Notification Detail

Amendment to Government Decree 39/2013 of 14 February 2013 on the manufacture, placement on the market and control of tobacco products, combined warnings and the detailed rules for the application of the health-protection fine (the 'Implementation Decree')

Notification Number: 2015/723/HU (Hungary)
Date received: 22/12/2015
End of Standstill: 23/03/2016

Issue of comments by: Commission,Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr hu
hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2015) 04026
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2015/0723/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201504026.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0723 HU SK 22-12-2015 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségpolitikai Jogi Osztály
Dr. Schlammadinger József

Budapest
Arany János u. 6-8.
H-1051
Tel: (36 1) 795-1240
Fax: (36-1) 795-0192
E-mail cím: egpoljvez@emmi.gov.hu, jozsef.schlammadinger@emmi.gov.hu
Levélcím: 1884 Budapest, Pf. 1


4. Notification Number
2015/0723/HU - B00


5. Title
Zmena vládnej vyhlášky 39/2013 zo 14. februára 2013 o výrobe, uvádzaní na trh a riadení tabakových výrobkov, kombinovaných varovaniach a podrobných pravidlách pre uplatňovanie pokút za porušovanie ochrany zdravia („vykonávacia vyhláška“)


6. Products Concerned
– elektronické cigarety a náhradné náplne
– elektronické zariadenia na imitovanie fajčenia


7. Notification Under Another Act
– Návrhom sa čiastočne transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (ďalej len „smernica“).


8. Main Content
Splnenie harmonizačnej povinnosti: čiastočná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.
V záujme transponovania smernice v Maďarsku je v kontexte harmonizácie nevyhnutná zmena vládnej vyhlášky 39/2013 zo 14. februára 2013 o výrobe, uvádzaní na trh a riadení tabakových výrobkov, kombinovaných varovaniach a podrobných pravidlách pre uplatňovanie pokút za porušovanie ochrany zdravia.
Harmonizácia už bola čiastočne vykonaná a stále prebieha. Cieľom tejto zmeny vyhlášky je transponovať pravidlá smernice týkajúce sa elektronických cigariet, upravovať uvádzanie elektronických cigariet (vrátane všetkého príslušenstva, súčastí a náhradných náplní) a elektronických zariadení na imitovanie fajčenia na trhu a ich používanie.

Smernicou 2014/40/EÚ sa upravujú len výrobky s obsahom nikotínu a nevzťahuje sa na elektronické cigarety a náhradné náplne bez obsahu nikotínu. Článok 24 ods. 3 smernice však oprávňuje členské štáty kontrolovať alebo zakázať vybavenie používané v súvislosti s tabakovými výrobkami, ako aj výrobky pripomínajúce určitý druh tabaku a súvisiacich výrobkov. Maďarsko chce túto možnosť využiť a požiadavky stanovené v smernici by sa v prípade prijatia ustanovení uvedených v tomto návrhu vzťahovali na elektronické zariadenia na imitovanie fajčenia a výrobky bez obsahu nikotínu.

Návrh obsahuje tieto plánované ustanovenia týkajúce sa nasledujúceho, a ktoré majú byť oznámené:
• ustanovenie o zákaze uvádzať na trh a distribuovať výrobky obsahujúceho arómy,
• oznamovacia povinnosť v prípade elektronických zariadení na imitovanie fajčenia a údajov obsiahnutých v oznámení,
• pravidlá upravujúce podmienky pre uvádzanie na trh a distribúciu elektronických zariadení na imitovanie fajčenia,
• pravidlá upravujúce informácie, ktoré sa majú nachádzať na jednotlivých baleniach elektronických zariadení na imitovanie fajčenia,
• pravidlá upravujúce podmienky pre jednotlivé balenia a vonkajšie obaly elektronických zariadení na imitovanie fajčenia,
• pravidlá upravujúce podmienky pre zdravotné upozornenia, ktoré majú byť umiestnené na jednotlivých baleniach a vonkajších obaloch elektronických zariadení na imitovanie fajčenia.


9. Brief Statement of Grounds
Údaje o fajčiarskych návykoch a frekvencii v Maďarsku sú horšie ako vo väčšine krajín Európskej únie. Toto si vyžaduje zavedenie ďalších zakazujúcich opatrení v Maďarsku z dôvodov ochrany zdravia v snahe o obmedzenie fajčenia, ako aj závislosti na nikotíne v dôsledku používania zariadení na imitovanie fajčenia alebo propagácie fajčenia používaním zariadení na imitovanie fajčenia. Zmena vykonávacej vyhlášky je nevyhnutná a primeraná na základe vyššie uvedených dôvodov, t. j. zvýšenie ochrany zdravia detí a mládeže.

Chceli by sme zdôrazniť predovšetkým nasledovné:

Regulácia uvádzania elektronických zariadení na imitovanie fajčenia na trh

Elektronické zariadenia na imitovanie fajčenia predstavujú zdravotné riziko, ktoré opodstatňuje reguláciu ich uvádzania na trh.
Podľa štúdie vykonanej ústredným bodom pre reguláciu tabaku Národného inštitútu pre rozvoj zdravia aj „výpary“ uvoľňované počas používania elektronických cigariet a elektronických zariadení na imitovanie fajčenia predstavujú zdravotné riziko pre osoby, ktoré toto zariadenie nepoužívajú, bez ohľadu na obsah nikotínu.
Navyše, s cieľom účinne vykonávať nariadenie o elektronických cigaretách je nevyhnutné regulovať aj elektronické zariadenia na imitovanie fajčenia.

S ohľadom na vyššie uvedené, regulovanie uvádzania elektronických zariadení na imitovanie fajčenia na trh by tiež umožnilo regulovanie jednorazových zariadení bez obsahu nikotínu. Pretože nikotín je návyková látka, nestačí len sankcionovať porušenia pravidiel týkajúcich sa elektronických cigariet, ale je tiež nevyhnutné poznať, ktorí účastníci na trhu distribuujú tieto zariadenia legálne.
Okrem toho je veľmi dôležité, aby úrady boli včasne a presne informované o zložení zariadení na trhu, keďže tieto zariadenia môžu napriek absencii obsahu nikotínu predstavovať značné zdravotné riziko (.toto je rozvedené v priloženom hodnotení vplyvu).

Bez ohľadu na obsah nikotínu majú elektronické cigarety a elektronické zariadenia na imitovanie fajčenia sklon podporovať kultúru fajčenia, a preto udelenie výnimky pre zariadenia bez obsahu nikotínu v rámci nariadenia vzbudzuje obavy týkajúce sa verejného zdravia a fungovalo by v rozpore s predchádzajúcim úsilím o zníženie prevalencie fajčenia.

So zreteľom na vyššie uvedené skutočnosti je regulovanie uvádzania elektronických cigariet a elektronických zariadení na imitovanie fajčenia na trh, bez ohľadu na ich obsah nikotínu, opodstatnené.

V článku 16 Rámcového dohovoru o kontrole tabaku Svetovej zdravotníckej organizácie sa odporúča, aby zúčastnené strany zakázali výrobu sladkostí, pochutín, hračiek alebo akýchkoľvek iných predmetov vo forme tabakových výrobkov, ktoré oslovujú neplnoleté osoby. Cieľom zníženia prevalencie fajčenia nie je len ochrana fajčiarov, ale aj denormalizácia fajčenia, t. j. zníženie spoločenskej prijateľnosti. Plneniu tohto cieľa bráni, ak sa používajú imitácie cigariet, a to aj v prípade, keď sa tradičné cigarety nesmú používať.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základné texty: – zákon XLII z roku 1999 o ochrane nefajčiarov a určitých nariadeniach o spotrebe a distribúcii tabakových výrobkov
– Vládna vyhláška 39/2013 zo 14. februára 2013 o výrobe, uvádzaní na trh a riadení tabakových výrobkov, kombinovaných varovaniach a podrobných pravidlách pre uplatňovanie pokút za porušovanie ochrany zdravia
Registračné číslo Komisie: 2012/11/HU.
Základné texty boli zaslané s predchádzajúcim oznámením: 2012/0011/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Áno


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification