Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2015) 02182
Direktiv 98/34/EG
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D SV 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Utkast till lag om skydd av barn och ungdomar mot riskerna med konsumtion av elektroniska cigaretter och elektroniska vattenpipor


6. Products Concerned
- tobaksvaror
- andra nikotinhaltiga produkter och deras behållare (elektroniska cigaretter och elektroniska vattenpipor samt deras behållare)
- nikotinfria produkter, till exempel elektroniska cigaretter eller elektroniska vattenpipor, där vätska förångas av ett elektroniskt värmeelement och de aerosoler som bildas andas in med munnen, liksom deras påfyllningsbehållare


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
För att skydda barn och ungdomar mot riskerna med konsumtion av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och elektroniska vattenpipor vidtas följande åtgärder:

1. Förbuden mot försäljning och konsumtion av tobaksvaror utvidgas till elektroniska cigaretter och elektroniska vattenpipor samt deras påfyllningsbehållare.

2. Det säkerställs att tobaksvaror, elektroniska cigaretter och elektroniska vattenpipor samt deras påfyllningsbehållare även via postorder endast säljs till vuxna.

3. Förbudet mot försäljning av tobaksvaror till ungdomar inom ramen för
anställningsförhållanden utvidgas även till elektroniska cigaretter och elektroniska vattenpipor samt deras påfyllningsbehållare. (Anpassning i lagen om skydd av minderåriga i arbetslivet).


9. Brief Statement of Grounds
Hälsoskydd och förebyggande av beroende hos barn och ungdomar:
Den hälsovådliga effekten av tobaksprodukter samt därmed besläktade produkter, till exempel elektroniska cigaretter, som används för konsumtion av nikotinhaltig ånga med ett munstycke och motsvarande påfyllningsbehållare med nikotinhaltiga vätskor (jfr artikel 1 bokstavspunkt f och artikel 2 nr 16 och 17 i direktiv 2014/40/EU) är med anledning av det neurotoxiska och beroendeframkallande ämnet nikotin erkänd och obestridd. Därmed uppmanas medlemsstaterna i skäl 21 i direktiv 2014/40/EU att förhindra försäljning av dessa produkter till barn och ungdomar genom att vidta lämpliga åtgärder för att fastställa och genomföra åldersgränser. Med dagens näthandel kan detta endast genomföras effektivt om även postorderhandeln adresseras på motsvarande sätt. Konsumtionsförbud tjänar till omedelbart skydd.
Undersökningar från 2015 som genomförts av det tyska förbundsinstitutet för riskbedömning (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) och det tyska cancerforskningscentret (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) bekräftar att även konsumtion av nikotinfria elektroniska cigaretter och elektroniska vattenpipor medför hälsorisker för barn och ungdomar. Därför ska en likabehandling genomföras med motsvarande nikotinhaltiga produkter.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning till grundtexterna: Lagen om skydd av minderåriga av den 23 juli 2002 (BGBl. I s. 2730), senast ändrad genom artikel 2 stycke 55 och artikel 4 stycke 36 i lagen av den 7 augusti 2013 (BGBI. I s. 3154).
Lagen om skydd av minderåriga kan hämtas online på http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ och var hänvisningstext inom ramen för anmälningarna med numren: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Lagen om skydd av minderåriga i arbetslivet (JArbSchG) av den 12 april 1976 (BGBl. I s. 965), senast ändrad genom artikel 2 punkt 7 i lagen av den 21 januari 2015 (BGBl. I s. 10) (utan anmälningspliktigt innehåll). Lagen om skydd av minderåriga i arbetslivet kan hämtas online på http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.
Grundtexter har översänts inom ramen för en tidigare anmälan: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Angående den utförliga presentationen av rättsliga följder hänvisas till punkt A VI. i motiveringen till lagutkastet.


16. TBT and SPS aspects
TBT-avtal

NEJ - Utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-avtal

Nej – Utkastet utgör inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd.
**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
e-post: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification