Notification Detail

Draft Federal Act concerning the production and placement on the market of tobacco products, the advertising of tobacco products and the protection of non-smokers (Tobacco Act), and the Federal Act creating the Austrian Agency for Health and Food Safety and establishing the Austrian Federal Office for Safety in Health Care (Health and Food Safety Act – GESG)

Notification Number: 2016/25/A (Austria)
Date received: 15/01/2016
End of Standstill: 18/04/2016 ( 18/07/2016)

Issue of detailed opinion by: Spain
de en fr
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2016) 00156
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2016/0025/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600156.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0025 A PL 15-01-2016 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/1
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-5436
Telefax +43-1/71100-93-5436
E-Mail: not9834@bmwfw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Gesundheit
Abteilung II/1
A-1030 Wien, Radetzkystr. 2
Telefon +43-1/71100-4432


4. Notification Number
2016/0025/A - X00M


5. Title
Projekt ustawy federalnej o zmianie ustawy federalnej o produkcji i wprowadzaniu do obrotu wyrobów tytoniowych oraz o reklamie wyrobów tytoniowych i ochronie osób niepalących (ustawa o wyrobach tytoniowych) oraz ustawy federalnej o utworzeniu Austriackiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności GmbH i o organizacji Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności oraz Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Zdrowia Publicznego (ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie żywności)


6. Products Concerned
Wyroby tytoniowe i powiązane wyroby


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE.


9. Brief Statement of Grounds
Nowelizacja ustawy o wyrobach tytoniowych jest konieczna ze względu na wymogi transpozycji dyrektywy 2014/40/UE


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: Ustawa federalna o produkcji i wprowadzaniu do obrotu wyrobów tytoniowych oraz o reklamie wyrobów tytoniowych i ochronie osób niepalących (ustawa o wyrobach tytoniowych)
Federalny Dz.U. 431/1995, ostatnio zmieniona ustawą opublikowaną w Federalnym Dz.U. I nr 101/2015


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Tak


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

**********
Komisji Europejskiej

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification