Notification Detail

Gambling act

Notification Number: 2015/424/CZ (Czech Republic )
Date received: 03/08/2015
End of Standstill: 04/11/2015 ( 04/02/2016)

Issue of comments by: Austria,Commission
Issue of detailed opinion by: Commission,Malta
cs de en fr
cs de en fr
cs
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 001

Zpráva od Komise - TRIS/(2015) 02412
směrnice 98/34/ES
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificacão - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2015/0424/CZ - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502412.CS)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2015 0424 CZ CS 03-08-2015 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
tel: +420 221 802 212
fax: +420 221 802 440
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo financí ČR


4. Notification Number
2015/0424/CZ - H10


5. Title
Zákon o hazardních hrách


6. Products Concerned
Dotčenými výrobky jsou hazardní hry, jak jsou definovány návrhem zákona.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Návrh zákona o hazardních hrách přináší komplexní úpravu provozování hazardních her na území České republiky, kdy sjednocuje nelogickou roztříštěnost jednotlivých druhů hazardních her, umožňuje provozování hazardních her prostřednictvím internetu, otevírá český trh provozovatelům hazardních her z jiných členských států Evropské unie a v neposlední řadě i posiluje dozorové pravomoce. Rovněž důsledněji přispívá k prevenci vzniku patologických jevů spojených s hazardními hrami, kdy zavádí tzv. sebeomezující opatření a rejstřík vyloučených osob, který má zabránit v účasti ve hře stanovené skupině osob.
Za zmínku rovněž stojí i zavedení nového opatření, kdy hraní některých druhů hazardních her je umožňováno pouze pod podmínkou registrace, zavedení limitů videoloterních terminálů a jiných podobných zařízeních sloužících k provozování technické hry, kdy současná právní úprava tyto limity postrádá, úplné zrušení hazardního hraní v pohostinských zařízeních, povinné monitorování herních prostorů, a zavedení monitorovacího systému, jež umožní efektivnější kontrolu finanční dat pro plnění daňové povinnosti a zákonnost herního procesu jako takového.
Návrh zákona dále významně posiluje postavení jednotlivých správních orgánů příslušných v oblasti hazardních her. U Ministerstva financí jakožto centrálního regulátora odstraňuje nadměrné administrativní zatížení při správním řízení. Současně nová úprava zlepšuje postavení obcí při regulaci provozování hazardních her na svém území, kdy bude obec nově oprávněna vydávat povolení k umístnění herního prostoru (herny a kasina), a zároveň i nadále bude mít možnost vydávat obecně závazné vyhlášky. K významnému posílení pravomocí dochází i u kontrolního orgánu, kterým bude nově celní orgán, za současné změny dosavadního nevyhovujícího systému sankcí.

Normy a předpisy, na které je odkazováno v ust. § 109 a § 110 návrhu Zákona o hazardních hrách, jsou nahrány do databáze Tris pod "Other texts".

Klíčová slova: hazardní hry, technické zařízení, internetová hra, sebeomezující opatření, rejstřík vyloučených osob, povolení, obecně závazná vyhláška.


9. Brief Statement of Grounds
Primárním důvodem vypracování nové právní úpravy je nahrazení dosavadní, již zcela nevyhovující, právní úpravy v podobě zákona č. 202/1990 Sb., a zejména pak naplnění závěrů a doporučení Evropské komise pro regulaci hazardu. Stručně lze pak konkrétní důvody vypracování shrnout následovně - efektivní výběr daní, ochrana sázejících a jejich okolí, zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, úprava provozování hazardních her dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, nový postup povolovacího řízení, zavedení efektivního kontrolního mechanismu, a náprava souladnosti s právem Evropské unie.


10. Reference Documents - Basic Texts
není k dispozici žádný základní text


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Ano


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických překážek obchodu (TBT)

Ne - návrh není technickým nařízením nebo hodnocením shody

Aspekt sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)

Ne - návrh není sanitárním nebo fytosanitárním opatřením**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification