoelbare consumenten producten moet aanzienlijk teruggedrongen worden aangezien ze één van oorzaken zijn van vervuiling van oppervlaktewateren met microplastics, met mogelijke negatieve effecten op de mariene ecosystemen en de biodiversiteit.


10. Reference Documents - Basic Texts
Er zijn geen basisteksten


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification