Notification Detail

Amendment to Government Decree 39/2013 of 14 February 2013 on the manufacture, placement on the market and control of tobacco products, combined warnings and the detailed rules for the application of the health-protection fine (the 'Implementation Decree')

Notification Number: 2015/723/HU (Hungary)
Date received: 22/12/2015
End of Standstill: 23/03/2016

Issue of comments by: Commission,Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr hu
hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2015) 04026
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2015/0723/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201504026.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0723 HU DA 22-12-2015 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségpolitikai Jogi Osztály
Dr. Schlammadinger József

Budapest
Arany János u. 6-8.
H-1051
Tel: (36 1) 795-1240
Fax: (36-1) 795-0192
E-mail cím: egpoljvez@emmi.gov.hu, jozsef.schlammadinger@emmi.gov.hu
Levélcím: 1884 Budapest, Pf. 1


4. Notification Number
2015/0723/HU - B00


5. Title
Ændring af regeringsdekret 39/2013 af 14. februar 2013 om fremstilling, markedsføring og kontrol af tobaksvarer, kombinerede advarsler og nærmere regler for anvendelse af sundhedsbeskyttelsesbøden ("gennemførelsesdekret")


6. Products Concerned
- Elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere
- Elektroniske anordninger til efterligning af rygning


7. Notification Under Another Act
-Lovudkastet foretager en delvis gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (i det følgende benævnt "direktivet").


8. Main Content
Fuldførelse af forpligtelsen til harmonisering: delvis gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF.
Af hensyn til gennemførelsen af direktivet i Ungarn er ændringen af regeringsdekret 39/2013 af 14. februar 2013 om fremstilling, markedsføring og kontrol af tobaksvarer, kombinerede advarsler og nærmere regler for anvendelse af sundhedsbeskyttelsesbøden nødvendig som et led i harmoniseringen.
Der er gennemført delvis harmonisering, og arbejdet pågår. Formålet med denne ændring er at gennemføre bestemmelserne i direktivet, som vedrører elektroniske cigaretter, for at regulere markedsføringen af elektroniske cigaretter (inklusive alt tilbehør, dele og genopfyldningsbeholdere) og elektroniske anordninger til efterligning af rygning.

Direktiv 2014/40/EU regulerer kun produkter, der indeholder nikotin og gælder ikke for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere, som ikke indeholder nikotin, direktivets art. 24, stk. 3, bemyndiger dog medlemsstaterne til at lovgive om eller forbyde tilbehør, der anvendes sammen med tobaksprodukter samt produkter, der ligner en type af tobaksprodukter eller relaterede produkter. Ungarn ønsker at gøre brug af denne mulighed, og kravene, der anføres i direktivet, vil finde anvendelse på elektroniske anordninger til efterligning af rygning samt på produkter, som ikke indeholder nikotin, såfremt bestemmelserne som anført i dette udkast vedtages.

Udkastet indeholder følgende planlagte bestemmelser, som har relation til følgende, og som skal anmeldes:
• En bestemmelse om forbud mod markedsføring og distribution af produkter, som indeholder aromastoffer
• En forpligtelse til anmeldelse af elektroniske anordninger til efterligning af rygning samt dataindholdet i anmeldelsen
• Regler vedrørende vilkårene, som skal gælde for markedsføring og distribution af elektroniske anordninger til efterligning af rygning
• Regler vedrørende oplysninger, som skal være i pakker med elektroniske anordninger til efterligning af rygning
• Regler vedrørende vilkårene, som skal gælde for pakker samt ydre emballage til elektroniske anordninger til efterligning af rygning
• Regler vedrørende vilkårene, som skal gælde for sundhedsadvarslerne, som skal være på pakker samt ydre emballage til elektroniske anordninger til efterligning af rygning.


9. Brief Statement of Grounds
Dataene om rygevaner og rygehyppighed i Ungarn er værre end i de fleste EU-lande; dette berettiger indførelsen af yderligere forbud i Ungarn af årsager knyttet til sundhedsbeskyttelse i et forsøg på at begrænse rygning samt nikotinafhængighed forbundet med anvendelsen af anordninger til efterligning af rygning eller salgsfremmende foranstaltninger for elektroniske anordninger til efterligning af rygning. Ændringen af gennemførelsesdekretet er nødvendig og forholdsmæssig ud fra de ovennævnte årsager, nemlig at styrke beskyttelsen af børns og unges sundhed.

Vi ønsker især at fremhæve det følgende:

Regulering af markedsføring af elektroniske anordninger til efterligning af rygning

Elektroniske anordninger til efterligning af rygning udgør en sundhedsrisiko, hvilket berettiger reguleringen af markedsføring samt distribution heraf.
I henhold til en undersøgelse gennemført af centret for tobakskontrol under det nationale institut for sundhedsudvikling udgør "dampen", som udledes i forbindelse med anvendelsen af elektroniske cigaretter og elektroniske anordninger til efterligning af rygning, også en sundhedsrisiko for dem, der ikke anvender sådanne anordninger ─ uanset nikotinindholdet.
Derudover er det nødvendigt, for effektivt at kunne gennemføre forskriften om elektroniske cigaretter, at regulere anordninger til efterligning af rygning.

I forhold til ovennævnte vil reguleringen af markedsføring af elektroniske anordninger til efterligning af rygning endvidere muliggøre en regulering af engangsprodukter, som ikke indeholder nikotin. Eftersom nikotin er et afhængighedsskabende stof, er det ikke nok at pålægge sanktioner for overtrædelser af bestemmelserne, som gælder for elektroniske cigaretter, det er også nødvendigt at vide, hvilke markedsaktører, der distribuerer disse anordninger på lovlig vis.
Derudover er det meget vigtigt, at myndigheder har rettidige og præcise oplysninger omkring sammensætningen af anordninger på markedet, da disse anordninger kan udgøre en betydelig sundhedsrisiko på trods af det manglende nikotinindhold (dette uddybes i vedlagte konsekvensvurdering).

Uanset deres nikotinindhold er der fare for, at elektroniske cigaretter og elektroniske anordninger til efterligning af rygning kan reklamere for en rygekultur, og derfor giver det bekymringer i forhold til folkesundheden, og det arbejder mod tidligere indsatser for at reducere antallet af rygere, hvis der gives en undtagelse til anordninger, der ikke indeholder nikotin fra denne forskrift.

I forhold til ovennævnte berettiges det at regulere markedsføringen af elektroniske cigaretter og elektroniske anordninger til efterligning af rygning uanset deres nikotinindhold.

I artikel 16 i Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol anbefales det, at deltagende parter forbyder produktionen af slik, snacks, legetøj eller andre objekter, der er udformet som tobaksprodukter og som appellerer til mindreårige. Formålet med at reducere antallet af rygere er ikke kun at beskytte rygere men også at afnormalisere rygning ─ dvs. mindske den sociale accept af rygning. Det skaber hindringer for dette formål, hvis efterligninger af cigaretter anvendes, hvis traditionelle cigaretter ikke må anvendes.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning(er) til grundtekst(er): - lov XLII af 1999 om beskyttelse af ikke-rygere og om visse bestemmelser om forbrug og distribution af tobaksprodukter
regeringsdekret 39/2013 af 14. februar 2013 om fremstilling, markedsføring og kontrol af tobaksvarer, kombinerede advarsler og nærmere regler for anvendelse af sundhedsbeskyttelsesbøden
registreringsnummer hos Kommissionen: 2012/11/HU.
Grundteksterne blev indgivet under en tidligere notifikation: 2012/0011/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification