Notification Detail

Amendment to Government Decree 39/2013 of 14 February 2013 on the manufacture, placement on the market and control of tobacco products, combined warnings and the detailed rules for the application of the health-protection fine (the 'Implementation Decree')

Notification Number: 2015/723/HU (Hungary)
Date received: 22/12/2015
End of Standstill: 23/03/2016

Issue of comments by: Commission,Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr hu
hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2015) 04026
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2015/0723/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201504026.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0723 HU SV 22-12-2015 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségpolitikai Jogi Osztály
Dr. Schlammadinger József

Budapest
Arany János u. 6-8.
H-1051
Tel: (36 1) 795-1240
Fax: (36-1) 795-0192
E-mail cím: egpoljvez@emmi.gov.hu, jozsef.schlammadinger@emmi.gov.hu
Levélcím: 1884 Budapest, Pf. 1


4. Notification Number
2015/0723/HU - B00


5. Title
Ändring av regeringsförordning 39/2013 av den 14 februari 2013 om tillverkning, utsläppande på marknaden och kontroll av tobaksvaror, kombinerade varningar och detaljerade regler för tillämpningen av hälsoskyddsböter (”genomförandeförordningen”)


6. Products Concerned
– Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
– Elektroniska rökhjälpmedel


7. Notification Under Another Act
- Med utkastet införlivas delvis Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (nedan kallat ”direktivet”).


8. Main Content
Uppfyllande av harmoniseringskravet: delvis införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG.
För att införliva direktivet i Ungern är en ändring av regeringsförordning 39/2013 av den 14 februari 2013 om tillverkning, utsläppande på marknaden och kontroll av tobaksvaror, kombinerade varningar och detaljerade regler för tillämpningen av hälsoskyddsböter nödvändig inom ramen för harmonisering.
Harmonisering har delvis utförts och pågår fortfarande. Syftet med denna ändring av förordningen är att införliva de regler i direktivet som avser elektroniska cigaretter, att reglera utsläppandet på marknaden och användningen av elektroniska cigaretter (inklusive alla tillbehör, komponenter och påfyllningsbehållare) samt elektroniska rökhjälpmedel.

Direktiv 2014/40/EU avser endast produkter som innehåller nikotin och tillämpas inte för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte innehåller nikotin: genom artikel 24.3 i direktivet tillåts dock medlemsstater att reglera eller förbjuda utrustning som används för tobaksvaror och att reglera eller förbjuda produkter som liknar en tobakstyp eller relaterad produkt. Ungern önskar utnyttja denna möjlighet, och kraven som fastställts i direktivet kommer att tillämpas på elektroniska rökhjälpmedel och på produkter som inte innehåller nikotin om bestämmelserna som fastställts i detta utkast antas.

I utkastet ingår planerade bestämmelser som relaterar till nedanstående och som ska anmälas:
• En bestämmelse om förbudet för utsläppande på marknaden och distribution av produkter som innehåller smakämnen.
• En anmälningsskyldighet för elektroniska rökhjälpmedel och datainnehållet i anmälan.
• Bestämmelser som styr villkoren för utsläppande på marknaden och distribution av elektroniska rökhjälpmedel.
• Bestämmelser som styr informationen som ska ingå i styckförpackningarna av elektroniska rökhjälpmedel.
• Bestämmelser som styr villkoren för styckförpackningar och utsidan av förpackningen till elektroniska rökhjälpmedel.
• Bestämmelser som styr villkoren för hälsovarningar som ska placeras på styckförpackningarna och utsidan av förpackningar till elektroniska rökhjälpmedel.


9. Brief Statement of Grounds
Data om rökvanor och -frekvens i Ungern är mer alarmerande än i de flesta andra EU-länder. Detta motiverar införandet av ytterligare förbudsåtgärder i Ungern i ett försök att av hälsoskyddsskäl minska rökningen samt nikotinberoendet genom att använda rökhjälpmedel eller främja rökning med rökhjälpmedel. Ändringen av genomförandeförordningen är nödvändig och proportionerlig på grundval av ovannämnda skäl, dvs. för att förstärka skyddet av barns och ungdomars hälsa.

Vi vill särskilt betona följande:

Reglering av utsläppandet på marknaden av elektroniska rökhjälpmedel

Elektroniska rökhjälpmedel utgör en hälsorisk, vilket motiverar att deras utsläppande på marknaden och distribution bör regleras.
Enligt en studie som genomförts av kontaktpunkten för tobakskontroll på Nationella institutet för hälsoutveckling, utgör ”ångan” som frigörs vid användningen av elektroniska cigaretter och elektroniska rökhjälpmedel en hälsorisk även för dem som inte använder sådana anordningar - oberoende av nikotinhalten.
För att effektivt kunna införa förordningen avseende elektroniska cigaretter, är det vidare nödvändigt att reglera rökhjälpmedlen.

Med avseende på ovanstående kommer förordningen för utsläppande på marknaden av elektroniska rökhjälpmedel också att möjliggöra en förordning för engångsanordningar som inte innehåller nikotin. Då nikotin är en beroendeframkallande substans räcker det inte att sanktionera kränkningar av de regler som avser elektroniska cigaretter, utan det är även nödvändigt att få kännedom om vilka marknadsaktörer som distribuerar dessa anordningar på legal väg.
Det är dessutom mycket viktigt att myndigheterna får uppdaterad och korrekt information om sammansättningen av anordningar på marknaden då dessa kan utgöra en betydande hälsorisk trots avsaknaden av nikotin (detta diskuteras närmare i bifogad konsekvensbedömning).

Oberoende av nikotinhalt medverkar elektroniska cigaretter och elektroniska rökhjälpmedel till att uppmuntra en kultur av rökning, och att göra undantag från förordningen för anordningar som inte innehåller nikotin väcker frågor angående folkhälsan och motverkar tidigare ansträngningar att minska utbredningen av rökning.

I ljuset av ovanstående är det motiverat att reglera utsläppandet på marknaden av elektroniska cigaretter och elektroniska rökhjälpmedel, oberoende av deras nikotinhalt.

I artikel 16 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll rekommenderas att de deltagande parterna förbjuder tillverkningen av sötsaker, snacks, leksaker och andra objekt i form av tobaksvaror som attraherar minderåriga. Målet med att minska rökningen är inte endast att skydda rökare utan också att denormalisera – dvs. minska den sociala acceptansen – för rökning. Detta syfte motverkas om cigarettersättningar används även när traditionella cigaretter inte får användas.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning(ar) till grundtext(er): - 1999 års lag XLII om skydd av icke-rökare och vissa författningar om konsumtion och distribution av tobaksvaror
Regeringsförordning 39/2013 av den 14 februari 2013 om tillverkning, utsläppande på marknaden och kontroll av tobaksvaror, kombinerade varningar och detaljerade regler för tillämpningen av hälsoskyddsböter
Kommissionens registreringsnummer: 2012/11/HU.
Grundtexterna lades fram med en tidigare anmälan. 2012/0011/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej – Projektet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – Utkastet utgör inte någon sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification